BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

PORZĄDEK OBRAD

LIV SESJI RADY POWIATU W POZNANIU

w dniu 20 września 2023 roku

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Powiatu w Poznaniu w dniu 30 sierpnia 2023 r.
 5. Informacja dotycząca działalności Stowarzyszenia  Metropolia Poznań.
 6. Rynek pracy i raport o stanie bezrobocia w Powiecie Poznańskim.
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2023 – DRUK Nr 741.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2023-2029 – DRUK Nr 742.
 9. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania – DRUK Nr 743.
 10. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/231/V/2016 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Poznański, o którym mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – DRUK Nr 744.
 11. Rozpatrzenie uchwały w sprawie utworzenia dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański w roku szkolnym 2023/2024 – DRUK Nr 745.
 12. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi – DRUK Nr 746.
 13. Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Rady Seniorów Powiatu Poznańskiego – DRUK Nr 747.
 14. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/671/VI/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia realizowanych przez powiat poznański zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2023, zmieniona Uchwałą Nr LIII/710/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2023 r. – DRUK Nr 748.
 15. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Poznań, z przeznaczeniem dla Filharmonii Poznańskiej, w celu wsparcia jej bieżącej działalności i rozszerzenia oferty kulturalnej na rzecz mieszkańców powiatu poznańskiego w roku 2023 – DRUK Nr 749.
 16. Rozpatrzenie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii powiatowej drogi nr 2391P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2389P do skrzyżowania z drogą gminną nr 326039P w m. Głuchowo gm. Komorniki – DRUK Nr 750.
 17. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi gminnej nr 326039P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2391P – ul. Polną do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2391P – ul. Poznańską w m. Głuchowo gm. Komorniki – DRUK Nr 751. 
 18. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w Poznaniu.
 19. Interpelacje i zapytania Radnych oraz odpowiedzi.
 1. Wolne głosy i wnioski.

- Projekt stanowiska w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie obecnego Powiatu Poznańskiego.

 1. Zamknięcie sesji.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
  data wytworzenia: 2023-09-13
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-04-19 12:31
 • zmodyfikował: Cenkier Karol
  ostatnia modyfikacja: 2023-09-13 14:20

 

drukuj całą stronę

Banery