BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXII/314/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 września 2005r.

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055), art. 110 i art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 zm: Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005, nr: XXV/228/II/2005 z dnia 25 stycznia 2005r., zmienionej uchwałą Rady nr: XXVI/236/II/2005 z dnia 22 lutego 2005r., uchwałą Rady nr: XXVII/247/II/2005 z dnia 30 marca 2005r., uchwałą Rady nr: XXVIII/263/II/2005 z dnia 26 kwietnia 2005r., uchwałą Rady nr XXIX/270/II/2005 z dnia 31 maja 2005r., uchwałą Rady nr XXX/284/II/2005 z dnia 28 czerwca 2005r., uchwałą Rady nr XXXI/291/II/2005 z dnia 15 lipca 2005r., uchwałą Zarządu nr 1152/2005 z dnia 26 sierpnia 2005r., wprowadza się następujące zmiany:
W paragrafie 1:
Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 3.070.618zl, które po zmianach wynoszą 105.349.796 zł, w tym:
- zwiększa się o kwotę 34.893 zł wysokość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 6.516.793 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2. W paragrafie 2:
1. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 8.570.618 zł, które po zmianach wynoszą 120.788.497 zł, w tym:
1) zwiększa się o kwotę 34.893 zł wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które po zmianach wynoszą 6.516.793 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 zmienia się wydatki bieżące, w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o 1.794.618 zł, które po zmianach wynoszą 86.885.953 zł, w tym:
a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o 99.913 zł, które po zmianach wynoszą 42.788. 793 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
b) zwiększa się o kwotę 168.334 zł wydatki przeznaczone na dotacje z budżetu dla podmiotów realizujących zadania powiatu, które po zmianach wynoszą 5.307.420 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
c) zmniejsza się o kwotę 7.000 zł wydatki przeznaczone na dotacje udzielane z budżetu powiatu dla jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień, które po zmianach wynoszą 1.154.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5).
2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.776.000zł, które po zmianach wynoszą 33.902.544 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).
3. Zwiększa się o 3.053.978 zł wydatki realizowane przy udziale środków pomocowych, które po zmianach wynoszą 3.444.674 zł (zgodnie z załącznikiem nr 11).

§ 3. W paragrafie 3:
Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 5.500.000 zł, które po zmianach wynoszą 17.112.701 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XXXII/314/1I/2005

Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok.

