BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIX/269/II/2005
RADA POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 31 maja 2005r.

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczonej na sfinansowanie Termomodernizacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, ul. Przemysława 9.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w roku 2005 pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) na realizację inwestycji pn.: Termomodernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, ul. Przemysława 9.

§ 2. Zobowiązanie, o których mowa w § 1 zostanie spłacone z dochodów własnych budżetu Powiatu Poznańskiego w okresie trzech lat od zaciągnięcia zobowiązania po upływie sześciomiesięcznego okresu karencji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXIX/269/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 maja 2005r.

Pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w formie pożyczki na wsparcie Termomodernizacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, ul. Przemysława 9 jest korzystną formą finansowania zadań proekologicznych.
Zgodnie z ustalonymi zasadami, po realizacji przedsięwzięcia istnieje możliwość umorzenia pożyczki do wysokości 5%, tj.: 9 tys. zł. Przedmiotowa pożyczka charakteryzuje się korzystnym okresem spłaty, możliwością uzyskania karencji w spłacie rat kapitałowych oraz oprocentowaniem w wysokości 0,5 stopy redyskonta weksli, tj.: 3,0% w skali roku (na dzień 06.05.2005 roku stopa redyskonta weksli zgodnie zdanymi Narodowego Banku Polskiego wynosi 6,00% w skali roku).
Konieczność realizacji inwestycji wynika z faktu złego stanu budynku oraz wysokich kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej i związanej z tym dużej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Roczne oszczędności wynikające ze zmniejszenia zużycia energii, zgodnie zdanymi z audytów energetycznych wyniosą około 110 tys. zł. Obecny stan budynków - ich dekapitalizacja - przekłada się na wysokie koszty bieżących remontów, w skali roku ponad 10 tys. zł. Oszczędności w okresie 3 lat, tj. okresie spłaty pożyczki sumują się do kwoty 360 tys. zł., co przy pożyczce w wysokości 180 tys. zł, umorzeniu 9 tys. zł oraz łącznej wysokości odsetek 8,9 tys. zł przyniesie nadwyżkę oszczędności nad kosztami w wysokości 180,1 tys. zł.
Pożyczka ze środków WFOŚiGW jest pierwszym z planowanych zewnętrznych źródeł sfinansowania Termomodernizacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, ul. Przemysława 9, pozostałe to: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ekofundusz, kredyt z Premią termomodernizacyjną na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-06-08
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-06-08 11:12
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-16 10:27

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7182
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-16 12:33
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-13 16:43