BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr II/22/III/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2006r. 

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 200, poz. 1688; Nr 14, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055), art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006 nr XXXVI/342/II/2005 z dnia 20 grudnia 2005r., zmienionej uchwałą Rady nr XXXVII/349/II/2006 z dnia 31 stycznia 2006r, zmienionej uchwałą Rady nr XXXVIII/356/II/2006 z dnia 28 lutego 2006r., zmienionej uchwałą Rady nr XXXIX/359/II/2006 z dnia 28 marca 2006r., zmienionej uchwałą Rady nr XLI/373/II/2006 z dnia 30 maja 2006r., zmienionej uchwałą Rady nr XLII/384/II/2006 z dnia 27 czerwca 2006r., zmienionej uchwałą Zarządu nr 1639/2006 z dnia 30 czerwca 2006r., zmienionej uchwałą Rady nr XLIII/396/II/2006 z dnia 29 sierpnia 2006r., zmienionej uchwałą Rady nr XLIV/405/II/2006 z dnia 26 września 2006r., zmienionej uchwałą Rady nr XLV/414/II/2006z dnia 17 października 2006r., zmienionej uchwałą Rady nr XL VI/417/IU2006z dnia 26 października 2006r., zmienionej uchwałą Zarządu nr 17/2006 z dnia 28 listopada 2006r., wprowadza się następujące zmiany: 
W paragrafie 1:
Zwiększa się o kwotę 21.255.048 zł dochody budżetu Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 143.349.284 zł, w tym:
- zwiększa się o kwotę 37.145 zł dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które po zmianach wynoszą 8.229.745 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1). 

§ 2. W paragrafie 2:
1. Zwiększa się o kwotę 21.255.048 zł wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 160.344.690 zł, w tym:
1) zwiększa się o kwotę 37.145 zł wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które po zmianach wynoszą 8.229.745 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 zmienia się:
1) zwiększa się o kwotę 21.216.268 zł wydatki bieżące, które po zmianach wynoszą 126.998.213 zł, w tym:
a) zmniejsza się o kwotę 119.192 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które po zmianach wynoszą 46.028.342 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
2. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 38.780 zł, które po zmianach wynoszą 33.346.477 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6).

§ 3. W paragrafie 7:
Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pomocowych (zgodnie z załącznikiem nr 12). 

§ 4. W paragrafie 8:
Rozdysponowuje się kwotę 769.654 zł z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania z zakresu ochrony zdrowia, która po zmianach wynosi 3.570 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Piotr Burdajewicz

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr II/22/III/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 grudnia 2006r. 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2006.

