BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLIV/405/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 września 2006r. 

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 200, poz. 1688; Nr 14, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055), art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006 nr XXXVI/342/II/2005 z dnia 20 grudnia 2005r., zmienionej uchwałą Rady nr XXXVII/349/II/2006 z dnia 31 stycznia 2006r., zmienionej uchwałą Rady nr XXXVIII/356/II/2006 z dnia 28 lutego 2006r., zmienionej uchwałą Rady nr XXXIX/359/II/2006 z dnia 28 marca 2006r., zmienionej uchwałą Rady nr XLI/373/II/2006 z dnia 30 maja 2006r., zmienionej uchwałą Rady nr XLII/384/II/2006 z dnia 27 czerwca 2006r., zmienionej uchwałą Zarządu nr 1639/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., zmienionej uchwałą Rady nr XLIII/396/II/2006 z dnia 29 sierpnia 2006r. wprowadza się następujące zmiany: 
W paragrafie 1:
Zwiększa się o kwotę 681.848 zł dochody budżetu Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 121.699.537 zł, w tym:
- nie zmienia się o kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 7.632.947 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1). 

§ 2. W paragrafie 2:
1. Zwiększa się o kwotę 5.681.848 zł wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 138.694.943 zł, w tym:
1) nie zmienia się kwot wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 7.632.947 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 zmienia się:
1) zwiększa się o kwotę 1.743.048 zł wydatki bieżące, które po zmianach wynoszą 105.254.635 zł, w tym:
a) zmniejsza się o kwotę 146.819 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które po zmianach wynoszą 46.731.741 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
b) zmniejsza się o 213.000 zł dotacje z budżetu dla podmiotów realizujących zadania powiatu, które po zmianach wynoszą 6.696.959 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).
2) zwiększa się o kwotę 3.938.800 zł wydatki majątkowe, które po zmianach wynoszą 33.440.308 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6). 

§ 3. W paragrafie 3 zmienia się:
Postanawia się zwiększyć deficyt budżetu o kwotę 5.000.000 zł, który po zmianach wynosi 16.995.406 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7). 

§ 4. W paragrafie 4 zmienia się:
Zmienia się plan przychodów i wydatków dla gospodarstwa pomocniczego (zgodnie z załącznikiem nr 10). 

§ 5. W paragrafie 5 zmienia się:
W ustępie nr 2:
Zmienia się plan przychodów i wydatków:
2. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z załącznikiem nr 9).

§ 6. W paragrafie 7 zmienia się:
Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pomocowych (zgodnie z załącznikiem nr 12).

§ 7. W paragrafie 8 zmienia się:
3. tworzy się rezerwę celową w kwocie 1.000.000 zł, na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia (zgodnie z załącznikiem nr 2). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLIV/405/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2006r. 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok.

DOCHODY
Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 681.848 zł, zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wysokość dochodów w § 6300 o kwotę 500.000zł, w związku z dwukrotnym wprowadzeniem do budżetu planowanej pomocy finansowej z Gminy Suchy Las, z przeznaczeniem na budowę ul. Dworcowej w Golęczewie.
2. W dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe, zwiększa się wysokość dochodów w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, o kwotę 18.000zł w ZS w Rokietnicy.
3. W dz. 803, rozdz. 80309 - Pomoc materialna dla studentów, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 209.950 zł, z przeznaczeniem na realizację programu w ramach działania 2.2 ZPORR pn. "Stypendia dla studentów z Powiatu Poznańskiego", zgodnie z zawiadomieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Edukacji i Nauki nr DE-I-l/0723/48/06 z dnia 8.09.2006 r.
4. W dz. 851, rozdz. 85195 - Pozostała działalność, zwiększa się wysokość dochodów w § 6300, o kwotę 20.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Stęszew, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.
5. W dz. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 474.266 zł, w tym:
a) w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zwiększenie o kwotę 3.000 zł w DPS w Lisówkach;
b) w § 0830 - Wpływy z usług - zwiększenie o kwotę 330.000 zł w DPS w Lisówkach;
c) w § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększenie o kwotę 10 zł w DPS w Lisówkach;
d) w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie o kwotę 12.090 zł w DPS w Lisówkach;
e) na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-550/06 z dnia 30.08.2006 r. zwiększa się wysokość dotacji w § 2130 o kwotę 129.166 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania osób przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz osób posiadających skierowanie do domu pomocy społecznej wydane przed dniem 1 stycznia 2004 r.
6. W dz. 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zmniejszenie planowanych dochodów w § 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 2.000 zł w PPP Swarzędz.
7. W dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne, zwiększa się wysokość dochodów w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 16.000 zł w ZS w Rokietnicy.
8. W dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 445.632 zł, w tym:
a) na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-550/06 z dnia 30.08.2006 r. zmniejsza się wysokość dotacji w § 2130 o kwotę 8.000 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
b) zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 453.632 zł, z przeznaczeniem na realizację programu w ramach działania 2.2 ZPORR pn. "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Poznańskiego", zgodnie z zawiadomieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Edukacji i Nauki nr DE-I-l/0723/48/06 z dnia 8.09.2006r.

