BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLV/406/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 17 października 2006r.

 

w sprawie: określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.; Dz. U z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r.; Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.; Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806) w związku z art. 77 i 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Dz. U. z 2004 r. Nr 238 poz. 2390, Dz. U. z 2006 r. Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875) oraz art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, Nr 708) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

Określa się zasady i tryb udzielania dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zabytków, a także sposób ich rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconych zadań.

I. Zasady ogólne.

§ 1. 1. Z budżetu powiatu poznańskiego mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie lub sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze powiatu poznańskiego, jeżeli:
a) obiekt znajduje się w złym stanie technicznym;
b) obiekt posiada istotne znaczenie zabytkowe, historyczne, artystyczne lub naukowe powiatu poznańskiego;
2. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, która posiada tytuł prawny do zabytku, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie lub sfinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku, o którym mowa w ust. 1, ustalonych na podstawie programu prac konserwatorskich i kosztorysu uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

§ 2. 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie może być udzielona:
a) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub roboty w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych źródeł;
b) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez powiat poznański i inne uprawnione organy przekroczyłaby 100% nakładów koniecznych na te prace lub roboty.

II. Rozpatrywanie wniosków.

§ 3. 1. Ubiegający się o dotację winien złożyć wniosek o dotację z następującymi załącznikami:
a) decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;
b) dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku;
c) program prac konserwatorskich lub budowlano-konserwatorskich oraz kosztorys przewidywanych do wykonania prac lub robót uzgodnionych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
d) pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu na przeprowadzenie prac lub robót oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;
e) informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów;
f) wykaz prac konserwatorskich lub robót wykonanych w okresie poprzedzającym termin złożenia wniosku.
2. Wniosek o dotację stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zarząd Powiatu Poznańskiego określa wzory: umowy i sprawozdania, które obowiązywać będą podmioty uprawnione, ubiegające się o dotacje.
4. Podmiot uprawniony jest zobowiązany, przed złożeniem wniosku, do zapoznania się z niniejszą uchwałą oraz stosowania się do określonego w niej trybu, terminów i zasad.

§ 4. 1. Wnioski o dotację składa się w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 do Zarządu Powiatu Poznańskiego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia naboru wniosków.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku ubiegania się o dotacje na prace interwencyjne, wynikające z zagrożenia zabytku.
3. Realizacja wniosków uzależniona będzie od wysokości przyznanych przez Radę Powiatu Poznańskiego środków finansowych w budżecie powiatu poznańskiego na ochronę i konserwacje zabytków w danym roku budżetowym.

§ 5. 1. Wnioski rozpatrywać będzie komisja powołana uchwałą przez Zarząd Powiatu, Poznańskiego.
2. Dotacje przyznaje Rada Powiatu Poznańskiego na wniosek Zarządu Powiatu Poznańskiego.
3. W uchwale Rady Powiatu Poznańskiego określa się nazwę otrzymującego dotację, prace lub roboty, na wykonanie których przyznano dotację, oraz kwotę przyznanej dotacji.

III. Zawarcie umowy w sprawie udzielenia dotacji. Sposób rozliczenia dotacji i kontrola wykonania zleconego zadania.

§ 6. 1. Przekazanie środków w ramach ustalonej dotacji następuje po zakończeniu i odebraniu wykonanych prac w sposób każdorazowo ustalony w zawartej umowie.
2. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej i zawierającej w szczególności:
a) opis prac lub robót i termin ich wykonania;
b) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji oraz zasady zwrotu kwoty dotacji wykorzystanej niezgodnie z umową oraz niewykorzystanej kwoty dotacji;
c) pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu otrzymanej dotacji;
d) zobowiązanie ubiegającego się o dotację do poddania się pełnej kontroli w zakresie należytego wykonania prac lub robót, w tym udostępnienia niezbędnej dokumentacji;
3. Umowa musi zawierać także klauzulę o zobowiązaniu się podmiotu, któremu udzielono dotacji, do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych i ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

§ 7. 1. Podmiot dotowany wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli merytorycznej i finansowej wykonywanego zadania, o którym mowa w § 6, przez przedstawicieli służb kontrolnych Starostwa Powiatowego, wyznaczonych przez Zarząd Powiatu Poznańskiego.
2. Osoby kontrolujące, o których mowa w § 7.1., składają pisemną informację o wynikach przeprowadzonej kontroli Zarządowi Powiatu Poznańskiego.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu zadania, podmiot dotowany zobowiązany jest do zwrotu całości lub części dotacji wydatkowanej z naruszeniem zawartej umowy, w terminie 7 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości.
4. W celu rozliczenia dotacji podmiot dotowany składa sprawozdanie z wykonania prac lub robót Zarządowi Powiatu Poznańskiego, wraz z dokumentacją konserwatorską powykonawczą oraz dokumentami określonymi w zawartej umowie.
5. Podstawą rozliczenia dotacji jest zatwierdzenie uchwałą Zarządu Powiatu Poznańskiego sprawozdania z wykonanych prac lub robót.

§ 8. W przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, w tym nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, nie przedstawienia rozliczenia w terminie określonym w umowie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji, podmiot otrzymujący dotacje traci prawo do ubiegania się o dotację z budżetu Powiatu Poznańskiego przez kolejne trzy lata.

§ 9. Zarząd Powiatu Poznańskiego prowadzi wykaz udzielonych dotacji oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji o dotacjach przyznanych przez Radę Powiatu Poznańskiego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLV/406/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 października 2006r.

Przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wprowadziły konieczność określenia przez Radę Powiatu Poznańskiego zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków powiatu poznańskiego. Powyższa konieczność wynika ponadto z potrzeby zapewnienia przez powiat poznański właściwej i skutecznej ochrony konserwatorskiej zabytków, będących świadectwem historii naszego powiatu.
Z uwagi na powyższe, celowym jest przyjęcie proponowanej uchwały.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 20.10.2006
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-10-20 08:44
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-08 14:30

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7910
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-09 12:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-22 14:43