DOCHODY
Dochody budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 21.255.048 zł, zmiany obejmują:
I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 37.145 zł, w tym:
1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-807/06 z dnia 27.11.2006 r. zwiększa się wysokość dotacji w § 2110, w dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 9.361 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, na uregulowanie odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, nieruchomość zajętą pod drogę publiczną wojewódzką.
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3011-833/06 z dnia 7.12.2006 r. zwiększa się wysokość dotacji w § 2110, w dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 27.784 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, na uregulowanie odszkodowania (wraz z ustawowymi odsetkami) na rzecz osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, nieruchomość zajętą pod drogi publiczne - powiatowe.
II. Dochody własne zwiększa się o kwotę 21.217.903 zł, zmiany obejmują:
1. W dz. 020, rozdz. 02001 - Gospodarka leśna, w § 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwiększa się wysokość dochodów otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwotę 1.000 zł.
2. W dz. 750, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe, zwiększa się wysokość dochodów w § 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 19.068 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Kostrzyn, z przeznaczeniem na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji w Kostrzynie.
3. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów Nr ST5-4822-22p/2006 z dnia 08.11.2006 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej w § 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa, w dz. 758, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 136.626 zł.
4. W dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę ogółem 4.795 zł, w tym:
a) w § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zwiększenie o kwotę 3.720 zł w ZS Nr 2 w Swarzędzu;
b) w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie o kwotę 1.075 zł, z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika składek PZU SA w ZS w Bolechowie;
5. W dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę ogółem 20.372 zł, w tym:
a) w § 0690 - Wpływy z różnych opłat - zwiększenie o kwotę 3.200 zł w ZS w Rokietnicy,
b) w § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zwiększenie o kwotę ogółem 13.740 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 11.000 zł w ZS w Rokietnicy,
- zwiększenie o kwotę 2.740 zł w ZS nr 1 w Swarzędzu,
c) w § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększenie o kwotę 135 zł w ZS w Rokietnicy,
d) w § 0920 - Pozostałe odsetki - zwiększenie o kwotę ogółem 2.832 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 2.900 zł w ZS w Rokietnicy,
- zmniejszenie o kwotę 68 zł w ZS Nr 1 w Swarzędzu.
e) w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie o kwotę 465 zł w ZS w Rokietnicy.
6. W dz. 851, rozdz. 85195 - Pozostała działalność, zwiększa się wysokość dochodów w § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o kwotę 21.017.340 zł, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/416/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 26.10.2006 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie im prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego" sp. z o.o.
7. W dz. 852, rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo -wychowawcze, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę ogółem 4.301 zł, w tym:
a) w § 0920 - Pozostałe odsetki - zwiększenie o kwotę 3 zł w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy,
b) w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - zwiększenie o kwotę 4.150 zł w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy,
c) w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie o kwotę 148 zł w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.
8. W dz. 852, rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększa się wysokość dochodów w § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 497 zł w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.
9. W dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy, zmniejsza się wysokość dochodów o kwotę ogółem 420 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, w tym:
a) w § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zmniejszenie o kwotę 1.962 zł,
b) w § 0920 - Pozostałe odsetki - zmniejszenie o kwotę 50 zł,
c) w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów - zwiększenie o kwotę 1.592 zł.
10. W dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę ogółem 3.200 zł, w tym:
a) w § 0690 - Wpływy z różnych opłat - zmniejszenie o kwotę 5.500 zł w ZS w Rokietnicy,
b) w § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - zwiększenie o kwotę 8.700 zł w ZS w Rokietnicy.
11. W dz. 921, rozdz. 92113 - Centra kultury i sztuki, zwiększa się wysokość dochodów w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - o kwotę 11.124 zł, w związku z podpisaniem umowy z Narodowym Centrum Kultury, dotyczącej współorganizacji projektu w ramach Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży.