WYDATKI
Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 5.681.848 zł, zmiany obejmują:
I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej obejmują zmiany:
1. W dz. 710, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany, przenosi się środki finansowe w kwocie 64.901 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
II. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę 5.681.848 zł, zmiany obejmują:
2. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę 400.000 zł, w tym:
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł, w związku z dwukrotnym wprowadzeniem do budżetu planowanej pomocy finansowej z Gminy Suchy Las, z przeznaczeniem na budowę ul. Dworcowej w Golczewie;
- zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych;
3. W dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na modernizację drzwi zewnętrznych wejściowych do budynku szkoły w Murowanej Goślinie, w związku z przeprowadzoną termomodernizacją budynku.
4. W dz. 750 przenosi się środki finansowe w kwocie 15.000 zł z rozdz. 75019 - Rady powiatów, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące w rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
5. W dz. 750, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, przenosi się środki finansowe w kwocie 6.000 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne.
6. W dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę 255.471 zł, w tym:
c) zmniejsza się wysokość wydatków na dotacje udzielane z budżetu Powiatu dla szkół niepublicznych o kwotę 213.000 zł;
d) przenosi się środki finansowe pomiędzy grupami wydatków oraz do rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne, zgodnie z wnioskiem Dyrektora LO w Puszczykowie tj.:
- zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 35.000 zł,
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 20.471 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 13.000zł, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.
9. W dz. 801, rozdz. 80123 - Licea profilowane, zmniejsza się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 3.207 zł, zgodnie z wnioskiem ZS w Rokietnicy.
10. W dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 38.207 zł, w tym:
- zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczestnictwa w konkursie PZITB - BUDOWA ROKU 2006;
- zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 28.000 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez ZS w Rokietnicy;
- przeniesienie środków finansowych z wydatków na wynagrodzenia i pochodne (w kwocie 39.449 zł) na pozostałe wydatki bieżące (w kwocie 42.656 zł), zgodnie z wnioskiem ZS w Rokietnicy;
11. W dz. 803, rozdz. 80309 - Pomoc materialna dla studentów, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 209.950 zł, z przeznaczeniem na realizację programu w ramach działania 2.2 ZPORR pn. "Stypendia dla studentów z Powiatu Poznańskiego".
12. W dz. 851, rozdz. 85195 - Pozostała działalność, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 5.020.000 zł, z tego:
- zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 4.020.000 zł, w tym 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie;
- zwiększa się wysokość rezerwy o kwotę 1.000.000 zł.
13. W dz. 852, rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększa się wysokość wydatków bieżących o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Poznańskiego, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
14. W dz. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę ogółem 474.266 zł w Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, zmiany obejmują:
- pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 89.166 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 385.100 zł, w tym: (345.100 zł) z przeznaczeniem na zakup urządzeń, w celu uzupełnienia bazy zabiegowej fizykoterapii, hydroterapii i odnowy biologicznej, (40.000 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu zmywarek, materaca magnetycznego, maszyny do szycia, lampy BIOPTRON oraz telewizorów w DPS w Lisówkach;
15. W dz. 852, rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, przenosi się środki finansowe w kwocie 45.000 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego przez PCPR w Poznaniu.
16. W dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 14.000 zł, w tym:
- zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 50.300 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla OSW w Owińskach i Mosinie, w związku z realizacją zadań z wykorzystaniem środków PFRON;
- zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 36.300 zł, w związku z niższymi niż planowano wydatkami na zakup autobusu w OSW w Owińskach;
17. W dz. 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł, w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów w PPP Swarzędz.
18. W dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 48.471 zł, zmiany obejmują:
a) zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 6.000 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez ZS w Rokietnicy;
b) przenosi się środki finansowe w kwocie 1.462 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z wnioskiem ZS w Rokietnicy;
c) zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 42.471 zł, w związku z przeniesieniem środków finansowych z rozdz. 80120-  Licea ogólnokształcące, zgodnie z wnioskiem Dyrektora LO w Puszczykowie, tj.:
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 20.471 zł, na wydatki związane z wynagrodzeniem dla wychowawców w internacie;
- zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 22.000 zł, na wydatki związane z zakupem energii;
19. W dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 445.632 zł, w tym:
a) zmniejsza się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 8.000 zł, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;
b) zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 453.632 zł, z przeznaczeniem na realizację programu w ramach działania 2.2 ZPORR pn. "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Poznańskiego".

PRZYCHODY I ROZCHODY NA 2006 ROK
W załączniku nr 7 do uchwały zwiększa się wysokość planowanych przychodów o kwotę 5.000.000 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie deficytu 2006 roku. Kwota ogółem planowanych przychodów po zmianach wynosi 19.468.745 zł. 

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
W załączniku nr 9 do uchwały zmienia się plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, w związku z przeniesieniem środków finansowych pomiędzy paragrafami wydatków, w tym:
- zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego. 

GOSPODARSTWO POMOCNICZE
W załączniku nr 10 do uchwały zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka, tj.:
1. Zwiększa się wysokość przychodów w § 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 3.000 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Po zmianach przychody wynoszą ogółem 2.518.000 zł.
2. Zwiększa się wysokość wydatków o kwotę ogółem 3.000 zł, po zmianach wydatki wynoszą 2.518.000 zł, zmiany obejmują:
a) zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 24.114 zł, w związku z planowanym zwiększeniem wartości punktu oraz koniecznością wypłaty odpraw emerytalnych;
b) zmniejsza się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 21.114 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH
W załączniku nr 12 do uchwały zwiększa się wysokość wydatków na programy realizowane z funduszy pomocowych o kwotę 663.582 zł, w tym:
1. W dz. 803, rozdz. 80309 - Pomoc materialna dla studentów, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 209.950 zł, z przeznaczeniem na realizację programu w ramach działania 2.2 ZPORR pn. "Stypendia dla studentów z Powiatu Poznańskiego", z tego:
- § 3218 - zwiększenie o kwotę 157.463 zł,
- § 3219 - zwiększenie o kwotę 52.487 zł.
2. W dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 453.632 zł, z przeznaczeniem na realizację programu w ramach działania 2.2 ZPORR pn. "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Poznańskiego", z tego:
- § 3248 - zwiększenie o kwotę 308.697 zł,
- § 3249 - zwiększenie o kwotę 144.935 zł.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-10-03
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-10-03 14:36
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-08 15:11

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10997
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-08 15:11
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-09-22 10:46