BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIX/270/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 31 maja 2005r.

 

sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002r. nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002r. nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055), art. 110 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 15, poz. 148 ze zmianami: Dz. U. z 2003r. nr 45, poz. 391; Dz. U. z 2003r. nr 65, poz. 594; Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 874; Dz. U. z 2003r. nr 166, poz. 1611; Dz. U. z 2003r. nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177, Dz. U. z 2004r. nr 93 poz. 890, Dz. U. z 2004r. nr 121, poz. 1264, Dz. U. z 2004r. nr 123, poz. 1291), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005, nr XXV/228/II/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r., zmienionej uchwałą Rady nr XXVI/236/II/2005 z dnia 22 lutego 2005 r., uchwałą Rady nr XXVII/247/II/2005 z dnia 30 marca 2005 r., uchwałą Rady nr XXVIII/263/II/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:
W paragrafie 1:

Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 1.585.323zł, które po zmianach wynoszą 99.552.151 zł, w tym:
- nie zmienia się wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 6.426.300 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 1.585.323 zł, które po zmianach wynoszą 112.290.752 zł, w tym:
1) nie zmieniają się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 6.426.300 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 zmienia się wydatki bieżące, w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o 1.585.323 zł, które po zmianach wynoszą 83.389.308 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 54.205zł, które po zmianach wynoszą 42.840.160 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
b) zwiększa się o kwotę 5.000 zł. wydatki przeznaczone na dotacje z budżetu dla podmiotów realizujących zadania powiatu, które po zmianach wynoszą 5.499.981 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
c) zwiększa się o kwotę 4.000 zł wydatki przeznaczone na dotacje z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego, które po zmianach wynoszą 1.254.000 zł.

§ 3. W paragrafie 4:
Zmienia się plan przychodów i wydatków dla Środków specjalnych (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005r.

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXIX/270/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 maja 2005r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2005r.

DOCHODY
Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 1.585.323 zł, po zmianach dochody wynoszą 99.552.151 zł, zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, w związku z likwidacją środka specjalnego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu zwiększa się wysokość planowanych dochodów budżetowych o kwotę ogółem 400.000 zł, z tego:
a) § 0690 - Wpływy z różnych opłat - zwiększenie o kwotę 399.850 zł, z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, ustawienie reklam oraz przejazdy ponadnormatywne;
b) § 0920 - Pozostałe odsetki - zwiększenie o kwotę 150 zł.
2. W dz. 750, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe, zwiększa się wysokość dochodów własnych o kwotę 19.068 zł w § 2710, z tytułu planowanego przyjęcia pomocy finansowej z Gminy Pobiedziska, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem filii Wydziału Komunikacji.
3. W dz. 756, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 730.000 zł w § 0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej, z tytułu dochodów uzyskiwanych za wydanie i wymianę praw jazdy oraz rejestrację pojazdów.
4. W dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, w związku z likwidacją środka specjalnego przez LO w Tarnowie Podgórnym, zwiększa się planowane dochody budżetowe w § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 7.495 zł.
5. W dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe, w związku z likwidacją środka specjalnego przez ZS w Rokietnicy, zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę ogółem 33.340 zł, w tym:
a) § 0690 - Wpływy z różnych opłat, zwiększenie o kwotę 8.218 zł, z tytułu opłat słuchaczy za materiały na kursy,
b) § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zwiększenie o kwotę 25.122 zł.
6. W dz. 852, rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w związku z likwidacją środka specjalnego przez OWR w Kobylnicy oraz przez Dom Dziecka w Kórniku zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę ogółem 75.403 zł, w tym:
a) § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, zwiększenie o kwotę 19.616 zł, w tym:
- OWR w Kobylnicy - zwiększenie o kwotę 7.000 zł,
- DD Kórnik - zwiększenie o kwotę 12.616 zł;
b) § 0920 - Pozostałe odsetki, zwiększenie o kwotę 104 zł, w tym:
- OWR w Kobylnicy - zwiększenie o kwotę 50 zł,
- DD Kórnik - zwiększenie o kwotę 54 zł;
c) § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zwiększenie o kwotę 55.683 zł, w tym:
- OWR w Kobylnicy - zwiększenie o kwotę 17.163 zł,
- DD Kórnik - zwiększenie o kwotę 38.520 zł;
7. W dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w związku z likwidacją środka specjalnego przez OSW w Owińskach zwiększa się wysokość planowanych dochodów budżetowych o kwotę 64.000 zł, w § 0690 - Wpływy z różnych opłat, uzyskiwanych z tytułu odpłatności wychowanków za wyżywienie w internacie.
8. W dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne, w związku z likwidacją środka specjalnego przez ZS w Rokietnicy oraz w ZS w Mosinie zwiększa się wysokość planowanych dochodów budżetowych o kwotę ogółem 256.017 zł, w tym:
a) § 0690 - Wpływy z różnych opłat, zwiększenie o kwotę 5.810 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w internacie w ZS w Rokietnicy,
b) § 0830 - Wpływy z usług, zwiększenie o kwotę 250.207 zł, z tytułu dochodów uzyskiwanych przez ZS w Mosinie.

