BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 250/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 08 września 2003r.

 

w sprawie: udzielenia upoważnienia dyrektorowi zarządu dróg powiatowych panu Markowi Nowickiemu do załatwiania spraw w imieniu zarządcy dróg powiatowych w ustalonym poniżej zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych

Na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 ze zm.) oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.)Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Upoważnia się pana Marka Nowickiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do wykonywania funkcji zarządcy drogi, a w szczególności do :
1) wydawania zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym obiektów i urządzeń nie
związanych z funkcjonowaniem dróg powiatowych,
2) wydawania zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym,
3) ustalania i pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego,
4) ustalania i pobierania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub niedotrzymania warunków zezwolenia,
5) wydawania zezwoleń na lokalizacje reklam w pasie drogowymi ustalanie oraz pobieranie
opłat z tym związanych,
6) orzekania o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego,
7) opiniowania zgodnie z art. 17 pkt 7d ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
8) prowadzenia negocjacji i uzgadniania protokolarnie wysokości odszkodowania z byłymi właścicielami użytkownikami wieczystymi nieruchomości wydzielonych pod drogi zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 ze zm.),
9) prowadzenia samodzielnie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zawieranie umów o wykonanie usług i robót budowlanych na drogach Powiatu Poznańskiego w zakresie zadań ujętych w planie finansowym (bez względu na wartość zamówienia) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10.04.1994 r. o zamówieniach publicznych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 ze zm. ) oraz pełnienie funkcji i wykonywanie czynności zamawiającego w rozumieniu Uchwały NR 810/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie zasad wykonywania w powiecie Poznańskim ustawy o zamówieniach publicznych. Do postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych stosuje się odpowiednio powyższą uchwałę,
10) zawierania ugód w sprawie wypłaty odszkodowania użytkownikom dróg z tytułu szkód poniesionych na drogach powiatowych, za które odpowiedzialny jest zarządca drogi, a które nie są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej,
11) reprezentowanie powiatu poznańskiego w postępowaniu sądowym o odszkodowanie z tytułu szkód poniesionych na drogach powiatowych oraz udzielanie w tym zakresie pełnomocnictwa procesowego,
12) wprowadzania ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,
13) uzgadniania projektów sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uzgadnianie projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego ( § 4. ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.01.1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych- Dz. U. Nr 6 poz. 33 ze zm.),
14) dokonywania uzgodnień, o których mowa wart. 53 ust. 4 pkt 9 oraz wart. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717).

§ 2. Upoważnienie jest ważne do momentu jego odwołania.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 67/2003 z dnia 17 lutego 2003 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Poznański - p. Jan Grabkowski
Wicestarosta Poznański - p. Marek Woźniak
Członek Zarządu - p. Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) na zarząd powiatu jako zarządcę dróg powiatowych zostały nałożone obowiązki dokonywania uzgodnień w przypadku wydania przez organ gminy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.
W celu usprawnienia i przyśpieszenia toku postępowania administracyjnego w danych sprawach uzasadnione jest przekazanie przedmiotowych uprawnień jednostce wyspecjalizowanej w kompleksowym administrowaniu drogami -Zarządowi Dróg Powiatowych. Kompetencje te personalnie przypisane zostaną panu Markowi Nowickiemu- Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych.

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2003-09-25 10:08
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-21 10:00

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4525
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-21 10:01
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44