BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 115/1999
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 grudnia 1999r.

w sprawie: udzielenia dotacji na realizację zadania pn. "Kolędnicy 2000".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.), art. 127 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.). Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się Szkole Podstawowej Nr 2 w Murowanej Goślinie dotacji w wysokości 2.000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) na pokrycie kosztów organizacyjnych związanych z realizacją spotkania dzieci skupionych w ruchu flażoletowym pn. "Kolędnicy 2000".

§ 2. Współorganizatorem zadania jest Stowarzyszenie na Rzecz Efektywnych Metod Umuzykalniania.

§ 3. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Marek Bigosiński
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 7.09.1999 r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Murowanej Goślinie zwróciła się o finansowe wsparcie spotkania dziecięcych orkiestr flażoletowych w dniu 8 stycznia 2000 r. pn. "Kolędnicy 2000".
Współorganizatorem zadania jest Stowarzyszenia na Rzecz Efektywnych Metod Umuzykalnienia. Po uroczystym kolędowaniu na Starym Rynku w Poznaniu uczestnicy imprezy udadzą się do Murowanej Gośliny na koncert w kościele parafialnym na Zielonych Wzgórzach.
W dniu 8.12.99 r. Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki ustaliła kwotę dotacji w wysokości 2000 zł.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu Poznańskiego podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-08-04 10:19
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-15 09:12

« wstecz

Banery