BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXVI/342/II/2005
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2005r.

 

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r. nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002r. nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002r nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002r. nr 200, poz. 1688; Dz. U. z 2002r. nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055), art. 109, art. 110 ust. 1, art. 112 ust. 2 pkt 3, art. 116, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 15, poz. 148 ze zmianami: Dz. U. z 2003r. nr 45, poz. 391; Dz. U. z 2003r. nr 65, poz. 594; Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 874; Dz. U. z 2003r. nr 166, poz. 1611; Dz. U. z 2003r. nr 189, poz. 1851; Dz. U. z 2004r. nr 19, poz. 177, Dz. U. z 2004r. nr 93, poz. 890, Dz. U. z 2004r. nr 121, poz. 1264, Dz. U. z 2004r. nr 123, poz. 1291, Dz. U. z 2004r. nr 210, poz. 2135, Dz. U. z 2004r. nr 273, poz. 2703; Dz. U. z 2005r. nr 14, poz. 114, Dz. U. z 2005r. nr 64, poz. 565), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody, budżetu Powiatu Poznańskiego w wysokości 113.747.556 zł, w tym:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.981.224 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1).

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego w wysokości 120.201.856 zł, w tym:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.981.224 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 wyodrębnia się: 1) wydatki bieżące w kwocie 96.862.162 zł, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 46.679.046 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
b) dotacje z budżetu dla podmiotów realizujących zadania powiatu w kwocie 6.884.976 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
c) dotacje z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.225.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5),
d) wydatki na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w kwocie 843.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2),
2) wydatki majątkowe w kwocie 23.339.694 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

§ 3. Postanawia się pokryć deficyt budżetu w kwocie 6.454.300 zł przychodami pochodzącymi z pożyczek (zgodnie z załącznikiem nr 7).

§ 4. Określa się plan przychodów i wydatków dla gospodarstwa pomocniczego (zgodnie z załącznikiem nr 10).

§ 5. Określa się plan przychodów i wydatków:
1. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 8),
2. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z załącznikiem nr 9).

§ 6. Określa się wieloletni program inwestycyjny (zgodnie z załącznikiem nr 11).

§ 7. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pomocowych (zgodnie z załącznikiem nr 12).

§ 8. w budżecie tworzy się:
1. rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł,
2. rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 413.807 zł.

§ 9. Określa się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym 2006 na kwotę 1.000.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:
1. dokonywania zmian w budżecie Powiatu Poznańskiego polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków pomiędzy wyodrębnionymi grupami wydatków oraz rozdziałami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków majątkowych, za wyjątkiem kreowania nowych oraz za wyjątkiem dokonywania zmian po stronie dotacji,
2. przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy wyodrębnionymi grupami wydatków oraz rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, kierownikom jednostek podległych Powiatowi Poznańskiemu,
3. zaciągania długu oraz spłat zobowiązań przypadających na rok 2006 (zgodnie z załącznikiem nr 7),
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2006r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 27.12.2005
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2005-12-27 14:40
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-30 14:07

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6635
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-30 14:07
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-17 09:32