BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 118/1999
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 grudnia 1999r.

w sprawie: przyznania środków finansowych na realizację "I Młodzieżowych Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Tenisie Stołowym- Puszczykowo 99" dla młodzieży szkół ponadpodstawowych powiatu poznańskiego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8, art. 51 ust. 1, art. 60 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. 1, art.42 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.), art. 127 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Przydziela się Liceum Ogólnokształcącemu im. M. Kopernika w Puszczykowie środki finansowe w kwocie 6.000 zł (słownie: sześćtysięcyzłotych) na realizację "I Młodzieżowych Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Tenisie Stołowym - Puszczykowo 99" dla młodzieży szkół ponadpodstawowych powiatu poznańskiego, które odbędą się na terenie stadionu sportowego Liceum, w dniach od 19 do 20 grudnia 1999 roku.

§ 2.  1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania oraz planowane wydatki stanowią preliminarz kosztów organizacji "I Młodzieżowych Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Tenisie Stołowym - Puszczykowo 99".
2. Zakupiony sprzęt sportowy zostanie wykorzystany wielokrotnie i będzie stanowił własność Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie.

§ 3. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na konto Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Puszczykowie BH S.A. O/Poznań 10301247 - 00800000.

§ 4. Wydatki na zakupy i usługi zostaną dokonane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i ustawą o finansach publicznych.

§ 5. Środki finansowe na realizację zadania nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w niniejszej uchwale.

§ 6. Rozliczenie przydzielonych środków finansowych zostanie przedstawione przez Dyrektora L.O. w Puszczykowie po przeprowadzeniu mistrzostw w terminie niezwłocznym.

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Marek Bigosiński
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 29.11.98 r. Dyrekcja i Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie wystąpiły o dofinansowanie w kwocie 6.000 zł - imprezy sportowej pn. "I Młodzieżowych Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Tenisie Stołowym - Puszczykowo 99" organizowanej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych powiatu poznańskiego.
Do wniosku dołączono preliminarz kosztów.
Po uzyskaniu w dniu 8.12.99 r. opinii Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, Zarząd Powiatu Poznańskiego podjął uchwałę o przyznaniu środków finansowych na realizację mistrzostw w wysokości 6.000 zł.
Z uwagi na to, że Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie jest jednostką organizacyjną powiatu poznańskiego, zakupiony sprzęt sportowy będzie stanowił własność szkoły.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-08-04 10:21
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-15 09:13

« wstecz

Banery