WYDATKI
Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 1.585.323 zł, po zmianach wydatki wynoszą 112.290.752 zł, zmiany obejmują:
I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej obejmują zmiany:
1. W dz. 750, rozdz. 75045 - Komisje poborowe, przenosi się środki finansowe w kwocie 4.000 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w związku z utworzeniem § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, obejmujące wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia.
II. Wydatki na zadania własne obejmują zmiany:
1. W dz. 630, rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, przenosi się środki finansowe w kwocie 1.000 zł pomiędzy paragrafami w grupie wydatków na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego.
2. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 400.000 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu.
3. W dz. 750, przenosi się środki finansowe w kwocie 15.000 zł z pozostałych wydatków bieżących w rozdz. 75019 - Rady powiatów, na pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75095 - Pozostała działalność.
4. W dz. 750, rozdz. 75020 - Starostwa Powiatowe, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 719.068 zł, w tym: 700.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu tablic rejestracyjnych i praw jazdy oraz 19.068 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem filii Wydziału Komunikacji w gminach Powiatu Poznańskiego.
5. W dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 7.495 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w LO w Tarnowie Podgórnym.
6. W dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 36.150 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w ZS w Rokietnicy, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - zwiększenie o kwotę 605 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - zwiększenie o kwotę 35.545 zł.
7. W dz. 801, rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, przenosi się środki finansowe w kwocie 10.000 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w związku z utworzeniem § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, obejmujące wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło.
8. W dz. 852, rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę ogółem 75.403 zł, z związku ze zwiększeniem planowanych dochodów, w tym:
- OWR w Kobylnicy - zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 24.213 zł,
- DD Kórnik - 51.190 zł, z tego na wydatki na wynagrodzenia i pochodne kwota 9.600 zł, na pozostałe wydatki bieżące kwota 41.590 zł.
9. W dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
10. W dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy -przenosi się środki finansowe w kwocie 30.000 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w związku z utworzeniem § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, obejmujące wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.
11. W dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 64.000 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w OSW w Owińskach.
12. W dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę ogółem 253.207 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów, w tym:
- ZS w Rokietnicy - 3.000 zł,
- ZS w Mosinie - 250.207 zł.
13. W dz. 854, rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe, przenosi się środki finansowe w kwocie 4.000 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na dotacje z budżetu powiatu w § 2310 - Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z planowanym podpisaniem porozumienia z Gminą Kórnik w sprawie dofinansowania działalności schroniska młodzieżowego w Kórniku-Bninie w miesiącach lipiec - sierpień 2005 r.
14. W dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, przenosi się środki finansowe w kwocie 5.000 zł z pozostałych wydatków bieżących na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego.
15. W dz. 921, rozdz. 92195 - Pozostała działalność, przenosi się środki finansowe w kwocie 4.000 zł pomiędzy paragrafami w grupie wydatków na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego.

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH
Na podstawie przepisów ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, dotyczących likwidacji środków specjalnych w 2005 roku -zmienia się plany przychodów i wydatków środków specjalnych, w tym:
1) Zarząd Dróg Powiatowych - ustala się stan środków na początek roku w kwocie 5.105 zł, i planowane przychody, dotyczące wyegzekwowanych należności z 2004 r. w kwocie i 165.041 zł oraz planowane wydatki w kwocie ogółem 170.146 zł. Stan środków na koniec okresu wynosi 0 zł.
2) LO Tamowo Podgórne - ustala się stan środków na początek roku w kwocie 9 zł, planowane przychody 0 zł oraz planowane wydatki w kwocie 9 zł. Stan środków na koniec okresu wynosi 0 zł.
3) Zespół Szkół w Bolechowie - ustala się stan środków na początek roku w kwocie 1.147 zł, planowane przychody w kwocie 0 zł oraz planowane wydatki w kwocie ogółem 1.147 zł. Stan środków na koniec okresu wynosi 0 zł.
4) Zespół Szkół w Rokietnicy - ustala się stan środków na początek roku w kwocie 540 zł, planowane przychody, w kwocie 2.932 zł oraz planowane wydatki w kwocie ogółem 3.472 zł. Stan środków na koniec okresu wynosi 0 zł.
5) Zespół Szkół w Mosinie - ustala się stan środków na początek roku w kwocie 104.350 zł, planowane przychody, dotyczące wyegzekwowanych należności z 2004 r. w kwocie 42.344 zł oraz planowane wydatki w kwocie ogółem 146.694 zł. Stan środków na koniec okresu wynosi 0 zł.
6) OSW Owińska - ustala się stan środków na początek roku w kwocie 9.933 zł, planowane przychody, dotyczące wyegzekwowanych należności z 2004 r. w kwocie 12.719 zł oraz planowane wydatki w kwocie 22.652 zł. Stan środków na koniec okresu wynosi 0 zł.
7) OWR Kobylnica - ustala się stan środków na początek roku w kwocie 17.163 zł, planowane przychody, w kwocie 0 zł oraz planowane wydatki w kwocie ogółem 17.163 zł. Stan środków na koniec okresu wynosi 0 zł.
8) DD Kórnik - ustala się stan środków na początek roku w kwocie 25.505 zł, planowane przychody, dotyczące wyegzekwowanych należności z 2004 r. w kwocie 3.415 zł oraz planowane wydatki w kwocie 28.920 zł. Stan środków na koniec okresu wynosi 0 zł.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 08.06.2005
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-06-08 11:19
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-16 12:33

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6316
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-16 12:33
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-22 14:43