BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXVIII/251/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2005r.

 

w sprawie: udzielenia Powiatowemu Urzędowi Pracy w Poznaniu bonifikaty od opłaty rocznej za lata 2005, 2006 z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 119, poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806) oraz art. 83 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 84 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Powiatowemu Urzędowi Pracy w Poznaniu - bonifikaty w wysokości 90% od opłaty rocznej za lata 2005, 2006 z tytułu oddania w trwały zarząd zabudowanej nieruchomości będącej własnością Powiatu Poznańskiego, położonej w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Wilda, ark. mapy 13, działka nr 34 o pow. 3.511 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 179386 stanowiącej siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXVIII/251/II/2005

Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2005r.

Pismem z dnia 19 stycznia 2005 r. nr PUPN-0715/10/2005 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu wystąpił do Zarządu Powiatu Poznańskiego z wnioskiem o przekazanie w trwały zarząd zabudowanej nieruchomości, położonej w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Wilda, ark. mapy 13, działka nr 34 o pow. 3511 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 179386.
Na wniosek Zarządu Powiatu Poznańskiego, Wojewoda Wielkopolski decyzją nr IRR. VIII -8.77221- Poz-1 /2003 z dnia 9 listopada 2004 r. działając na podstawie art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.) przekazał nieodpłatnie na własność Powiatu Poznańskiego mienie Skarbu Państwa, stanowiące zabudowaną nieruchomość, położoną w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 34. Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna w dniu 2 grudnia 2004 r.
Zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (...) nieruchomości stanowiące przedmiot własność lub przedmiot użytkowania wieczystego jednostki samorządu terytorialnego oddaje się w trwały zarząd samorządowej jednostce organizacyjnej.
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego, zgodnie z § 50 Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r. Nr IV/20/99 w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego zmienionej Uchwałami Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 1999 r. Nr VI/43/99, z dnia 24 czerwca 1999 r. Nr 0069/99, z dnia 4 stycznia 2001 r. Nr XXVI/207/2001, z dnia 25 września 2001 r. Nr XXXVI/253/2001, z dnia 27 listopada 2001 r. Nr XXXVIII/268/01, z dnia 10 grudnia 2002 r. Nr III/9/2002. Powiatowy Urząd Pracy wykonuje określone zadana publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Natomiast pismem z dnia 7 marca 2005 r. nr PUPN/0715/46/2005 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy zwrócił się do Zarządu Powiatu Poznańskiego o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, uwagi na realizację celów publicznych. W uzasadnieniu podkreślił ponadto, że Powiatowy Urząd Pracy wykorzystuje omawianą nieruchomość jako swoją siedzibę.
Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu określa m.in. cenę nieruchomości i opłatę z tytułu trwałego zarządu.
Nieruchomość położona w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9, stanowiąca działkę nr 34 o pow. 3.511 m2 została wyceniona przez rzeczoznawcę majątkowego w łącznej wysokości; 3.089.600 zł, obejmującej wartość gruntu oraz budynków na nim zlokalizowanych. Wysokość .stawek procentowych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana i wynosi za nieruchomości oddane na realizację innych celów publicznych -0,3 %, co stanowi kwotę 9.268,80 zł.
Działając na podstawie art. 84 ust. 3 pkt 1 powołanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ może udzielić, za zgodą rady bonifikaty od opłat rocznych, jeżeli nieruchomość jest oddana m.in. jednostkom organizacyjnym na realizację innych celów publicznych. Zgodnie z art. 6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: (...) utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji (...).
Art. 82 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, że opłaty roczne uiszcza się przez cały okres trwałego zarząd; w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. W pierwszym roku po ustanowieniu trwałego zarządu opłatę roczną uiszcza się najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd stała się ostateczna. Opłatę tę ustala się proporcjonalnie w stosunku do pozostałego do wykorzystania w danym roku okresu trwałego zarządu.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Zarząd Powiatu Poznańskiego proponuje podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu za lata 2005, 2006 w wysokości 90%.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 02.05.2005
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-05-02 13:56
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-14 15:12

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12115
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-16 08:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-22 14:43