BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 117/1999
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 grudnia 1999r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 88/99 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 2 listopada 1999 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 75/99 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 8 października 1999 r., w sprawie udzielenia dotacji Zarządowi Gminnego Klubu Sportowego "Rokita" w Rokietnicy.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1.  W § 1 uchwały Nr 88/99 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 2 listopada 1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 75/99 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 8 października 1999 r. w sprawie udzielenia dotacji Zarządowi Gminnego Klubu Sportowego "Rokita" w Rokietnicy, wprowadza się następujące zmiany:
wyrazy "dotację w wysokości 800 zł. (słownie: osiemsetzłotych)" zastępuje się wyrazami "dotację w wysokości 2.037,13 zł. (słownie: dwatysiącetrzydzieścisiedemzłotych 13 groszy)"

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Marek Bigosiński
- Marek Woźniak

Uzasadnienie :
Do Starostwa Powiatowego wpłynął wniosek Gminnego Klubu Sportowego "ROKITA" w Rokietnicy z dnia 6. 10.99 r. o przyznanie kwoty 2.500 zł na koszty organizacyjne i dojazdowe w zakresie:
- organizacji Mistrzostw Powiatu Poznąńskiego w Biegach Przełajowych w dniu 10.10.99
- organizacji wyjazdu na Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS w Biegach Przełajowych w Lesznie w dniu 16.10. 99 r.
- organizacji wyjazdu na Ranking Powiatów Wielkopolski w Biegach Przełąjowych o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Ostrorogu w dniu 22.10. 99 r.
W sprawie zostały podjęte uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 75/99 z dnia 8.10.99 r. oraz nr 88/99 z dnia 2.11.99 r., na podstawie których Zarząd Powiatu Poznańskiego udzielił dotacji w wysokości 800 zł.
Do sprawozdania z wykonania zadania Gminny Klub Sportowy "Rokita" dołączył kopie rachunków na łączną kwotę 2.037,13 zł.
Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki na posiedzeniu w dniu 8.12.99 r. wyraziła zgodę na uzupełnienie kwoty dotacji do wysolości poniesionych kosztów przez GKS "Rokita". Zarząd Powiatu Poznańskiego podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 88/99 z dnia 2.10.99 r., w której dokonuje zmiany wysokości udzielinej dotacji z 800 zł na 2.037.13 zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-08-04 10:20
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-15 09:12

« wstecz

Banery