BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIX/157/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2004r.

 

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002r. nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002r. nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568,) art. 110 i 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 1istopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 15, poz. 148 ze zmianami: Dz. U. z 2003r. nr 45, poz. 391; Dz. U. z 2003r. nr 65, poz. 594; Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 874; Dz. U. z 2003r. nr 166, poz. 1611; Dz. U. z 2003r. nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004, nr XVI/124/II/2004, z dnia 16 marca 2004r., zmienionej uchwałą Zarządu nr 484/2004 z dnia 30 marca 2004r., uchwałą Rady nr XVII/137/II/2004 z dnia 27 kwietnia 2004r., uchwałą Rady XVIII/144/2004 z dnia 25 maja 2004r., wprowadza się następujące zmiany:
W paragrafie 1:
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 2.841.783 zł, które po zmianach wynoszą 77.632.594 zł, w tym:
- zwiększa się o kwotę 468.505 zł dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które po zmianach wynoszą 7.059.233 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2. W paragrafie 2:
1. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 2.443.052 zł, które po zmianach wynoszą 82.501.863 zł, w tym:
- zwiększa się o kwotę 468.505 zł, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które po zmianach wynoszą 7.059.233 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W wydatkach określonych w ust. 1 zmienia się wydatki bieżące, w tym:
1) zwiększa się o 568.954 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, które po zmianach wynoszą 37.823.035 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
2) zwiększa się o 34.922 zł wydatki przeznaczone na dotacje udzielane z budżetu powiatu, które po zmianach wynoszą 4.185.170 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
3) zwiększa się o 47.000 zł wydatki przeznaczone na dotacje z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego, które po zmianach wynoszą 1.309.400 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).
3. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 425.000 zł, które po zmianach wynoszą 1.655.702 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

§ 3. W paragrafie 3
Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 398.731 zł, który po zmianach wynosi 4.869.269 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

§ 4. W paragrafie 4:
- zmienia się plan przychodów i wydatków dla gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 5. W paragrafie 6:
Zmienia się wieloletni program inwestycyjny (zgodnie z załącznikiem nr 10).

§ 6. W paragrafie 7:
- zmniejsza się o kwotę 575.201 zł rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty, która po zmianach wynosi 0 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 8. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XIX/157/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.

DOCHODY
Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 2.841.783 zł, które po zmianach wynoszą 77.632.594 zł.
I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 468.505 zł w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność, w § 2110 o kwotę 468.505 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie należności Skarbu Państwa wynikających w wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej po zmianach wynoszą 7.059.233 zł.
II. Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody własne zwiększa się o kwotę 2.373.278 zł, zmiany obejmują:
1. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST4-4822/398/2004 z dnia 31.05.2004r. zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2780 - Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r. o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.: Przebudowa ul. Rynkowej w Przeźmierowie.

2. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, zmienia się klasyfikację dotacji w kwocie 200.000 zł, na § 6090 - Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w związku z planowanym dofinansowaniem z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu budowy hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu.
3. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe, zwiększa się wysokość planowanych dochodów o kwotę 6.445 zł, w tym:
~ § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zwiększa się o kwotę 6.400 zł,
w związku ze zwiększoną liczbą wynajmów sali sportowej i klas lekcyjnych w ZS Nr 1 w Swarzędzu,
~ § 0920 - Pozostałe odsetki - zwiększa się o kwotę 45zł w ZS Nr 1 w Swarzędzu.
4. W dzia1e 851 - Ochrona zdrowia, w rozdzia1e 85195 - Pozostała działa1ność, w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, zwiększa się wysokość planowanych dochodów o kwotę 25.000 zł, w związku z otrzymaną darowizną od firmy Świtalski & Synowie S.A.
5. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdzia1e 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększa się planowane dochody o kwotę 853 zł, w związku z realizację dochodów przez OWR w Kobylnicy
w tym:
~ 0920 - Pozostałe odsetki -zwiększa się o kwotę 3 zł,
~ 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się o kwotę 850 zł.
6. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdzia1e 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększa się wysokość planowanych dochodów o kwotę 30.000 zł, w tym:
~ § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zwiększa się o kwotę 10.000 zł, w związku ze zwiększoną liczbą wynajmów pomieszczeń w DPS w Lisówkach,
~ § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się o kwotę 20.000 zł, w związku z uzyskaniem zwrotu kosztów ogrzewania domków jednorodzinnych w DPS w Lisówkach.
7. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, zwiększa się wysokość planowanych dochodów o kwotę 3.346 zł, w tym:
~ w § 0690 - Wpływy z różnych opłat - zwiększenie o kwotę 1.500 zł, w związku z uzyskaniem dochodów przez PCPR w Poznaniu, z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
~ w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie o kwotę 1.846 zł, w związku z uzyskaniem dochodów przez PCPR w Poznaniu, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych za lata ubiegłe.
8. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększa się wysokość planowanych dochodów o kwotę 12.993 zł, w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - w związku z uzyskaniem dochodów przez PCPR w Poznaniu z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne za ubiegły rok, na stanowiskach utworzonych d1a osób niepełnosprawnych.
9. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdzia1e 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększa się planowane dochody w § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 1.500 zł, w związku z realizacją dochodów przez OWR w Kobylnicy.
10. W dzia1e 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdzia1e 85333 - Powiatowe urzędy pracy, zwiększa się wysokość planowanych dochodów o kwotę 1.416.000 zł, w § 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst, w związku z podpisaniem porozumienia z Miastem Poznań na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.
11. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-234/04 z dnia 07.06.2004r. zwiększa się wysokość dotacji w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, w § 2130 o kwotę 477.141 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2004r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - zgodnie z postanowieniem dokumentu rządowego pn.: "Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich".
Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody po zmianach wynoszą 70.573.361 zł.

