BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 349/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2003r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 125.000 litrów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na postawie: art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633).
Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić wybór firmy BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Syrenia 9, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości 125.000 litrów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, która zaoferowała realizację zadania za cenę brutto 178.120,00 zł (cena 1 litra 1,425 zł brutto).

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu: - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu złożono 4 oferty:

Nr oferty nazwa Cena brutto 1l/zł; Cena brutto 120.000 l
1. ZAMETEX 1,5 187.575,00
2. MAC-BENZ 1,1967 182.500,00
3. EKO-OPAŁ 1,179 179.797,00
4. BGW 1,425 178.120,00

Oferent nr 3 nie złożył w wymaganym terminie wadium i został wykluczony na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 8 uozp. Wybrano ofertę firmy BGW.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-01-19 15:06
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-03-23 09:56

« wstecz

Banery