BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
 

Adres:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

60- 509 Poznań, ul. Jackowskiego 18 (pok. 308)

Tel. 61 8410-674

e-mail: rzeczyznalezione@powiat.poznan.pl

Godziny pracy Biura Rzeczy Znalezionych:

Poniedziałek:    9:30 – 16:30
Wtorek-Piątek: 8:00 – 15:00

Zakres działania:

 1. odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy na terenie Powiatu Poznańskiego bądź przez mieszkańców Powiatu,
 2. przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych,
 3. poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,
 4. udzielanie wyjaśnień osobom zgłaszającym istnienie ich praw,
 5. wydawanie rzeczy znalezionych.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2023 r., poz. 501):

USTAWA Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O RZECZACH ZNALEZIONYCH (PDF) (89.6kB)

WYKAZ DEPOZYTÓW PRZYJĘTYCH PRZEZ BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH (PDF) (467,18kB)

WEZWANIA DO ODBIORU DEPOZYTÓW (PDF) (481,2kB)


 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Walczak
  data wytworzenia: 2015-07-06
 • opublikował: Małgorzata Walczak
  data publikacji: 2013-09-23 13:47
 • zmodyfikował: Małgorzata Walczak
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-29 15:05

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Wydziale Administracyjnym

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawy z dnia 20.02.2015 r. o rzeczach znalezionych
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 • Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d)   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-06-18 11:15
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-25 12:01

drukuj całą stronę

Banery