BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Uchwała Nr XIX/156/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2004r.

 

w sprawie: regulaminu dodatków płacowych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach wychowawczych Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 34 oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.03.118.1112, z późniejszymi zmianami ), art. 12 pkt 11 ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.01.142.1592, z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia MEN z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz.U.00.39.455, z późniejszymi zmianami ) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala dotyczy nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

§ 2. Ustala się regulamin będący załącznikiem do uchwały określający:
1. Wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za trudne, uciążliwe i szkodliwe warunki pracy,
2. Wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, w tym dla dyrektorów,
3. Wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków funkcyjnych dla nauczycieli,
4. Wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,
5. Szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw,
6. Wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego.

§ 3. Traci moc uchwala Nr XXII/187/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26.09.2000 r. w sprawie dodatków płacowych w placówkach oświatowych Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1.09.2004 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XIX/156/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 czerwca 2004r.

Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, a także zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela określa rozporządzenie. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dotychczasowych dodatków specjalistycznych reguluje art. 9 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19 poz. 239, z późniejszymi zmianami).
Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania nauczycielom dodatku za wysługę lat; dodatku wiejskiego; dodatku za uciążliwość pracy; dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej; nagród jubileuszowych; dodatkowego wynagrodzenia rocznego; zasiłku na zagospodarowanie; odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy; odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy rozporządzenia.
Regulamin będący załącznikiem do niniejszej uchwały określa zasady i stawki dodatków płacowych, których wysokość kształtują zgodnie z ustawą samorządy.
W związku z nowymi propozycjami rozwiązań przedłożonymi przez Komisję Oświaty i Wychowania i zmianami Karty Nauczyciela oraz uwagami ze strony organu nadzoru pedagogicznego wskazane jest dokonanie uporządkowania zapisów regulaminu. Przyjęcie uchwały spowoduje powstanie przejrzystego tekstu regulaminu, uwzględniającego zarówno zmiany określone w kolejnych uchwałach Rady Powiatu dotyczących tego regulaminu, jak i ostatnich propozycji Komisji Oświaty.
W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 06.07.2004
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-07-06 10:30
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-08 10:54

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13548
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-07-08 11:48
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-14 12:54