BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 389/2004
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2004r.

 

w sprawie: udzielenia dotacji Kórnickiemu Towarzystwu Śpiewaczemu w Kórniku na pokrycie części kosztów zorganizowania koncertu pn. "Pamiętajmy o 13 grudnia".

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. D. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późno zm.), art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13 poz. 123 z późno zm.), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. D. z 2003 Nr 15, poz. 148 z późno zm.) oraz Uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego i uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się Kórnickiemu Towarzystwu Śpiewaczemu w Kórniku dotację w wysokości 3.000 zł (słownie: trzytysiącezłotych) na pokrycie części kosztów zorganizowania koncertu pn. "Pamiętajmy o 13 grudnia".
2. Koncert odbył się dnia 13 grudnia 2003 roku o godzinie 17.00 w Poznańskiej Farze.
3. Współorganizatorem koncertu jest Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary.

§ 2. 1. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie z dnia 12 listopada 2003 roku .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członek Zarządu: - Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Kórnickie Towarzystwo Śpiewacze, pl. Niepodległości 18 w Kórniku, oraz Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary są organizatorami koncertu pn. "Pamiętajmy o 13 grudnia", który odbył się w dniu 13 grudnia 2003 roku o godz. 17.00 w Poznańskiej Farze.
Umowę na pokrycie części kosztów zorganizowania koncertu zawarto w dniu 12.11.2003 roku na podstawie uchwały nr 304/2003 z dnia 20 października 2003 r w sprawie: udzielenia dotacji Kórnickiemu Towarzystwu Śpiewaczemu w Kórniku na pokrycie części kosztów zorganizowania koncertu pn. "Pamiętajmy o 13 grudnia".
W związku z tym, że do Wydziału Integracji Europejskiej Promocji i Kultury rozliczenie wpłynęło w dniu 5 stycznia 2004 roku przekazanie dotacji przyznanej w roku budżetowym 2003 było niemożliwe z powodu zamknięcia budżetu na rok 2003 r.
Z uwagi na powyższe konieczne jest ponowne podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty dotacji w wysokości 3.000 zł z budżetu 2004 roku.

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Kaźmierczak Izabela
    data publikacji: 2004-02-25 13:19
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-19 11:19

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9910
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 11:44
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-07 14:46