BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 119/1999
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 grudnia 1999r.

w sprawie: przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów przewiezienia młodzieży z reprezentacji Powiatu Poznańskiego - na finał wojewódzki sztafetowych biegów przełajowych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 8, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 42 ust.1, art.42 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.), art. 127 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Przydziela się Liceum Ogólnokształcącemu im. M. Kopernika w Puszczykowie środki finansowe w kwocie 453,15 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy złote 15 groszy) na pokrycie kosztów przewiezienia autobusem (na trasie Kórnik - Puszczykowo - Poznań) młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie i młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku stanowiącej reprezentację Powiatu Poznańskiego na finałowe zawody województwa Wielkopolskiego w sztafetowych biegach przełajowych.

§ 2. Wydatki na usługę zostaną dokonane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i ustawą o finansach publicznych.

§ 3. Środki finansowe na realizację zadania nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w niniejszej uchwale.

§ 4. W celu uniknięcia ustawowych odsetek za przekroczenie terminu płatności należność za przewóz młodzieży zostanie uregulowana przez Urząd Miejski w Kórniku.

§ 5. 1. Przekazanie przez Starostwo środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na konto Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Puszczykowie BH S.A. OIPoznań 10301247 - 00800000 po przedstawieniu kopii rachunku za wykonanie usługi z dopiskiem lub pieczątką "za zgodność kopii z oryginałem".
2. Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie przekaże przyznaną kwotę 453,15 zł na konto Urzędu Miejskiego w Kórniku 90760008 - 215 - 3600 - 3 w Banku Spółdzielczym w Kórniku.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Marek Bigosiński
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W dniu 27.10.99 r. reprezentacja powiatu poznańskiego brała udział w finałowych zawodach województwa Wielkopolskiego w sztafetowych biegach przełajowych.
Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie i z Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku została przewieziona autobusem na wyżej wymienione zawody, na trasie Kórnik - Puszczykowo - Poznań.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu Poznańskiego podjął uchwałę o przyznaniu L.O. w Puszczykowie środków finansowych w wysokości 453,15 zł. na pokrycie kosztów przewiezienia młodzieży z reprezentacji powiatu poznańskiego.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-08-04 10:21
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-15 09:13

Banery