BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁY Nr XXXII/312/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 września 2005r.

 

w sprawie: skargi p. ………………*, zamieszkałego w ………………………*, na stronniczość Starosty Poznańskiego.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 229 pkt 4 - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 zm.: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 169, poz. 1387; Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1188; Nr 170, poz. 1660; Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wyniki pracy z rozpatrzenia skargi przekazanej Komisji Rewizyjnej  przez Przewodniczącego Rady Powiatu Poznańskiego (protokół z rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały).**

§ 2. Rada Powiatu Poznańskiego uznaje, że skarga p. …………………* jest nieuzasadniona.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXII/312/2005
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

Skarga związana jest z badaniem technicznym samochodu ciężarowego marki Volkswagen LT 35, rocznik 1998, przeprowadzonego w dniu 12.01.2005 r. przez stację kontroli pojazdów ………………* Sp. z o.o. w ………………*. Skarżący uważa, że zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, dopuszczającym pojazd do ruchu zostało wydane mimo tego, że pojazd takich warunków nie spełniał.
Pan ………………* skierował skargę do Wojewody Wielkopolskiego pismem z dnia 18.07.2005 r. Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 21.07.2005 r. (znak PN.III-4.0554-30-s/05) przekazał skargę do Rady Powiatu Poznańskiego. Przewodniczący Rady p. Grzegorz Wasielewski pismem z dnia 27.07.2005 r. (znak BR-0119/143/05) przekazał skargę Komisji Rewizyjnej.
Podstawą rozpatrywania skargi jest uchwała nr XXIV/218/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego na rok 2005, która w § 3 upoważnia Przewodniczącego Rady do zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrywania skarg dla których organem właściwym do rozpatrzenia jest Rada Powiatu.
Pan ………………*  zakupił w Spółce z o.o. ………………* w ………………* samochód ciężarowy marki Volkswagen. Stacja na zakupiony samochód wydała zaświadczenie nr 26/18/05 z dnia 12.01.2005 r. zawierające zapis, że pojazd "spełnia wymagania techniczne". Samochód został zakupiony w dniu 4.02.2005 r. W dniu 11.02.2005 r. samochód został oddany do stacji serwisowej prowadzonej przez firmę ………………* Sp. z o.o. mającej siedzibę w ………………* koło Ostrowa Wielkopolskiego, celem wymiany oleju, opon i pasków. W trakcie tych prac stwierdzono, że stan zawieszenia jest zły i wymaga naprawy. Serwis wydał oświadczenie z dnia 11.02.2005 r. potwierdzające zły stan zawieszenia zagrażający bezpieczeństwu. Pan …………………* uważa, że zaświadczenie o stanie technicznym zakupionego samochodu zostało sfałszowane. Napisał więc skargę do Starosty Poznańskiego z dnia 15.06.2005 r. Na złożoną skargę p. ………………* otrzymał odpowiedź z dnia 4.07.2005 r. (znak KT.5512/20/05) podpisaną przez p. Małgorzatę Kaniewską Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu. Odpowiedź zawierająca wyniki postępowania, które nie potwierdziły stawianych zarzutów nie zadowoliły p. ………………*. Złożył więc zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego zarzucając Staroście Poznańskiemu stronniczość.
Komisja Rewizyjna badając sprawę w oparciu o zebrane dokumenty wzięła pod uwagę wszystkie zawarte w nich informacje i uznała, że Starosta Poznański jako organ spełniający nadzór nad stacjami kontroli pojazdów po otrzymaniu skargi p. ………………* przeprowadził postępowanie wyjaśniające udzielając skarżącemu w terminie odpowiedzi zgodnie z przepisami zawartymi w KPA. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Poznańskiego uznała zawarty w zażaleniu skierowanym do Wojewody Wielkopolskiego zarzut stronniczości za nieuzasadniony.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

* Wyłączenia dokonano na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

** Protokół do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

 

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2005-10-06
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-10-06 08:30
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 13:33

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 18183
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-20 15:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-13 16:43