BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLV/414/II/2006
RADA POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 17 października 2006r. 

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 200, poz. 1688; Nr 14, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055), art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, ust 1. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006 nr XXXVI/342/II/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r., zmienionej uchwałą Rady nr XXXVII/349/II/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r., zmienionej uchwałą Rady nr XXXVIII/356/II/2006 z dnia 28 lutego 2006 r., zmienionej uchwałą Rady nr XXXIX/359/II/2006 z dnia 28 marca 2006 r., zmienionej uchwałą Rady nr XLI/373/II/2006 z dnia 30 maja 2006 r., zmienionej uchwałą Rady nr XLII/384/II/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r., zmienionej uchwałą Zarządu nr 1639/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r., zmienionej uchwałą Rady nr XLV/396/II/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r., zmienionej uchwałą Rady nr XLIV/405/II/2006 z dnia 26 września 2006 r., wprowadza się następujące zmiany: 
W paragrafie 1:
Zmniejsza się o kwotę 177.650 zł dochody budżetu Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 121.521.887 zł, w tym:
- zwiększa się o kwotę 89.056 zł dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które po zmianach wynoszą 7.722.003 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 ). 

§ 2. W paragrafie 2:
1. Zmniejsza się o kwotę 177.650 zł wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 138.517.293 zł, w tym:
1) zwiększa się o kwotę 89.056 zł wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które po zmianach wynoszą 7.722.003 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 ).
2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 zmienia się:
1) zmniejsza się o kwotę 46.012 zł wydatki bieżące, które po zmianach wynoszą 105.208.623 zł, w tym:
a) zmniejsza się o kwotę 607.227 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które po zmianach wynoszą 46.124.514 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
b) zmniejsza się o 305.322 zł dotacje z budżetu dla podmiotów realizujących zadania powiatu, które po zmianach wynoszą 6.391.637 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
c) zwiększa się o kwotę 5.600 zł dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, które po zmianach wynoszą 1.704.800 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 5).
2) zmniejsza się o kwotę 131.638 zł wydatki majątkowe, które po zmianach wynoszą 33.308.670 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6). 

§ 3. W paragrafie 5 zmienia się:
W ustępie nr 1: Zmienia się plan przychodów i wydatków:
2. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, (zgodnie z załącznikiem nr 8). 

§ 4. W paragrafie 6 zmienia się:
Zmienia się wieloletni program inwestycyjny (zgodnie z załącznikiem nr 11). 

§ 5. W paragrafie 7 zmienia się:
Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pomocowych (zgodnie z załącznikiem nr 12). 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLV/414/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 października 2006r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok. 

DOCHODY
Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zmniejsza się o kwotę 177.650 zł, zmiany obejmują:
I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 89.056 zł, w tym:
1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-8.3011-589/06 z dnia 18.09.2006 r. zwiększa się wysokość dotacji w § 2110, w dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, o kwotę 20.700 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, związanego ze zwrotem nieruchomości na terenie miasta Poznania.
2. W dz. 751, rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zwiększa się wysokość dotacji w § 2110 o kwotę 68.356 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji wyborów samorządowych w 2006 r.
II. Dochody własne zmniejsza się o kwotę 266.706 zł, zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wysokość planowanych dochodów o kwotę ogółem 120.140 zł, w tym:
a) w § 0690 - Wpływy z różnych opłat -zwiększenie o kwotę 75.000 zł, w ZDP w Poznaniu;
b) w § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -zwiększenie o kwotę 4.000 zł, w ZDP w Poznaniu;
c) w § 0920 - Pozostałe odsetki -zmniejszenie o kwotę 260 zł w ZDP w Poznaniu;
d) w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów -zwiększenie o kwotę 4.400 zł, w ZDP w Poznaniu;
e) w § 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zwiększenie o kwotę ogółem 37.000 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 30.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Tarnowo Podgórne, z przeznaczeniem na budowę chodnika na ul. Rokietnickiej w Tarnowie Podgórnym;
- zwiększenie o kwotę 7.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Czerwonak, z przeznaczeniem na budowę zatok autobusowych wzdłuż drogi powiatowej nr 2407 w Mielnie i Klinach;
2. W dz. 801, rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę ogółem 11.802 zł, w tym:
a) w § 0690- Wpływy z różnych opłat -zwiększenie o kwotę 90 zł, w tym:
- kwota 80 zł w LO w Kórniku;
- kwota 10 zł w LO w Puszczykowie;
b) w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych -zwiększenie o kwotę 10.000 zł, w tym:
- kwota 9.000 zł, w ZS nr 2 w Swarzędzu;
- kwota 1.000 zł, w LO w Puszczykowie;
c) w § 0830 - Wpływy z usług -zwiększenie o kwotę 1.500 zł w LO w Puszczykowie;
d) w § 0920 - Pozostałe odsetki -zmniejszenie o kwotę 75 zł, w tym:
- zmniejszenie o kwotę 40 zł w LO w Kórniku;
- zmniejszenie o kwotę 35 zł w LO w Puszczykowie;
e) w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - zwiększenie o kwotę 20 zł w LO w Kórniku;
f) w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie o kwotę 267 zł, w LO w Puszczykowie;
3. W dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe, zwiększa się wysokość dochodów w § r. 0690 - Wpływy z różnych opłat, o kwotę 15.000 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Rokietnicy;
4. W dz. 803, rozdz. 80309- Pomoc materialna dla studentów, zmniejsza się wysokość dochodów o kwotę 146.200 zł, przeznaczonych na realizację programu w ramach działania 2.2 ZPORR pn. "Stypendia dla studentów z Powiatu Poznańskiego". Kwota dofinansowania zadania ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa wynosi w 2006 r. 63.750 zł.

