BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XVIII/143/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 maja 2004r.

 

w sprawie: wystawienia weksla "in blanco" jako zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków finansowych przyznanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu.

Na podstawie: art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 876 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.) i art. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37 poz. 282) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Zarząd Powiatu Poznańskiego umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. III etap budowy Szkoły Średniej w Swarzędzu - Sala Sportowa, do kwoty 1 200 000,00 zł ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
2. Zabezpieczeniem prawidłowego wydatkowania środków wskazanych w pkt 1 jest weksel "in blanco" Powiatu Poznańskiego wystawiony na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie przedsięwzięcia wskazanego w pkt 1, dek1aracji do weksla i na kwotę wskazaną w pkt 3.
3. Na okres realizacji inwestycji wskazanej w pkt 1 tj. rok 2004-2005 określa się zobowiązanie wekslowe na kwotę 1 200 000,00 zł.

§ 2. Realizacja zabezpieczenia następowała będzie z dochodów własnych Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XVIII/143/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 maja 2004r.

W roku 2003 złożony został do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu wniosek o ujęcie budowy Sali sportowej wraz z zapleczem dla Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu w planie rozwoju bazy sportowej województwa wielkopolskiego w oparciu o środki pochodzące z funduszu dopłat do stawek w grach losowych.
W związku z uzyskaną informacją o przyznaniu dotacji w kwocie 1 200 000,00 zł zachodzi konieczność wystawienia weksla zabezpieczającego prawidłowe wydatkowanie przyznanej pomocy finansowej. Jest to wymóg formalny aby uzyskać przedmiotowe dofinansowanie.
Treść Uchwały jest zgodna z Ramowym wzorem Uchwały Rady Powiatu w sprawie weksla "in blanco" wymaganym przez MENIS.
Ogólny koszt zadania szacunkowo określono na 3 510 000,00 zł. Maksymalną wysokość zobowiązań z tytułu planowanej inwestycji określono w następujących kwotach:
rok 2004 - 970 000,00 zł z dochodów budżetu Powiatu,
rok 2005 - 1 340 000,00 zł z dochodów budżetu Powiatu,
oraz 1 200 000,00 zł z dotacji MENIS w tym 200 000,00 zł w 2004 roku i 1 000 000,00 zł w 2005 roku.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2004-06-01
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-06-01 11:21
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-06 14:23

« wstecz

Banery