BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIX/268/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 31 maja 2005r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/244/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczonej na sfinansowanie Planu Termomodernizacyjnego dla budynków Powiatu Poznańskiego w roku 2005 i 2006.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 11/294/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2005 r. Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zmienić § 1 ust. 1 oraz treść załącznika nr 1 Uchwały XXVII/244/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczonej na sfinansowanie Planu Termomodernizacyjnego dla budynków Powiatu Poznańskiego w roku 2005 i 2006.
2. W uchwale XXVII/244/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005 r. § 1 ust 1 otrzymuje brzmienie: "1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 1 930 000,00 zł. w roku 2005 (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych)".
3. W załączniku nr 1 do Uchwały XXVII/244/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005 r. wykreśla się pozycję nr 2 dotyczącą Termomodernizacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, jednocześnie zmianie ulega suma maksymalnej kwoty planowanej pożyczki ze środków WFOŚiGW zgodnie z decyzją udzieleniu wsparcia finansowego w roku 2005 z 2 110 000,00 zł (słownie: dwa miliony sto dziesięć tysięcy złotych) na 1 930 000,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych), oraz suma maksymalnej kwoty planowanej pożyczki ze środków WFOŚiGW zgodnie z decyzją udzieleniu wsparcia finansowego wiatach 2005 i 2006 z 2 390 000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na 2 210 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy złotych).

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w § 1 Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXIX/268/2005

Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 maja 2005r.

Konieczność zmiany Uchwały Nr XXVII/244/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczonej na sfinansowanie Planu Termomodernizacyjnego dla budynków Powiatu Poznańskiego w roku 2005 i 2006 wynika z faktu orzeczenia przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nieważności postanowienia § 1 ust. 1 wymienionej powyżej uchwały Rady Powiatu w części dotyczącej kwoty 180 tys. zł, tj. w wysokości przewyższającej planowane w budżecie 2005 roku wydatki na termomodernizację budynków Powiatu Poznańskiego.
W związku z wyodrębnieniem w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym (załącznik nr 10 do uchwały nr XXVII/247/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005 r.) termomodernizacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, ul. Przemysława 9 z planu termomodernizacji dla budynków Powiatu Poznańskiego powstała niezgodność pomiędzy uchwałą Nr XXVII/244/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005 r. a zapisami WPI.
Niniejsza zmiana uchwały ma na celu wyodrębnienie zadania pn.: termomodernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, ul. Przemysława 9.
Jednocześnie przedłożona zostanie na Radę Powiatu Poznańskiego uchwała w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczonej na sfinansowanie termomodernizacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, ul. Przemysława 9.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 08.06.2005
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-06-08 10:38
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-16 10:14

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6313
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-16 12:33
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-21 09:11