WYDATKI
Wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego zwiększa się o kwotę 21.255.048 zł, zmiany obejmują:
I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 37.145 zł, w tym:
1. W dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, obejmuje zmiany:
a) zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 37.145 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, na uregulowanie odszkodowań (wraz z ustawowymi odsetkami) na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe;
b) przenosi się środki finansowe w kwocie 35.000 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki bieżące, związane z pracami remontowymi w budynkach Skarbu Państwa pol. w Owińskach.
II. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę 21.217.903 zł, zmiany obejmują:
1. W dz. 020, rozdz. 02001 - Gospodarka leśna, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntu z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.
2. W dz. 750, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe, zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 19.068 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 19.068 zł,
b) przenosi się środki finansowe w kwocie 40.000 zł z wydatków majątkowych na pozostałe wydatki bieżące.
3. W dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę ogółem 14.900 zł, w tym:
a) zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Spec. OSW w Mosinie,
b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.900 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie (w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej).
4. W dz. 801, rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne, przenosi się środki finansowe pomiędzy rozdziałami, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Spec. OSW w Mosinie, w tym:
- zmniejsza się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 4.500 zł,
- zmniejsza się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 5.905 zł.
5. W dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę ogółem 4.383 zł, w tym:
a) zmniejsza wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 11.536 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 1 w Swarzędzu,
b) wprowadza się zmiany zgodnie z wnioskami Dyrektora Spec. OSW w Mosinie, tj.:
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 19.905 zł,
- zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 28.185 zł (w tym zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 3.720 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów),
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 12.000 zł.
c) przenosi się środki finansowe w kwocie 12.800 zł z wynagrodzeń i pochodnych na pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z wnioskiem Dyrektora LO w Puszczykowie.
d) zwiększa się wysokość wydatków o kwotę 12.199 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów, w tym kwota 11.124 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją pobytu grupy ukraińskiej młodzieży w ZS w Bolechowie, w ramach Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży, w tym:
- zwiększa się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 400 zł,
- zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 11.799 zł.
6. W dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe, zwiększa się wysokość wydatków o kwotę ogółem 156.934 zł, w tym:
a) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 111.726 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 14.000 zł (w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej), w tym:
- 45.000 zł przeznacza się na remont sanitariatów przy sali gimnastycznej w ZS w Mosinie,
- 21.800 zł przeznacza się na remont sanitariatów i wymianę oświetlenia w salach lekcyjnych w ZS w Rokietnicy,
- 44.926 zł przeznacza się na zakup wyposażenia do sali technologii żywienia, założenie monitoringu oraz 14.000 zł przeznacza się na zakup maszyny czyszczącej w ZS Nr 1 w Swarzędzu,
b) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 14.208 zł (w tym 2.672 zł w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów), zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 1 w Swarzędzu,
c) wprowadza się zmiany zgodnie z wnioskami Dyrektora ZS w Rokietnicy, tj.:
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 26.680 zł,
- zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 43.680 zł (w tym 18.500 zł w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów),
7. W dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne, zmniejsza się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 3.500 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Spec. OSW w Mosinie.
8. W dz. 851, rozdz. 85195 - Pozostała działalność, wprowadzono zmiany:
a) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 21.017.340 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadłużenia przejętego przez Powiat Poznański po Wielospecjalistycznym Szpitalu "Puszczykowo" SPZOZ zgodnie z art. 60 ust. 6 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zmianami);
b) przenosi się środki finansowe w kwocie 769.654 zł, z rezerwy na zadania z zakresu ochrony zdrowia na pozostałe wydatki bieżące, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przejęciem zobowiązań przez Powiat Poznański po Wielospecjalistycznym Szpitalu "Puszczykowo" SPZOZ;
9. W dz. 852, rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 4.301 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.
10. W dz. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej, przenosi się środki finansowe w kwocie 3.287 zł z wydatków majątkowych na pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach.
11. W dz. 852, rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, przenosi się środki finansowe pomiędzy grupami wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora PCPR w Poznaniu:
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 14.395 zł,
- zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.709 zł,
- zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 16.104 zł, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarek;
12. W dz. 852, rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 497 zł (w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów) zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy.
13. W dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy, zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę ogółem 420 zł (w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów), ponadto dokonuje się zmian zgodnie z wnioskami Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, w tym:
a) zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 420 zł;
b) przenosi się środki finansowe pomiędzy paragrafami wydatków na programy realizowane z funduszy pomocowych, związane z realizacją projektu "Być aktywną" w ramach Działania 1.6, w tym:
- zmniejsza się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 59.254 zł,
- zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 24.286 zł,
- zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 34.968 zł.
14. W dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 9.905 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Spec. OSW w Mosinie.
15. W dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne, zwiększa się wydatki o kwotę ogółem 3.900 zł, w tym:
a) przenosi się środki finansowe w kwocie 2.900 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki bieżące, zgodnie z wnioskiem Dyrektora LO w Puszczykowie,
b) wprowadza się zmiany zgodnie z wnioskami Dyrektora ZS w Rokietnicy, tj.:
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.500 zł,
- zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 2.400 zł (w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów).
16. W dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, przenosi się środki finansowe w kwocie 2.500 zł, z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zgodnie z wnioskiem ZS w Bolechowie. 

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOW ANE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH
W załączniku nr 12 do uchwały, w dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy, przenosi się środki finansowe pomiędzy paragrafami wydatków związanych z realizacją projektu "Być aktywną" w ramach Działania 1.6 przez Powiatowy Urząd Pracy, w tym:
- zmniejsza się wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 59.254 zł,
- zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 24.286 zł,
- zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 34.968 zł.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2007-01-03
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2007-01-03 14:48
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-10 12:45

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10981
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-10 12:45
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-26 13:31