BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXVIII/263/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2005r.

 

sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002r. nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002r nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002r. nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055), art. 110 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 15, poz. 148 ze zmianami: Dz. U. z 2003r. nr 45, poz. 391; Dz. U. z 2003r. nr 65, poz. 594; Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 874; Dz. U. z 2003r. nr 166, poz. 1611; Dz. U. z 2003r. nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177, Dz. U. z 2004r. nr 93 poz. 890, Dz. U. z 2004r. nr 121, poz. 1264, Dz. U. z 2004r. nr 123, poz. 1291), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005, nr XXV/228/II/2005 z dnia 25 stycznia 2005r., zmienionej uchwałą nr XXVI/236/II/2005 z dnia 22 lutego 2005r, uchwałą Rady nr XXVII/247/II/2005 z dnia 30 marca 2005r., wprowadza się następujące zmiany:
W paragrafie 1:
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 230.231 zł, które po zmianach wynoszą 97.966.828 zł, w tym:
- zwiększa się wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 81.506 zł, które po zmianach wynoszą 6.426.300 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1)

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 230.231 zł, które po zmianach wynoszą 110. 705.429 zł, w tym:
1) zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 81.506 zł, które po zmianach wynoszą 6.426.300 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 zmienia się wydatki bieżące, w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o 230.231 zł, które po zmianach wynoszą 81.803.985 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 50.188 zł, które po zmianach wynoszą 42. 785.955 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
b) zmniejsza się o kwotę 10.000 zł. wydatki przeznaczone na dotacje z budżetu dla podmiotów realizujących zadania powiatu, które po zmianach wynoszą 5.494.98l zł, (zgodnie z załącznikiem nr  4).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXVIII/263/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 kwietnia 2005r.

DOCHODY
Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 230.231 zł, po zmianach dochody wynoszą 97.966.828 zł.
I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 81.506 zł, po zmianach wynoszą 6.426.300 zł, w tym:
1. W dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wysokość dotacji w § 2110 o kwotę 8] .506zł, zwiększenia obejmują:
a) Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-172/05 z dnia 11.04.2005 r. zwiększa się wysokość dotacji o kwotę 73.754 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa, na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości pod drogi publiczne.
b) Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3011-178/05 z dnia 14.04.2005 r. zwiększa się wysokość dotacji o kwotę 7.752 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa, na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości pod drogi publiczne.
II. Dochody własne zwiększa się o kwotę 148.725 zł, po zmianach wynoszą 91.540.528 zł, w tym:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe -zwiększa się wysokość dochodów w § 2710 o kwotę 100.000 zł, z tytułu planowanego przyjęcia pomocy finansowej z Gminy Stęszew, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontu chodników na terenie Gminy Stęszew.
2. W dz. 710, rozdz. 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwiększa się wysokość planowanych dochodów o kwotę 1.216 zł w § 2380 z tytułu wpłaty do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za 2004 rok.
3. W dz. 750, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe -zwiększa się wysokość dochodów o kwotę ogółem 54.188 zł, zwiększenia obejmują:
a) w § 0920 - pozostałe odsetki zwiększa się planowane dochody o kwotę 10.000 zł, z tytułu odsetek uzyskiwanych od środków na rachunku bankowym budżetu;
b) w § 2710 o kwotę 44.188 zł, z tytułu planowanego przyjęcia pomocy finansowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania Filii Wydziału Komunikacji z tego:
- kwota 19.100 zł z Gminy Buk,
- kwota 25.088 zł z Gminy Kostrzyn.

4. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST4-4820-260/2005 z dnia 11.04.2005 r. zmniejsza się wysokość dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w dz. 756, rozdz. 75622 w § 0010 o kwotę 6.343 zł, po zmianach planowana wysokość udziału w PIT wynosi 34.843.313 zł.
5. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST4-4820-260/2005 z dnia 11.04.2005 r. zmniejsza się wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów w dz. 758, rozdz. 75832 w § 2920 o kwotę 336zł, po zmianach planowana wysokość subwencji równoważącej wynosi 1.847.873 zł.
6. W dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy, w ramach dotacji zaplanowanej na podstawie porozumienia z Miastem Poznań - przenosi się środki finansowe w kwocie 370.662 zł z dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące w § 2320 na dotacje - celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst w § 6620 - z przeznaczeniem na wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

WYDATKI
Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 230.231 zł, po zmianach wynoszą 110.705.429 zł.
I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 81.506 zł, po zmianach wynoszą 6.426.300 zł, w tym:
1. W dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 81.506 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa, na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości pod drogi publiczne.
2. W dz. 710, rozdz. 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) przenosi się środki finansowe w kwocie 1.000 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na wydatki z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło.
II. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę 148.725 zł, po zmianach wynoszą 104.279.129 zł, w tym:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontu chodników na terenie Gminy Stęszew.
2. W dz. 750, rozdz. 75019 - Rady powiatów - przenosi się środki finansowe w kwocie 5.000 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne w § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na wydatki z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło.
3. W dz. 750, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się wysokość wydatków o kwotę ogółem 48.725 zł, z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 44.188 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania Filii Wydziału Komunikacji w Buku oraz w Kostrzynie;
- pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4.537 zł, z przeznaczeniem na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia.
4. W dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność -przenosi się środki finansowe w kwocie 10.000 zł z wydatków na dotacje udzielane z budżetu na pozostałe wydatki bieżące, związane z realizacją zadań z zakresu oświaty.
5. W dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność -przenosi się środki finansowe pomiędzy paragrafami wydatków na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego na realizację zadań z zakresu oświaty przez inne podmioty, w związku z wprowadzeniem przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
6. Przenosi się środki finansowe w kwocie 10.000 zł z pozostałych wydatków bieżących w dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność, do dz. 851, rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji festynu pod hasłem "Żyjmy zdrowo" w Domu Dziecka w Kórniku, którego celem jest promocja zdrowia.
7. W dz. 852 przenosi się środki finansowe w kwocie 78.200 zł z pozostałych wydatków bieżących w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze do rozdziału 85204 - Rodziny zastępcze - z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Poznańskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 04.05.2005
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-05-04 11:29
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-16 08:39

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12106
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-16 08:39
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-19 13:24