BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXVI/236/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 lutego 2005r.

 

sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002r. nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002r nr 200, poz. 88; Dz. U. z 2002r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002r. nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055), art. 110 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 15, poz. 148 ze zmianami: Dz. U. z 2003r. nr 45, poz. 391; Dz. U. z 2003r. nr 65, poz. 594; Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 874; Dz. U. z 2003r. nr 166, poz. 1611; Dz. U. z 2003r. nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177, Dz. U. z 2004r. nr 93 poz. 890, Dz. U. z 2004r. nr 121, poz. 1264, Dz. U. z 2004r. nr 123, poz. 1291), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005, nr XXV/228/II/2005 z dnia 25 stycznia 2005r. wprowadza się następujące zmiany:
W paragrafie 1:
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 88.439 zł, które po zmianach wynoszą 97.629.956 zł, w tym:
- nie zmienia się wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 6.319.533 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2. W paragrafie 2:
1. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 4.196.440zl, które po zmianach wynoszą 100.916.550 zł, w tym:
1) nie zmieniają się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 6.319.533 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 zmienia się wydatki bieżące, w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o 1.269.590 zł, które po zmianach wynoszą 81.467.113 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 325.542 zł, które po zmianach wynoszą 42.185.616 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
b) zwiększa się o 15.432 zł wydatki przeznaczone na dotacje z budżetu dla podmiotów realizujących zadania powiatu w kwocie 5.469.881zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).
2) zwiększa się wydatki majątkowe o 2.926.850 zł, które po zmianach wynoszą 19.449.437 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).
3. Zwiększa się wydatki realizowane przy udziale środków pomocowych o 38.412 zł, które po zmianach wynoszą 339.732 zł (zgodnie z załącznikiem nr 11). 

§ 3. W paragrafie 3:
Zwiększa się przychody budżetu Powiatu o kwotę 2.980.001 zł i zmniejsza rozchody o kwotę 1.128.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7). 

§ 4. W paragrafie 6:
Zmienia się wieloletni program inwestycyjny (zgodnie z załącznikiem nr 10). 

§ 5. W paragrafie 7:
W budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 421.151 zł. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005r. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXVI/236/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 lutego 2005r. 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok.

DOCHODY
Dochody Budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 88.439 zł, po zmianach dochody wynoszą 97.629.956 zł.
I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej nie ulegają zmianie i wynoszą 6.319.533 zł.
II. Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 88.439 zł, w tym: 
1. W dz. 750, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe zwiększa się dochody w § 2708 o kwotę 27.194 zł, w związku z realizacją projektu pn. "Doskonalenie zawodowe urzędników z Powiatu Poznańskiego na bazie doświadczeń Regionu Hannover" ze środków Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci.
2. W dz. 750, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe zwiększa się dochody w § 2710 o kwotę 21.457 zł, z tytułu przyjęcia planowanej pomocy finansowej z Gminy Stęszew, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji w tej gminie.
3. W dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, zwiększa się dochody w § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 6.000 zł, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie.
4. W dz. 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększa się dochody w § 2710 o kwotę 33.788 zł, z tytułu planowanego przyjęcia pomocy finansowej z Gminy Suchy Las, na finansowanie dodatkowego etatu pracownika pedagogicznego w filii Poradni z Lubonia. 

