BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 341/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2003r.

 

w sprawie: powołania przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z praktycznej nauki zawodu i przygotowania zawodowego w Technikum w Owińskach i Liceum Profilowanym w Poznaniu wchodzących w skład Zespołu Szkół w Rokietnicy ul. Szamotulska 24.

Na podstawie: § 3 ust. 2 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. 01.29.323 z późniejszymi zmianami) w związku § 122 ust. 1 tego rozporządzenia, uchwala się co następuje:

§ 1. Powołuje się Pana Wojciecha Kaczmarka na przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, która przeprowadzać będzie egzamin z praktycznej nauki zawodu i przygotowania zawodowego w roku szkolnym 2003/2004 w szkołach:
- Technikum w Owińskach w zawodzie:
technik żywienia i gospodarstwa domowego (5-letnie)
technik ogrodnik - na podbudowie szkoły zasadniczej (3-letnie)
- Liceum Profilowanym w Poznaniu w zawodzie: ogrodnik (4-letnie)
wchodzący w skład Zespołu Szkół w Rokietnicy ul. Szamotulska 24.

§ 2. Członków Komisji Egzaminacyjnej powołuje Przewodniczący Komisji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji - Przemysławowi Wantuchowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu: - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
W związku z pismem z dnia 17.12.2002 roku pana Wojciecha Kaczmarka dyrektora Zespołu Szkół w Rokietnicy w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z praktycznej nauki zawodu zgodnie z § 3 ust. 2 i ust. 4 Załącznika Nr 2 rozporządzenia MEN z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. 01.29.323 z późniejszymi zmianami) organ prowadzący szkołę powołuje przewodniczącego komisji egzaminacyjnej a przewodniczący komisji powołuje co najmniej dwóch egzaminatorów spośród nauczycieli posiadających kierunkowe wykształcenie zawodowe.
W związku z powyższym proponuje powołać na Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w roku szkolnym 2003/2004 w Technikum w Owińskach i Liceum Profilowanym w Poznaniu wchodzących w skład Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 Pana Wojciecha Kaczmarka.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-01-16 10:51
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-23 11:17

« wstecz

Banery