BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

PLAN PRACY
RADY POWIATU w POZNANIU NA ROK 2022

Sesje Rady Powiatu w Poznaniu w 2022 roku zwoływane będą raz w miesiącu zazwyczaj w ostatnią środę miesiąca z wyłączeniem miesiąca lipca.

Sesje zwyczajne rozpoczynać się będą o godz. 10.00 w sali sesyjnej (lub w Sali 315 – posiedzenia zdalne) Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18. W uzasadnionych przypadkach zwoływane będą sesje „nadzwyczajne” oraz w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym.

TERMINARZ I TEMATY SESJI RADY POWIATU w POZNANIU:

L.p.

Data

Tematyka

1.

23 lutego

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochronie przeciwpożarowej w Powiecie Poznańskim w 2021 roku.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego za 2021 rok.

Rozstrzygnięcie konkursu „Komisariat Roku 2021”.

2.

30 marca

Informacja na temat działalności Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu.

3.

27 kwietnia

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz organizacji Rodzinnej Pieczy Zastępczej w 2021 roku. Ocena zasobów pomocy społecznej.

Wręczenie Nagród Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

4.

25 maja

Informacja na temat współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ochronie zabytków Powiatu Poznańskiego

Wręczenie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

5.

15 czerwca

Raport o stanie powiatu oraz absolutorium.

6.

31 sierpnia

Informacja dot. działalności samorządowej instytucji kultury INSTYTUT SKRZYNKI - instytut dokumentacji, rozwoju i promocji dziedzictwa kulturowego i kulinarnego powiatu poznańskiego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Poznańskiego za pierwsze półrocze 2022 roku

7.

21 września

Informacja na temat ochrony zdrowia w Powiecie Poznańskim (m.in. szpitalnictwo - spotkanie z przedstawicielami ZPP).

8.

26 października

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Poznańskiego za rok szkolny 2021/2022.

Uroczyste wręczenie Stypendiów Rady Powiatu w Poznaniu i Nagrody Starosty Poznańskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański.

9.

23 listopada

Rynek pracy i raport o stanie bezrobocia w Powiecie Poznańskim.

10.

14 grudnia

Sesja budżetowa.

Zgodnie z § 16 Statutu Powiatu Poznańskiego zastrzega się możliwość dokonywania na bieżąco zmian i uzupełnień w planie pracy Rady Powiatu w Poznaniu na rok 2022.

*Termin udzielenia informacji może ulec zmianie.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2022-03-01
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2017-04-07 11:58
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2022-05-10 10:44

Plan pracy Rady Powiatu na rok 2022

Banery