DOCHODY
Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 3.070.618 zł, po zmianach dochody wynoszą 105.349.796 zł, w tym:
I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 34.893 zł, po zmianach wynoszą 6.516.793 zł, w tym:
1. W dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wysokość dotacji w § 2110 o kwotę 34.893 zł, w tym:
a) na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-398/05 z dnia 28.08.2005 r. zwiększa się o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych dla potrzeb określenia czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej w Wojnowie 7 i Owińskach oraz na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej i podatku od nieruchomości - Wojnowo 7;
b) na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-376/05 z dnia 12.08.2005 r. zwiększa się o kwotę 756 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchomość zajętą pod drogę publiczną - powiatową;
c) na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I- 7.3011-465/05 z dnia 21.09.2005 r. zwiększa się o kwotę 9.137 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchomość zajętą pod drogę publiczną - wojewódzką.
II. Dochody własne zwiększa się o kwotę 3.035.725 zł, zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe -zwiększa się wysokość dochodów o kwotę ogółem 2.599.017 zł, z tego:
a) w § 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zwiększenie o kwotę 150.000 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 50.000 zł w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Kleszczewo, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów budowy chodników w miejscowościach Tulce, Zimin oraz Komorniki;
- zwiększenie o kwotę 100.000 zł w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Czerwonak, z przeznaczeniem na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 207 Koziegłowy - Kicin;
b) w § 634 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - zwiększenie o kwotę ogółem 2.449.017 zł, w związku z możliwością otrzymania środków finansowych z funduszy strukturalnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa, na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 32206 na odcinku Poznań - Biedrusko", w tym:
- (§ 6438) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego planuje się dofinansowanie zadania w 75%, tj. w kwocie 2.160.897 zł,
- (§ 6349) z budżetu państwa dofinansowanie zadania w 10%, tj. w kwocie 288.120 zł.
2. W dz. 750, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się wysokość dochodów o kwotę ogółem 98.750 zł, w tym:
a) w § 0690 - Wpływy z różnych opłat -zwiększa się o kwotę 10.000 zł, z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Starostwo Powiatowe m.in. za wydane materiały przetargowe i karty wędkarskie,
b) w § 0830 - Wpływy z usług - zwiększa się o kwotę 9.100 zł,
c) w § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększa się o kwotę 4.150 zł, z tytułu dochodów uzyskanych za sprzedane aparaty telefoniczne,
d) w § 0920 - Pozostałe odsetki - zwiększa się o kwotę 70.000 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
e) w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie o kwotę 2.500 zł, z tytułu dochodów uzyskanych m.in. z rozliczeń z lat ubiegłych,
f) w § 2440 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - zwiększenie o kwotę 3.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów produkcji filmu edukacyjnego "Felka rady jak segregować odpady";
3. W dz. 754, rozdz. 75405 - Komendy powiatowe policji - zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 17.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem dotacji z Gminy Tarnowo Podgórne, na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego, doposażenie Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym, w tym:
a) w § 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwiększenie o kwotę 10.000 zł,
b) w § 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwiększenie o kwotę 7.000 zł.
4. W dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się wysokość dochodów o kwotę ogółem 28.550 zł, w tym:
a) w § 0690 - Wpływy z różnych opłat - zwiększa się o kwotę 26.500 zł w ZS w Rokietnicy,
b) w § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy - zwiększa się o kwotę 1.900 zł, z tytułu najmu pomieszczeń w ZS w Rokietnicy,
c) w § 0920 - Pozostałe odsetki - zwiększa się o kwotę 150 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w ZS w Mosinie.
5. W dz. 851, rozdz. 85195 - Pozostała działalność - zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 17.700 zł, w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w związku z planowanym przyjęciem darowizn od darczyńców na organizację obchodów 30-lecia Szpitala w Puszczykowie.
6. W dz. 852, rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zmniejsza się wysokość dochodów o kwotę 108.980 zł, z tego:
a) w § 0920 - Pozostałe odsetki - zwiększa się o kwotę 10 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w Rodzinnym Domu Dziecka w Swarzędzu,
b) w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - zwiększa się planowane dochody o kwotę 15.519 zł w OWR w Kobylnicy;
c) w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - zmniejsza się planowane dochody o kwotę 45.582 zł, w tym:
- kwota 28.919 zł w DD w Kórniku,
- kwota 16.663 zł w OWR w Kobylnicy;
d) w § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zmniejsza się o kwotę 125.009 zł, wpływy z innych jst na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Poznańskiego;
e) w § 2390 - Wpływy do budżetu ze środków specjalnych - zwiększa się planowane dochody o kwotę 46.082 zł, w związku z przekazaniem środków finansowych z likwidacji środka specjalnego, w tym:
- kwota 28.919 zł w DD w Kórniku,
- kwota 17.163 zł w OWR w Kobylnicy;
7. W dz. 852, rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze - zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 50.000 zł, w § 2320 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - z tytułu wpływów z innych jst na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Poznańskiego.
8. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-5.3011-352/05 z dnia 29.07.2005 r. zwiększa się wysokość dotacji w dz. 852, rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w § 2130 o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji sieci ośrodków interwencji kryzysowej.
9. W dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się planowane dochody o kwotę ogółem 110.586 zł, w tym:
b) § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - zwiększa się o kwotę 8.938 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu;
c) § 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - zwiększa się o kwotę 101.648 zł, w związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy Projektu "Być aktywną", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.
10. W dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększa się dochody o kwotę 46.000 zł, w § 0690 - Wpływy z różnych opłat, z tytułu odpłatności za wyżywienie wychowanków w internacie w OSW w Owińskach.
11. W dz. 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się planowane dochody o kwotę 2.402 zł, w § 0690 - Wpływy z różnych opłat, w PPP w Swarzędzu.
12. W dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 124.700 zł, w tym:
a) w § 0690 - Wpływy z różnych opłat - zwiększa się planowane dochody o kwotę 2.200 zł w ZS w Rokietnicy;
b) w § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zwiększa się planowane dochody o kwotę 22.500 zł w ZS w Rokietnicy;
c) w § 0830 - Wpływy z usług - zmniejsza się o kwotę 43.364 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 100.000 zł, z tytułu wpłat młodzieży za pobyt oraz wyżywienie w internacie ZS w Mosinie,
- zmniejszenie o kwotę 143.364 zł w ZS w Mosinie;
d) w § 2390 - Wpływy do budżetu ze środków specjalnych - zwiększa się planowane dochody o kwotę 143.364 zł, w związku z przekazaniem środków finansowych z likwidacji środka specjalnego w ZS w Mosinie.

