BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 116/1999
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 grudnia 1999r.

w sprawie: udzielenia dotacji Zarządowi Gminnego Klubu Sportowego "Tarnovia" w Tarnowie Podgórnym.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.), art. 118 ust. l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Przyznaje się Zarządowi Gminnego Klubu Sportowego "Tarnovia" w Tarnowie Podgórnym, dotację w wysokości 3000 zł (słownie: trzytysiącezłotych), na pokrycie kosztów organizacyjnych związanych z realizacją Turnieju Świątecznego w Koszykówce Chłopców Przeźmierowo 99'.

§ 2.  Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Marek Bigosiński
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 2.12.99 r. Gminny Klub Sportowy "Tarnowia", Tarnowo Podgórne zwrócił się o pokrycie kosztów organizacji "Turnieju Świątecznego w Koszykówce Chłopców" dla drużyn powiatu poznańskiego i powiatów sąsiednich, który odbędzie się w dniach 20 i 23 grudnia 1999 r. Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zaproponowała kwotę dotacji w wysokości 3.000 zł.
Zarząd Powiatu Poznańskiego podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-08-04 10:20
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-15 09:12

« wstecz

Banery