BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 345/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2003r.

 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na sprzątanie pomieszczeń i terenu wokół nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego, stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego, (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)
Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na sprzątanie pomieszczeń i terenu wokół nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.

§ 2. Zatwierdza się dokumentację przetargową stanowiącą załącznik* do niniejszej Uchwały.

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w §1 w następującym składzie:
1. Aleksandra Waszak-Przewodnicząca Komisji;
2. Adam Siwczyński;
3. Romuald Najdek;
4. Olgierd Pietrzak;
5. Adam Habryło-Sekretarz Komisji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu: Tomasz Łubiński

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2004-01-19 10:50
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-23 11:03

Banery