WYDATKI
Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 2.443.052 zł, które po zmianach wynoszą 82.501.863 zł.
I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rzędowej zwiększa się o kwotę 468.505 zł, w dzia1e 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdzia1e 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na sfinansowanie należności Skarbu Państwa wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu.
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej po zmianach wynoszą 7.059.233 zł.
II. Wydatki na zadania własne oraz pozostałe dochody własne zwiększa się o kwotę 1.974.547 zł, zmiany obejmują:
1. W dziale 020 - Leśnictwo, w rozdziale 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną, zwiększa się wysokość wydatków na dotacje udzielane z budżetu powiatu o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie nadleśnictw z tytułu sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.
2. W dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych pn.: Przebudowa ul. Rynkowej w Przeźmierowie.
3. W dziale 750 - Administracja publiczna, przenosi się środki finansowe w kwocie 1.000 zł, z pozostałych wydatków bieżących w rozdziale 75019 - Rady powiatów, do rozdziału 75095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów udziału przedstawicielki Powiatu w Mistrzostwach Polski Juniorów we Fryzjerstwie, w ramach wydatków na promocję Powiatu.
4. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, przenosi się środki finansowe w kwocie 15.000 zł z pozostałych wydatków bieżących na dotacje udzielane z budżetu (§ 2310) w związku z planowanym zawarciem porozumienia z Miastem Poznań, między innymi na przeprowadzenie dalszych prac remontowych w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie.
5. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, przenosi się środki finansowe w kwocie 10.000 zł z pozostałych wydatków bieżących na dotacje udzielane z budżetu (§ 2310) w związku z planowanym zawarciem porozumienia z Miastem Poznań, na zakup urządzenia do rejestracji i archiwizacji rozmów NetCRR.
6. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75414 - Obrona Cywilna, przenosi się środki finansowe w kwocie 18.000 zł z pozostałych wydatków bieżących na dotacje udzielane z budżetu (§ 2310) w związku z planowanym zawarciem porozumienia z Miastem Poznań, na przeprowadzenie prac remontowych niezbędnych do utworzenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie.
7. W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych o kwotę ogółem 514.961 zł, z tego:
» Zespół Szkół Bolechowo - kwota 65.000 zł (rozdział 80120),
» Liceum Ogólnokształcące w Kórniku - kwota 22.000 zł (rozdział 80120),
» Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym - kwota 100.000 zł (rozdział 80120),
» Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu - kwota 212.980 zł (rozdział 80130),
» Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu - kwota 32.000 zł (rozdział 80120 - 28.800 zł, rozdział 80123 - 3.200 zł),
» Zespół Szkół Rokietnica - kwota 82.981 zł (rozdział 80130),
8. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, przenosi się środki finansowe w kwocie 80.848 zł przeznaczone na remont pomieszczeń dydaktycznych w OSW w Owińskach z planu finansowego OSW w Owińskach do planu Starostwa Powiatowego. Jednocześnie zwiększa się kwotę przeznaczoną na realizację tego zadania o 52.240 zł ze środków z rezerwy oświatowej.
9. Przenosi się środki finansowe w kwocie ogółem 51.560 zł z rozdziału 80120 - Licea ogólnokształcące do rozdziału 85410 - Internaty i bursy szkolne, zgodnie z wnioskiem LO w Puszczykowie, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - przeniesienie w kwocie 30.560 zł, - pozostałe wydatki bieżące - przeniesienie w kwocie 21.000 zł.
10. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdzia1e 80130 - Szkoły zawodowe, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 6.445 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez ZS Nr 1 w Swarzędzu.
11. W dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdzia1e 80195 - Pozostała działalność, wprowadza się zmiany:
~ zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 31.616 zł, w związku ze zwrotem dotacji celowej do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z odsetkami, w tym:
- w § 2910 - zwrot dotacji - 29.922 zł, - w § 4560 - odsetki - 1.694 zł.
~ zmniejsza się wysokość rezerwy oświatowej o kwotę 575.201 zł, z tego kwota 522.961 zł z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne placówek oświatowych oraz kwota 52.240 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu pomieszczeń dydaktycznych w OSW w Owińskach.
12. W dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, zwiększa się wysokość wydatków majątkowych w § 6010 - Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na podniesienie wysokości kapitału zakładowego spółki.
13. W dziale - 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w związku z bardzo trudną sytuacją finansową w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się wysokość wydatków bieżących o kwotę 641.506 zł, w tym:
~ Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy - zwiększenie o kwotę 283.204 zł (w tym usamodzielnienia 41.317 zł),
~ Dom Dziecka w Kórniku - zwiększenie o kwotę 243.342 zł (w tym usamodzielnienia 13.342 zł),
~ Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu - zwiększenie o kwotę 37.160 zł (w tym usamodzielnienia 5.000 zł),
~ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu - środki na usamodzielnienia w kwocie 77.800 zł.
14. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 337.000 zł, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.
15. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 16.339 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność PCPR w Poznaniu, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - zwiększenie o kwotę 12.993 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 3.346 zł.
16. W dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł w OWR w Kobylnicy, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów.
17. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 - Powiatowe urzędy pracy, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 33.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.
18. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 8.000 zł w PPP w Swarzędzu.
19. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, zwiększa się wysokość wydatków bieżących o kwotę 477.141 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2004r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - zgodnie z postanowieniem dokumentu rządowego pn.: "Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich".
20. W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe, przenosi się środki finansowe w kwocie 4.000 zł z pozostałych wydatków bieżących na dotacje udzielane z budżetu (§ 2310), w związku z planowanym zawarciem porozumienia z gminą Kórnik w sprawie prowadzenia sezonowego schroniska młodzieżowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku-Bninie.
Kwota wydatków na zadania własne budżetu Powiatu po zmianach wynosi 75.442.630 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY
W załączniku nr 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
~ Zmniejsza się planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym przeznaczonych na pokrycie deficytu o kwotę 400.000 zł,
~ Zwiększa się przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 1.269 zł, w związku z rozliczeniem wykonania budżetu powiatu za 2003 rok.

