BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1657/06
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 lipca 2006r. 

w sprawie:
 realizacji przez Powiat Poznański projektu w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ­Stypendia dla studentów z Powiatu Poznańskiego”.
Uchwała Nr 1658/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 lipca 2006r. 

w sprawie:
realizacji przez Powiat Poznański projektu w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne -Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Poznańskiego”.
Uchwała Nr 1659/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 lipca 2006r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę autobusu turystycznego dla potrzeb SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2006-09-04 14:34
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-19 11:55
­­Uchwała Nr 1660/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 lipca 2006r.
 
w sprawie:
 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych i sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Powiatu Poznańskiego (OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach).
Uchwała Nr 1661/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 lipca 2006r.

 w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych - 2 części na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowań do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2006-07-19 13:17
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-19 12:03
Uchwała Nr 1662/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 lipca  2006r.

w sprawie:
zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2006/2007
Uchwała Nr 1663/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 10 lipca 2006r.
 
w sprawie:
udzielenia dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na remont i konserwację cieków szczegółowych.
Uchwała Nr 1664/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 lipca 2006r.

w sprawie:
dofinansowania obchodów 60-lecia Zespołu Szkół w Rokietnicy.
Uchwała Nr 1665/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 lipca  2006r.
 
w sprawie:
wszczęcia procedury zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Swarzędzu przy Placu Niezłomnych 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako obręb Swarzędz, arkusz mapy 10, działka 878/4 o powierzchni 0,0580 ha, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW Nr PO2P/OO1774l8/5.
Uchwała Nr 1666/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 lipca 2006r.
 
w sprawie:
 unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wnętrz budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu.
Uchwała 1667/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 lipca 2006r.

 w sprawie:
ustalenia projektu założeń do budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2007
 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2006-07-19 09:00
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-09 10:36
Uchwała Nr 1668/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 lipca 2006r.
 
w sprawie:
pokrycia kosztów na przejazd uczestników projektu „Summer University”
Uchwała Nr 1669/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 lipca 2006r. 

 w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorcą Wojciechem Jasickim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Projektowe z siedzibą 62-028 Koziegłowy, Oś. Leśne 14D/145, na opracowanie projektu Budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji gazowej oraz montażu kotła Viessmann 285 kW dla kotłowni w Zespole Szkół w Mosinie ul. Topolowa 2.
Uchwała Nr 1670 2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 lipca 2006r.
 
w sprawie:
stanowiska powiatu poznańskiego w przedmiocie umorzenia zaległości przedsiębiorstwa Zielona Rybka Sp. z o.o. w Biskupicach.
Uchwała Nr 1671/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 lipica 2006r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej boisk sportowych w Powiecie Poznańskim. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2006-07-19 08:27
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-04-09 13:08
Uchwała Nr 1672/2006
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 lipca 2006r. 

w sprawie:
realizacji nadzoru inżynierskiego nad wdrożeniem systemu Elektronicznego obiegu Dokumentów i Spraw.
Uchwała Nr 1673/2006
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 lipca 2006r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty 7.000,00 zł netto + VAT na dofinansowanie uroczystego otwarcia Sali koncertowej Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Banery