5. W dz. 852, rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę ogółem 20.116 zł, w tym:
a) w § 0690 - Wpływy z różnych opłat - zwiększenie o kwotę 749 zł w DD w Kórniku;
b) w § 0920 - Pozostałe odsetki - zwiększenie o kwotę 49 zł w DD w Kórniku;
c) w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - zwiększenie o kwotę 15.998 zł, z tego:
- kwota 5.990 zł w OWR w Kobylnicy,
- kwota 10.008 zł w DD w Kórniku;
d) w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie o kwotę 3.320 zł, w tym:
- kwota 2.040 zł w OWR w Kobylnicy,
- kwota 1.280 zł w DD w Kórniku;
6. W dz. 852, rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze, zwiększa się wysokość dotacji w § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o kwotę 24.000 zł, w związku z podpisaniem porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, w tym na kampanię informacyjną dla pozyskania kandydatów na niespokrewnione z dzieckiem zawodowe rodziny zastępcze.
7. W dz. 852, rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększa się wysokość planowanych dochodów o kwotę 9.743 zł, w tym:
a) zwiększa się wysokość dochodów § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 743 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora OWR w Kobylnicy;
b) zwiększa się wysokość dochodów w § 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących, zadań własnych powiatu, o kwotę 9.000 zł, w związku z podpisaniem porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną, w tym na utworzenie dwóch mieszkań chronionych dla 6 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z powiatu poznańskiego.
8. W dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy, zwiększa się wysokość dochodów w § 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę 7.055 zł, w związku z podpisaniem porozumienia z Miastem Poznań na realizację projektu "Reintegracja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych i bezdomnych w Poznaniu".
9. W dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę ogółem 2.270 zł, zgodnie z wnioskiem LO w Puszczykowie, w tym:
a) w § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zwiększenie o kwotę 1.270 zł;
b) w § 0830 - Wpływy z usług - zwiększenie o kwotę 1.000 zł;
10. W dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, zmniejsza się wysokość dochodów, przeznaczonych na realizację programu w ramach działania 2.2 ZPORR pn. "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Poznańskiego" o kwotę 285.632 zł. Kwota dofinansowania zadania ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w 2006 r. wynosi 168.000 zł.
11. W dz. 900, rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zmniejsza się wysokość dochodów w § 2440 o kwotę 45.000 zł, w związku ze zmniejszeniem przyznanej pomocy finansowej ze środków z WFOŚiGW, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania pn. "Likwidacja wyrobów azbestowych będących w posiadaniu osób fizycznych na terenie powiatu poznańskiego". 