WYDATKI
Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 4.196.440 zł, po zmianach wynoszą 100.916.550 zł. Na kwotę zwiększenia wydatków budżetowych składa się:
- zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 88.439 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 2.980.001 zł - z tytułu wolnych środków finansowych za 2004 rok,
- zmniejszenie rozchodów o kwotę 1.128.000 zł - w związku ze zmniejszeniem planowanych rat zaciągniętych kredytów;
I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej nie ulegają zmianie i wynoszą 6.319.533 zł.
II. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę 4.196.440 zł, zmiany te obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 320.250 zł, w tym:
a) zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 120.250 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umowy dotyczącej budowy drogi Kicin - Kliny, w związku ze zmianą stawki podatku VAT z 7% na 22% na roboty budowlane. Na dzień dzisiejszy jest to roszczenie sporne.
b) zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących w ZDP w Poznaniu o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych.
2. W dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 2.132.023 zł, w tym:
a) zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 2.220.000 zł, w tym:
- 1.000.000 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 6060) - planowany zakup budynku,
- 1.100.000 zł - wydatki inwestycyjne (§ 6050) - modernizacja i adaptacja budynku,
- 120.000 zł - przeniesienie środków finansowych z pozostałych wydatków bieżących na wydatki majątkowe, związane z planowaną modernizacją sanitariatów ogólnodostępnych w budynku przychodni przy ul. Słowackiego.
b) zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 32.023 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania budynków, będących własnością Powiatu,
3. W dz. 750, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 544.237 zł, w tym:
a) Pozostałe wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 186.180 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 158.986 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa, w tym na sfinansowanie faktur za tablice rejestracyjne i prawa jazdy wystawione w grudniu 2004 r. z terminem płatności w styczniu 2005 r.
- zwiększenie o kwotę 38.412 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. "Doskonalenie zawodowe urzędników z Powiatu Poznańskiego na bazie doświadczeń Regionu Hannover", z tego kwota 27.194 zł ze środków Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, kwota 11.218 zł ze środków własnych Powiatu Poznańskiego.
b) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 271.457 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 21.457 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji na terenie Gminy Stęszew,
- zwiększenie o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników, którzy realizować będą zadania z zakresu administracji rządowej przekazane dodatkowo przez Wojewodę Wielkopolskiego;
c) Wydatki majątkowe -zwiększenie się o kwotę 86.600 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (§ 6060), w tym:
- 36.600 zł - z przeznaczeniem sfinansowanie faktury z 2004 roku za zakupiony sprzęt komputerowy,
- 50.000 zł - z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla pracowników, którzy realizować będą zadania z zakresu administracji rządowej przekazane dodatkowo przez Wojewodę Wielkopolskiego;
4. W dz. 754, rozdz. 74512 - Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 18.383 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
5. W dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 6.000 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie.
6. W dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność -zwiększa się wysokość rezerwy oświatowej o kwotę 421.151 zł.
7. W dz. 851, rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów profilaktyki zdrowotnej.
8. W dz. 851, rozdz. 85195 - Pozostała działalność zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.
9. W dz. 852, rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 5.000 zł, w tym: 
a) zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 9.700 zł, z tego 5.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków dotyczących przyznanej nagrody pieniężnej oraz zmiany uposażenia Dyrektora OWR w Kobylnicy, 4.700 zł na sfinansowanie umów zleceń,
b) zmniejsza się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 4.700 zł, w związku z przeniesieniem na wydatki na wynagrodzenia i pochodne przeznaczone na sfinansowanie umów zleceń, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.
10. W dz. 852, rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, przenosi się środki finansowe w kwocie 15.197 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w związku z planowanym zatrudnieniem pracownika w ośrodku interwencji kryzysowej, funkcjonującego w strukturze Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.
11. W dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie opieki pielęgniarskiej w OSW w Owińskach.
12. W dz. 854, rozdz. 85406 -Poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększa się wysokość wydatków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Luboniu o kwotę 33.788 zł, z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowego etatu pracownika pedagogicznego w filii Poradni z Lubonia z Gminy Suchy Las, z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne - zwiększenie kwotę 29.188 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 4.600 zł.
13. W dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów -zwiększa się wysokość wydatków bieżących o kwotę 15.608 zł, z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji z 2004 roku. 

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
W załączniku nr 11 - Wieloletnie programy inwestycyjne, wprowadzono zmiany w kolumnie Łączne nakłady finansowe, uwzględniając wszystkie nakłady finansowe poniesione na realizację poszczególnych zadań w latach poprzednich oraz planowane na lata kolejne. 

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH
Zwiększa się wysokość wydatków na programy realizowane z funduszy pomocowych o (kwotę 38.412 zł, po zmianach wydatki wynoszą 339.732 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały). W dz. 750, rozdz. 75020 - starostwa powiatowe zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 38.412 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów realizacji projektu pn. "Doskonalenie zawodowe urzędników z Powiatu Poznańskiego na bazie doświadczeń Regionu Hannover". Ze środków Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci planuje się wydatki w kwocie 27.194 zł (§ 4308, § 4428, § 4438) ze środków własnych Powiatu Poznańskiego planuje się wydatki w kwocie 11.218 zł (§ 4309).

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-03-02
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-03-02 13:56
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-13 12:37

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9805
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-13 12:43
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-26 13:12