BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Uchwała Nr 1344/ 2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 stycznia 2006r.

w sprawie:
wprowadzenia Rocznego planu audytu wewnętrznego na rok 2006.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-08 08:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-14 07:52


Uchwała Nr 1345/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 stycznia 2006r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót malarskich w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-10 15:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-13 14:48


Uchwała Nr 1346/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 stycznia 2006r.
 
w sprawie:
1. ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-03-06 11:15


Uchwała Nr 1347/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 stycznia 2006r.
 
w sprawie:
1.Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie rekultywacji gruntu działki nr 430, obręb Krosno, gmina Mosina. 2.Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.Powołania komisji przetargowej.

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-10 14:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-13 14:48

Uchwała Nr 1348/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 stycznia 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia podziału środków budżetowych 2006 r. na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane oraz inne podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 1349/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 stycznia 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia środków finansowych na zadania oświatowe realizowane przez szkoły

Uchwała Nr 1350/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23.1.2006r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników konkursu na zajęcia pozalekcyjne w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-02-15 10:42


Uchwała Nr 1351/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 stycznia 2006r.
 
w sprawie:
przeznaczenia kwoty 300 zł na zakup nagród na III Halowy Turniej Piłki Nożnej-"Reiss Cup-2006".


Uchwała Nr 1352/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 stycznia 2006r.

w sprawie:
przyznania Gminom środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast Powiatu Poznańskiego w 2006 r.


Uchwała Nr 1354/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 stycznia 2006r.
 
w sprawie:
przyznania środków finansowych na organizację spotkania w Starostwie Powiatowym członków Związku Kombatantów Pracy Przymusowej Powszechnej Organizacji "Służba Polsce".

Uchwała Nr 1355/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 stycznia 2006r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia zestawień podziału środków budżetowych 2006 r. na realizację zadań powiatu poznańskiego z dziedziny kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki przez organizacje pozarządowe, podmioty określone wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych.

Uchwała Nr 1356/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 stycznia 2006r.
 
w sprawie:
 udostępnienia sali sesyjnej znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.


Uchwala Nr 1357/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 stycznia 2006r.

w sprawie:
opinii Zarządu Powiatu dotyczącej ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich na terenie województwa wielkopolskiego

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-13 14:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-10-14 12:44

Banery