BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXII/302/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 września 2005r.

 

w sprawie: określenia zasad i trybu korzystania ze stołówki szkolnej.

Na podstawie art. 5 ust. 5a i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Rada powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Poznańskiego ustala następujące zasady i tryb korzystania ze stołówek zorganizowanych przez szkoły prowadzone przez Powiat Poznański:
1. Korzystać ze stołówek mogą uczniowie danej szkoły, zespołu szkół lub ośrodka,
2. Uczniowie, o których mowa w pkt. 1 ponoszą odpłatność za korzystanie ze stołówki w wysokości równej kosztowi surowców zużytych do przygotowania posiłku,
3. Wysokość kosztów, o których mowa w pkt. 2 określa dyrektor szkoły na podstawie rachunków zakupów surowców służących do przygotowania posiłku,
4. Inne osoby mogą korzystać ze stołówki pod warunkiem zaspokojenia potrzeb uczniów określonych w pkt. 1,
5. Osoby, o których mowa w pkt. 4 ponoszą pełną odpłatność za posiłek.
6. W wyjątkowych przypadkach, ze względu na trudną sytuację materialną wychowanka internatu specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, dyrektor ośrodka może zwolnić go w części lub w całości z opłaty za korzystanie ze stołówki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXII/302/II/2005

Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

Utrata mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, tryby przyznawania i wypłacania oraz pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. Nr 74 poz. 350, z późniejszymi zmianami) spowodowała wątpliwość co do funkcjonowania stołówek szkolnych. Aby rozwiać wątpliwości, minister właściwy do spraw oświaty zmienił rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, dopisując możliwość zorganizowania przez szkołę stołówki w celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów. Nie określił jednak zasad i trybu korzystania z niej. Dlatego też, zgodnie z przypisanym samorządowi powiatowemu prawem tworzenia przepisów prawa miejscowego, zasadne jest określenie takich zasad i trybu. Ujęte w nim zapisy określają, że uprawnieni uczniowie będą ponosić tylko opłaty za koszt produktów żywnościowych, bez uwzględniania innych kosztów, takich jak np: koszt transportu, energii, amortyzacji urządzeń, koszt zatrudnienia pracowników. Pełną odpłatność za wytworzone posiłki ponosić będą natomiast wszystkie inne osoby, które mogą z takiej stołówki korzystać, po zaspokojeniu przez nią potrzeb uczniów danej szkoły. Dotyczyć będzie to np. uczniów sąsiedniej szkoły, rodziców uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
Ze względu na fakt, iż wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych często muszą korzystać z internatu, ze względu na odległości od miejsca zamieszkania (np. do OSW Owińska uczęszczają uczniowie z dużej części Polski) i nie mogą wybrać szkoły masowej, dla wychowanków z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, przewidziano możliwość zwolnienia z części lub nawet całości odpłatności za korzystanie ze stołówki.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-10-05
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-10-05 13:48
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 11:29

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 18179
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-20 15:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-13 16:43