WYDATKI
Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 8.570.618 zł, po zmianach wydatki wynoszą 120.788.497 zł.
I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 34.893 zł, w dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące, w tym:
- kwota 25.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych dla potrzeb określenia czynszu dzierżawnego nieruchomości położonej w Wojnowie 7 i Owińskach oraz na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej i podatku od nieruchomości - Wojnowo 7;
- kwota 756 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchomość zajętą pod drogę publiczną - powiatową;
- kwota 9.137 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchomość zajętą pod drogę publiczną - wojewódzką.
II. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę 8.535.725 zł, zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 2.599.017 zł, w tym:
a) zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 1.160.000 zł, w tym:
- kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 32240 w m. Tulce, dokończenie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 32247 w m. Zimin, budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 32 240 w m. Komorniki;
- kwota 100.000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 207 Koziegłowy - Kicin;
- kwota 1.010.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i zakupów drogowych realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu;
b) zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.439.017 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych oraz remonty;
c) przenosi się środki finansowe w kwocie 50.203 zł, z planu finansowego Zarządu Dróg Powiatowych do planu finansowego Starostwa Powiatowego, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych dotyczących realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 32206 na odcinku Poznań - Biedrusko";
2. W dz. 750, rozdz.. 75020 - Starostwa powiatowe - zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 88.150 zł, w tym kwota 3.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów produkcji filmu edukacyjnego.
3. W dz. 754, rozdz. 75405 - Komendy powiatowe Policji - zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 17.000 zł, z przeznaczeniem na doposażenie Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym, z tego:
a) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 7.000 zł - na zakup komputerów i oprogramowania,
b) pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 10.000 zł - w tym 7.000 zł na zakup mebli i wyposażenia, 3.000 zł na zakup paliwa.
4. W dz. 754, rozdz. 75495 - Pozostała działalność -przenosi się środki finansowe w kwocie ogółem 7.000 zł, pomiędzy paragrafami wydatków, w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Stęszew, z przeznaczeniem na zakup sań lodowych oraz 2 kompletów skafandrów dla OSP Strykowo tj.:
a) przenosi się środki w kwocie 7.000 zł z dotacji udzielanych z budżetu na podstawie porozumień między jst (§ 2310) na wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710);
b) przenosi się środki w kwocie 2.000 zł z wydatków na dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 6610) na wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300);
5. W dz. 757, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - zmniejsza się wysokość wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów o kwotę 90.000 zł.
6. W dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 18.438 zł, w tym:
a) zwiększenie o kwotę 66.565 zł pozostałych wydatków bieżących, w związku z przeniesieniem z rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe, z przeznaczeniem na zakupy i remonty w ZS w Bolechowie;
b) przeniesienie środków w kwocie 36.192 zł w planie finansowym ZS w Rokietnicy z wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na wydatki na wynagrodzenia i pochodne do rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe;
c) przeniesienie środków w kwocie 2.435 zł w planie finansowym ZS w Rokietnicy z pozostałych wydatków bieżących na pozostałe wydatki bieżące do rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe.
d) przenosi się środki finansowe w kwocie 170.834 zł, z wydatków bieżących na wydatki na dotacje z budżetu Powiatu Poznańskiego, w związku zawarciem porozumienia o przekazaniu prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym Gminie Tarnowo Podgórne z dniem 1.09.2005 r.
e) zmniejsza się wysokość wydatków na dotacje udzielane z budżetu Powiatu Poznańskiego dla szkół niepublicznych o kwotę 9.500 zł;
f) przenosi się środki finansowe w kwocie 18.456 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki bieżące w ZS w Mosinie;
7. W dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 27.762 zł, w tym:
a) zwiększenie o kwotę 37.000 zł w ZS Rokietnicy, w tym: kwota 27.500 zł - w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów, kwota 9.500 zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie wykonania przyłącza instalacji do sieci elektroenergetycznej obiektu SZ w Murowanej Goślinie;
b) przenosi się środki finansowe w kwocie 1.182 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki bieżące w ZS w Mosinie;
c) zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 66.565 zł, w związku z przeniesieniem do rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, z przeznaczeniem na zakupy i remonty w ZS w Bolechowie;
d) zwiększenie wydatków o kwotę 38.627 zł, w związku z przeniesieniem środków z rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące w ZS w Rokietnicy, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 36.192 zł, pozostałe wydatki bieżące kwota 2.435 zł;
e) zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 18.700 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez ZS w Rokietnicy.
8. W dz. 851, rozdz. 85195 - Pozostała działalność - zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 5.616.800 zł, w tym:
a) pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 26.800 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów organizacji obchodów 30-lecia Szpitala w Puszczykowie;
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 90.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków dotyczących przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów Zespołu Szpitalno - Hotelowego w Puszczykowie;
c) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 5.500.000 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala w Puszczykowie.
9. W dz. 852, rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę 78.755 zł, w tym:
a) zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 169.784 zł, przeznaczonych na sfinansowanie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Poznańskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,
b) zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 75.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy,
c) zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 10 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez Rodzinny DD w Swarzędzu,
d) przeniesienie środków finansowych w kwocie 3.171 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne w Rodzinnym DD w Swarzędzu,
e) zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 16.019 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez OWR w Kobylnicy.
10. W dz. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - przenosi się środki finansowe w kwocie 19.000 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki majątkowe, związane z zakupem podestów antypoślizgowych i barierek do tworzenia sceny w DPS w Lisówkach.
11. W dz. 852, rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze -zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 19.775 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z umieszczeniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Poznańskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
12. W dz. 852, rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka interwencji kryzysowej, funkcjonującego w OWR w Kobylnicy, w tym na wydatki na wynagrodzenia i pochodne kwota 10.636 zł, pozostałe wydatki bieżące kwota 39.364 zł.
13. W dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się wysokość wydatków ogółem o kwotę 110.586 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ogółem 101.648zł, z przeznaczeniem na realizację Projektu "Być aktywną", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet, w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne kwota 31.901 zł,
- pozostałe wydatki bieżące kwota 69.747 zł,

b) zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 8.938 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.
14. W dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 46.000 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez OSW w Owińskach.
15. W dz. 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 2.402 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w PPP w Swarzędzu.
16. W dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne - zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę ogółem 107.050 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów, w tym:
- kwota 100.150 zł - w ZS w Mosinie,
- kwota 6.900 zł - w ZS w Rokietnicy.
17. W dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

PRZYCHODY I ROZCHODY
W załączniku nr 7 zwiększa się wysokość planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 5.500.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2005 roku. Po zmianach wysokość planowanych przychodów wynosi 17.112.701 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH
W załączniku nr 11 zwiększa się wysokość wydatków na programy realizowane z funduszy pomocowych o kwotę ogółem 3.053.978 zł, z tego:
1) W dz. 600, rozdz.. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 2.931.400 zł, w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 32206 na odcinku Poznań - Biedrusko", współfinansowanej ze środków finansowych funduszy strukturalnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 2.160.897 zł, budżetu Państwa w kwocie 288.120 zł oraz ze środków budżetu Powiatu Poznańskiego w kwocie 482.383 zł.
2) W dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 122.578 zł, w związku z realizacją Projektu "Być aktywną", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększa się o kwotę 52.831 zł, pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 69.747 zł. Ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego planuje się dofinansowanie w kwocie ogółem 101.648 zł, natomiast wydatki w kwocie 20.930 zł stanowią udział Krajowego Wkładu Publicznego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 06.10.2005
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-10-06 08:54
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-20 15:01

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 15905
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-20 15:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-17 09:32