BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XVIII/140/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 maja 2004r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze. zm.), art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Rada Powiatu poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się § 1 uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego, który otrzymuje następujące brzmienie:
Dla realizacji zadań publicznych powiatu poznańskiego innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określa się tryb postępowania o udzielnie dotacji z budżetu powiatu poznańskiego dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposób ich rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zleconych zadań, w brzmieniu ujętym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, nazwanym: "Regulaminem udzielania dotacji".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XVIII/140/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 maja 2004r.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku - Przepisy wprowadzające ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 874 ze zm.) nałożyła na organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego obowiązek dostosowania uchwał, wydanych na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, dotyczących trybu udzielania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finans6w publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, do nowego stanu prawnego.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 118 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych zadań publicznych niż określone w tej ustawie tryb postępowania o udzielenie dotacji określa w drodze uchwały organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
W uchwale Nr X/88/99 z dnia 31 sierpnia 1999 roku Rada Powiatu Poznańskiego przyjęła "Regulamin udzielania dotacji", który spełnił w praktyce wymogi stawiane tego rodzaju uregulowaniom, co uzasadnia możliwość jego wykorzystania do celów stawianych przez nowe zapisy art. 118 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest wskazane i konieczne.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-06-01
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-06-01 11:10
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-06 13:46

« wstecz

Banery