GOSPODARSTWAPOMOCNICZEISRODKISPECJALNE
Zmienia się plany finansowe przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz środków specjalnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8. Zmiany związane są z aktualizacją planów do wysokości bieżącego wykonania, w związku ze zbliżającym się okresem sprawozdawczym.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Wieloletnie Programy Inwestycyjne - stanowi wymagany załącznik do wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W załączniku tym wprowadza się następujące zmiany:
1. Z zadania nr IV - Plan Termomodernizacji dla budynków Powiatu Poznańskiego - wyłącza się modernizację trzech obiektów na łączną kwotę 1.610.000 zł, do których planuje się uzyskać dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Infrastruktura Edukacyjna i Sportowa (zadanie nr V, VI, VII). Łączne nakłady finansowe na termomodemizację pozostałych obiektów wynoszą 2.458.000 zł.
2. Zadanie nr V - Modernizacja Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3, realizowane przez Starostwo Powiatowe. Kwota łącznych nakładów finansowych wynosi 2.703.578 zł, z tego:
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota 628.395 zł, - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota 190.000 zł, - do pozyskania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Infrastruktura Edukacyjna i Sportowa planuje się dofinansowanie w kwocie 1.885.183 zł.
3. Zadanie nr VI - Modernizacja Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, realizowane przez Starostwo Powiatowe. Kwota łącznych nakładów finansowych wynosi 3.015.139 zł, z tego:
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota 701.285 zł, - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota 210.000 zł, - do pozyskania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Infrastruktura Edukacyjna i Sportowa planuje się pozyskać dofinansowanie w kwocie 2.103.854 zł.
4. Zadanie nr VII - Modernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, pl. Przemysława 9 - realizowane przez Starostwo Powiatowe. Kwota łącznych nakładów finansowych wynosi 2.448.461 zł, z tego:

- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota 574.615 zł, - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - kwota 150.000 zł, - do pozyskania ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Infrastruktura Edukacyjna i Sportowa planuje się pozyskać dofinansowanie w kwocie 1.723.846 zł.
5. Zadanie nr VIII - Przebudowa drogi powiatowej nr 32229 w Golęczewie - realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Kwota łącznych nakładów finansowych wynosi 1.272.000 zł, z tego z budżetu Powiatu Poznańskiego planuje się przeznaczyć kwotę 318.000 zł, natomiast ze środków z ERDF Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego planuje się pozyskać dofinansowanie w kwocie 954.000 zł.
6. Zadanie nr IX - Przebudowa drogi powiatowej nr 32206 Poznań-Bolechowo - realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Kwota łącznych nakładów finansowych wynosi 4.904.985 zł, z tego z budżetu Powiatu Poznańskiego planuje się przeznaczyć kwotę 1.226.246 zł, natomiast ze środków z ERDF Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego planuje się pozyskać dofinansowanie w kwocie 3.678.739 zł.
7. Zadanie nr X - Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz rozwój usług publicznych on-line - realizowane przez Starostwo Powiatowe. Kwota łącznych nakładów finansowych wynosi 1.242.748 zł, z tego z budżetu Powiatu Poznańskiego planuje się przeznaczyć kwotę 319.837 zł, natomiast ze środków z ERDF Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego planuje się pozyskać dofinansowanie w kwocie 922.911 zł.
W ramach realizacji zadania w 2004 r. planuje się przeznaczyć środki w kwocie ogółem 12.200 zł z przeznaczeniem na: przygotowanie studium wykonalności inwestycji i wniosku ERDF, przetarg na przygotowanie analizy przedwdrożeniowej, Polityki Bezpieczeństwa Informacji, przygotowanie dokumentacji przetargowej do przetargów: (1) Dostawa sprzętu komputerowego wraz z modemizacją serwerowni na potrzeby systemu workflow; (2) Dostawa i wdrożenie systemu workflow;
W ramach realizacji zadania w 2005 r. planuje się przeznaczyć środki w kwocie ogółem 666.934 zł, z przeznaczeniem na: przygotowanie dokumentacji przetargowych; analizę przedwdrożeniową; Polityka Bezpieczeństwa Informacji; przetarg na rozbudowę infrastruktury informatycznej; rozbudowę infrastruktury informatycznej (dostawa sprzętu, modernizacja serwerowni na potrzeby systemu workflow); przetarg na dostawę i wdrożenie systemu workflow; zakup i wdrożenie systemu workflow; nadzór inwestorski (inżynierski) nad wdrożeniem;
W ramach realizacji zadania w 2006 r. planuje się przeznaczyć środki w kwocie ogółem 563.614 zł, z przeznaczeniem na: rozbudowę infrastruktury informatycznej (dostawa sprzętu, modernizacja serwerowni na potrzeby systemu workflow); zakup i wdrożenie systemu workflow; informację i promocję projektu; zakup infrastruktury podpisu elektronicznego; nadzór inwestorski (inżynierski) nad wdrożeniem;

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 06.07.2004
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-07-06 10:41
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-08 11:40

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13544
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-07-08 11:48
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-13 12:52