BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 267/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 września 2003r.

 

w sprawie: zatwierdzenia umowy o roboty dodatkowe i zamienne dotyczące wykonania "Wentylacji mechanicznej kuchni i basenu, likwidacji kotłowni elektrycznej oraz adaptacji pomieszczenia na warsztat" w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 1425 z 2001 r., poz. 1592) oraz §21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego nr IV/20/99 z dnia 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 59, poz. 1254) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić umowę o roboty dodatkowe i zamienne do umowy WA 3432/23/2003 z dnia 1 września 2003 r., zawartej pomiędzy Powiatem Poznańskim a firmą "WODKAN" sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań dotyczącej wykonania "Wentylacji mechanicznej kuchni i basenu, likwidacji kotłowni elektrycznej oraz adaptacji pomieszczenia magazynu na warsztat" w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, za cenę 21.976,09 zł brutto/słownie:dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych 9/100/.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu ds Inwestycji i Remontów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta - Jan Grabkowski Wicestarosta - Marek Woźniak Członkowie Zarządu: - Ewa Dalc - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:  
1. Centralę nawiewno-wywiewną dla wentylacji basenu usytuowano w pomieszczeniu znajdującym się w bardzo złym stanie technicznym. Projekt nie uwzględniał adaptacyjnych robót budowlanych w tym pomieszczeniu. Z uwagi na wartość urządzeń w nim usytuowanych wykonanie robót budowlanych jest niezbędne.
2. Ze względu na wykonywanie prac w trakcie roku szkolnego, z uwagi na bezpieczeństwo dzieci należało zmienić trasę sieci cieplnej i przenieść ją z ciągów korytarzowych poza budynek.
3. Koszt robót dodatkowych wynosi na podstawie kosztorysu wykonawczego 21.976,09 zł i stanowi zwiększenie wartości umownej o 9,8% nie powodując jednocześnie zmiany terminu umownego.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-11-24 14:33
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-21 11:04

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4783
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-21 12:49
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56