BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXII/305/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 września 2005r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr IV/20/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 2 ust. 4, art. 12 pkt 1, art. 19, art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002 r. nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002 r. nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002 r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002 r. nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu Poznańskiego stanowi, co następuje:

§ 1. W Statucie Powiatu Poznańskiego wprowadza się następujące zmiany:
1) skreśla się § 5g,
2) w § 51 ust. 1 skreśla się lit. d),

3) w § 51 skreśla się ust. 2.

§ 2. W Regulaminie Rady Powiatu Poznańskiego stanowiącym załącznik nr 2 do Statutu Powiatu Poznańskiego wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 29 ust. 1 dodaje się pkt g): "g) grupa co najmniej 500 mieszkańców",
2) § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt a)-d) i g), powodujące skutki finansowe wymagają zaopiniowania przez zarząd".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXII/305/II/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

Zmiany w Statucie Powiatu Poznańskiego wynikają z następujących przyczyn:
Zapis § 5g dot. kwestii wyłączenia jawności przez Radę bądź Zarząd Powiatu został zakwestionowany przez Wojewodę Wielkopolskiego. Wojewoda zakwestionował kompetencje Rady i Zarządu do wyłączenia jawności dostępu do dokumentów. One mogą wynikać wyłącznie z ustaw, a nie z decyzji Rady, czy Zarządu.
Natomiast wykreślenie zapisów § 51 wiąże się ze zmianą art. 36 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, na podstawie której powiatowy lekarz weterynarii jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej, wchodzącej w skład zespolonej administracji powiatowej pod zwierzchnictwem starosty stał się organem niezespolonej administracji rządowej.
Dokonanie zmian w Regulaminie Rady Powiatu Poznańskiego wiąże się z przystąpieniem przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu w dniu 13 stycznia 2005 r. do Akcji Społecznej dla Samorządów "Przejrzysta Polska".
Jednym z zadań rady powiatu w ramach realizacji programu "Przejrzysta Polska" oraz zasady partycypacji społecznej, czyli aktywnego udziału mieszkańców w funkcjonowaniu powiatu jest inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców.
Celem tej zasady jest umożliwienie większej aktywności i uczestnictwa mieszkańców w działaniach na rzecz powiatu poprzez stworzenie prawnych podstaw (w ramach prawa lokalnego) do podejmowania przez mieszkańców inicjatyw uchwałodawczych.
Dotychczas zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 2  do Statutu Powiatu Poznańskiego z wnioskiem o podjęcie określonej uchwały mogli wystąpić:
1) co najmniej 5 radnych,
2) przewodniczący rady,
3) klub radnych,
4) komisja rady,
5) zarząd,
6) starosta, o ile przepisy szczególne tak stanowią.
Podejmowaną obecnie uchwałą przyznajemy takie prawo grupie co najmniej 500 mieszkańcom Powiatu Poznańskiego. Po złożeniu wniosku o przyjęcie uchwały ze wskazaniem osób upoważnionych do kontaktów w imieniu inicjatorów oraz złożeniu listy osób popierających inicjatywę (standardowe pozycje na liście to: imię i nazwisko, adres, nr PESEL i podpis), pomocy w przygotowaniu projektu uchwały udzielać będą pracownicy starostwa. Dalsza procedura rozpatrywania projektu uchwały jest taka sama, jak w przypadku innych uchwał.
Wprowadzenie tej zasady wymagało zmiany w § 29 ust. 1 i 3 ww. Regulaminu Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 05.10.2005
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-10-05 13:58
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 11:49

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 15902
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-20 15:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-17 09:32