WYDATKI
Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zmniejsza się o kwotę 177.650 zł, zmiany obejmują:
I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 89.056 zł, w tym:
1. W dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 20.700 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, związanego ze zwrotem nieruchomości na terenie miasta Poznania.
2. W dz. 751, rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 68.356 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji wyborów samorządowych w 2006 r., w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne zwiększenie o kwotę 17.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 51.356 zł.
II. Wydatki na zadania własne zmniejsza się o kwotę 266.706 zł, zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 120.140 zł, w tym:
a) zmniejsza się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 139.077 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZDP w Poznaniu;
b) zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 222.217 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez ZDP w Poznaniu;
c) zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na budowę chodnika na ul. Rokietnickiej w Tarnowie Podgórnym;
d) zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 7.000 zł, z przeznaczeniem na budowę zatok autobusowych wzdłuż drogi powiatowej nr 2407 w Mielnie i Klinach;
2. W dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 75.000 zł, w tym:
a) zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na remont domków w DPS w Lisówkach i przystosowanie do potrzeb turnusów rehabilitacyjnych;
b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 25.000 zł, przeznaczonych na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Zielonej oraz inwentaryzację budynku szkoły w Swarzędzu;
3. W dz. 750, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 20.000 zł, w tym:
a) przenosi się środki finansowe w kwocie 44.000 zł z wydatków majątkowych na pozostałe wydatki bieżące, z przeznaczeniem na wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO;
b) zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe roboty zewnętrzne w budynku Starostwa;
4. W dz. 750, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 106.000 zł.
5. W dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł.
6. W dz. 754, rozdz. 75414 - Obrona cywilna, przenosi się środki finansowe pomiędzy grupami wydatków, w związku z realizacją zadania pn. "Powiatowe zawody sprawnościowe drużyn ratownictwa ogólnego powiatu poznańskiego", w tym zakup materiałów i wyposażenia do powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, zmiany obejmują:
a) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.201 zł,
b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 562 zł,
c) zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 639 zł.
7. W dz. 801, rozdz. 80102 -Szkoły podstawowe specjalne, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 199.872 zł, zmiany obejmują:
a) zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na sporządzenie ekspertyzy ppoż oraz konieczne remonty w OSW w Owińskach;
b) zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 149.872 zł, zgodnie z wnioskami Dyrektora Spec. OSW w Mosinie;
8. W dz. 801, rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 90.450 zł, w tym:
a) wprowadza się zmiany zgodnie z wnioskami Dyrektora Spec. OSW w Mosinie, tj.:
- zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 82.150 zł,
- zmniejsza się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 2.000 zł.
b) zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 10.300 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora OSW w Owińskach;
9. W dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę 81.715 zł, zmiany obejmują:
a) zmniejsza się wysokość dotacji z budżetu Powiatu dla szkół niepublicznych o kwotę 112.800 zł;
b) przenosi się środki finansowe w kwocie 68.018 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Mosinie;
c) przenosi się środki finansowe w kwocie 28.035 zł, z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Bolechowie;
d) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.868 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS nr 1 w Swarzędzu;
e) zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 2.742 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w LO w Puszczykowie;
f) zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 60 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w LO w Kórniku;
g) przenosi się środki finansowe pomiędzy grupami wydatków oraz pomiędzy rozdziałami, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS nr 2 w Swarzędzu, tj.:
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 88.965 zł,
- zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 119.116 zł.
10. W dz. 801, rozdz. 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne, zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 18.700 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora OSW w Owińskach.
11. W dz. 801, rozdz. 80123 - Licea profilowane, zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę 13.124 zł, zmiany obejmują:
a) zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.764 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS nr 1 w Swarzędzu;
b) przeniesienie środków pomiędzy grupami wydatków oraz pomiędzy rozdziałami, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Rokietnicy, w tym:
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 10.310 zł,
- zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.050 zł;
12. W dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe, zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę 165.163 zł, zmiany obejmują:
a) zwiększenie wydatków o kwotę 15.000 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w ZS w Rokietnicy, w tym:
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 4.000 zł,
- zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 11.000 zł.
b) przeniesienie środków pomiędzy grupami wydatków oraz pomiędzy rozdziałami, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Rokietnicy, w tym:
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 115.800 zł,
- zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 127.160 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie części kosztów rozbiórki komina, remontu schodów, wymiany wykładzin oraz mebli;
c) przenosi się środki finansowe pomiędzy grupami wydatków oraz pomiędzy rozdziałami, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS nr 1 w Swarzędzu, tj.:
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 155.595 zł,
- zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 159.745 zł,
d) zmniejsza się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 21.151 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS nr 2 w Swarzędzu;
e) zmniejsza się wysokość wydatków na dotacje udzielane z budżetu Powiatu dla szkół niepublicznych o kwotę 174.522 zł;
13. W dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne, zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę 30.518 zł, zmiany obejmują:
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 518 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS nr 1 w Swarzędzu;
- zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 30.000 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora SOS w Mosinie;
14. W dz. 801, rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, przenosi się środki finansowe w kwocie 8.795 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Mosinie;
15. W dz. 803, rozdz. 80309 - Pomoc materialna dla studentów, zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę 146.200 zł, przeznaczonych na realizację programu w ramach działania 2.2 ZPORR pn. "Stypendia dla studentów z Powiatu Poznańskiego".
16. W dz. 851, rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej, zmniejsza się wysokość wydatków na dotacje udzielane z budżetu Powiatu o kwotę 16.000 zł.
17. W dz. 852, rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 18.516 zł, zmiany obejmują:
a) zmniejsza się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.600 zł, w RDD w Swarzędzu;
b) zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 8.030 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w OWR w Kobylnicy;
c) zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 12.086 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w DD w Kórniku;
d) przenosi się środki finansowe w kwocie 12.885 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z wnioskiem Dyrektora DD w Kórniku;
e) przenosi się środki finansowe w kwocie 1.863 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne w RDD w Swarzędzu.
18. W dz. 852, rozdz. 85202 -Domy pomocy społecznej, zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 100.000 zł, ze środków przeznaczonych na salę rehabilitacyjną w DPS w Lisówkach.
19. W dz. 852, rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 24.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kampanii informacyjnej dla pozyskania kandydatów na niespokrewnione z dzieckiem zawodowe rodziny zastępcze przez PCPR w Poznaniu.
20. W dz. 852, rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 9.743 zł, z tego:
a) zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 743 zł, związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w OWR w Kobylnicy;
b) zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 9.000 zł, z przeznaczeniem na utworzenie dwóch mieszkań chronionych dla 6 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z powiatu poznańskiego.
21. W dz. 852, rozdz. 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 1.600 zł, na dotacje udzielane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Poznaniu, na zadanie w zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzędzu;
22. W dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 14.500 zł, tj.:
a) zmniejsza się wysokość wydatków na dotacje udzielane z budżetu o kwotę 2.000 zł,
b) zmniejsza się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 3.500 zł;
c) zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki okolicznościowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci z domów dziecka i pensjonariuszy domu pomocy społecznej.
23. W dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 7.055 zł oraz dokonuje się przeniesienia pomiędzy grupami wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Urzędu Pracy, zmiany obejmują:
a) zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 88.173 zł;
b) zmniejsza się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 101.918 zł;
c) zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 20.800 zł.
24. W dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność, zmniejsza się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł.
25. W dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze, zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę 104.000 zł, zmiany obejmują:
a) przenosi się środki finansowe pomiędzy grupami wydatków, zgodnie z wnioskami Dyrektora Spec. OSW w Mosinie, tj.:
- zmniejsza się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 80.000 zł,
- zmniejsza się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł;
b) zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 41.000 zł, z tego:
- rewitalizacja parku w OSW w Owińskach - zmniejszenie o kwotę 99.000 zł,
- winda osobowa w Spec. OSW w Mosinie - zmniejszenie o kwotę 49.000 zł,
- winda osobowa w OS W w Owińskach - zwiększenie o kwotę 37.000 zł,
- termomodernizacja OSW w Owińskach - zwiększenie o kwotę 70.000 zł;
c) zmniejsza się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł, przeznaczonych na remont muru w OSW w Owińskach;
d) zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 25.000 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora OSW w Owińskach;
26. W dz. 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zmiany obejmują:
a) przenosi się środki finansowe w kwocie 23.600 zł, z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z wnioskiem Dyrektora PPP w Swarzędzu;
b) przenosi się środki finansowe w kwocie 10.900 zł , z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z wnioskiem Dyrektora PPP w Mosinie;
27. W dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 2.270 zł, zmiany obejmują:
a) zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 2.270 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów w LO w Puszczykowie;
b) przenosi się środki finansowe w kwocie 39.539 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Mosinie;
28. W dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę 272.832 zł, zmiany obejmują:
a) przenosi się środki finansowe w kwocie 7.227 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w celu sfinansowania zajęć pozalekcyjnych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Rokietnicy;
b) przenosi się środki finansowe w kwocie 600 zł, z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS nr 2 w Swarzędzu;
c) zmniejsza się wysokość pozostałych wydatków bieżących, przeznaczonych na realizację zadania pn. "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie Powiatu Poznańskiego" o kwotę 285.632 zł.
d) zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 12.800 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów i nagród Starosty, w ramach realizacji programu wspierania edukacji młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego.
29. W dz. 854, rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe, przenosi się środki finansowe w kwocie 4.000 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na dotacje udzielane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności schroniska w Kórniku-Bninie.
30. W dz. 900, rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zmniejsza się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 45.000 zł, przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania pn. "Likwidacja wyrobów azbestowych będących w posiadaniu osób fizycznych na terenie powiatu poznańskiego".

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 25.10.2006
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-10-25 15:12
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-09 10:49

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8016
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-09 12:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-06 14:46