BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 388/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2004r.

 

w sprawie: udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych, panu mgr inż. Markowi Nowickiemu do załatwiania spraw w imieniu Zarządcy Dróg Powiatowych w ustalonym poniżej zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych.

Na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 142 poz. 838 z 2000 r. ze zmianami) oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 142 poz. 1592 z 2001 r. ze zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Pana mgr inż. Marka Nowickiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do wykonywania funkcji zarządcy drogi, określonych w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 71 poz. 838 z 2000 r. ze zmianami).

§ 2. Upoważnia się Pana mgr inż. Marka Nowickiego - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do wykonywania funkcji zarządcy drogi, a w szczególności do:
1) wydawania zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg powiatowych,
2) wydawania zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym,
3) ustalania i pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego,
4) ustalania i pobierania kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia lub niedotrzymania warunków zezwolenia,
5) wydawania zezwoleń na lokalizacje reklam w pasie drogowym i ustalenie oraz pobieranie opłat z tym związanych,
6) orzekania o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego,
7) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 17 pkt 7d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowywaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r.),
8) prowadzenie negocjacji i uzgadniania protokolarnie wysokości odszkodowania z byłymi właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości, wydzielonych pod drogi, zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 46 ust. 543 z 2000 r. ze zmianami),
9) prowadzenie samodzielnie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zawieranie umów o wykonywanie usług i robót budowlanych na drogach Powiatu Poznańskiego w zakresie zadań ujętych w planie finansowym (bez względu na wartość zamówienia), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. nr 72 poz. 664 z 2002 r. ze zmianami) oraz pełnienie funkcji i wykonywanie czynności zamawiającego w rozumieniu Uchwały nr 810/2002 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie zasad wykonywania w powiecie Poznańskim ustawy o zamówieniach publicznych. Do postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych stosuje się odpowiednio powyższą uchwałę.
10) zawierania ugód w sprawie wypłaty odszkodowania użytkownikom dróg z tytułu szkód poniesionych na drogach powiatowych, za które odpowiedzialny jest zarządca drogi, a które nie są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej,
11) reprezentowanie powiatu poznańskiego w postępowaniu sądowym o odszkodowanie z tytułu szkód poniesionych na drogach powiatowych oraz udzielenie w tym zakresie pełnomocnictwa procesowego,
12) wprowadzanie ograniczeń, bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,
13) uzgadniania projektów sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uzgadnianie projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego (§ 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729 z 2003 r.)
14) dokonywania uzgodnień, o których mowa w art. 53 ust. 4 pkt 9 oraz w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r.)

§ 3. Upoważnienie jest ważne do dnia 31.12.2004 r.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 250/2003 z dnia 08 września 2003r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu: - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
W związku z utworzeniem Samodzielnego Stanowiska ds. Dróg i Gospodarki Przestrzennej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, część obowiązków służbowych Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych - p. Marka Nowickiego będzie realizowana przez pracownika w tut. Starostwie. W związku z powyższym, do obowiązków osoby na Samodzielnym Stanowisku ds. Dróg i Gospodarki Przestrzennej w tut. Starostwie będą należeć zadania, w szczególności związane z przygotowaniem i prowadzeniem spraw z zakresu: zarządzania drogami powiatowymi w granicach administracyjnych gmin powiatu, wydawania zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, wprowadzania zakazu pędzenia zwierząt na drogach, zatwierdzania projektów stałych zmian organizacyjnych ruchu na drogach powiatowych i gminnych, zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych, ustalania przebiegu dróg powiatowych, współdziałania z Zarządem Dróg Powiatowych, opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego gmin wchodzących w skład Powiatu Poznańskiego.
W związku z powyższym uważa się za celowe, uchwalenie niniejszej Uchwały, w celu usprawnienia działania tut. Starostwa i Zarządu Dróg Powiatowych.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-02-18 13:41
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-19 11:17

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9908
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 11:44
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44