BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 388/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 stycznia 2004r.

w sprawie:
udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych, panu mgr inz. Markowi Nowickiemu do załatwiania spraw w imieniu Zarządcy Dróg Powiatowych w ustalonym poniżej zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych.

Uchwała Nr 389/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 stycznia 2004r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Kórnickiemu Towarzystwu Śpiewaczemu w Kórniku na pokrycie części kosztów zorganizowania koncertu pn. "Pamiętajmy o 13 grudnia".

Uchwała Nr 391/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 stycznia 2004r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń usytuowanych w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 wraz z terenem przyległym.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-02-25 13:45

Uchwała Nr 392/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 stycznia 2004r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 393/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 stycznia 2004r.

w sprawie:
powołania komisji konkursowej ds. podziału środków finansowych na realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 394/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 stycznia 2004r.

w sprawie:
powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Uchwała Nr 395/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 stycznia 2004r.

w sprawie:
powołania komisji ds. przyznawania stypendium Rady Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 396/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 stycznia 2004r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia umowy na wykonanie projektu budowlanego i kosztorysów dotyczących wykonania biura podawczego w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.

Uchwała Nr 397/2004
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 stycznia 2004r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia umowy na wykonanie kosztorysów zamiennych, dotyczących remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej oraz węzłów sanitarnych w budynku Powiatu Poznańskiego w Poznaniu ul. Słowackiego 8.

Uchwała Nr 398/2004
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 stycznia 2004r. 

w sprawie:
rozłożenia na raty zaległości ………………..* (byłego Najemcy pomieszczenia nr 205 w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu) względem Powiatu Poznańskiego, powstałe z tytułu najmu lokalu.

Uchwała Nr 399/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 stycznia 2004r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie niezbędnej dokumentacji dla wdrożenia planu termomodernizacyjnego w obiektach będących własnością Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2004-03-11 14:35

Uchwała Nr 400/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 stycznia 2004r. 

w sprawie:
1. zawarcia porozumień z Najemcami: a) ..................* NZOZ Centrum Usług Dentystycznych, b) Międzyzakładowym Związkiem Osób Niepełnosprawnych i Pracowników Zakładów Pracy Chronionej. na podstawie, których zostaną rozwiązane dotychczasowe umowy najmu.
2. zawarcia umów najmu: a) z .....................* NZOZ Centrum Usług Dentystyczną przedmiot najmu pomieszczenie nr 205, b) Międzyzakładowym Związkiem Osób Niepełnosprawnych i Pracowników Zakładów Pracy Chronionej - przedmiot najmu pomieszczenie nr 206.

Banery