BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.) oraz Rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów:
 - z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 180),
Starostwo Powiatowe w Poznaniu umożliwia doręczanie pism i dokumentów drogą elektroniczną poprzez:

I. Platformę PeUP, na której udostępnione zostały usługi realizowane przez Starostwo w formie elektronicznej.

 • strona podmiotowa Starostwa Powiatowego w Poznaniu na platformie PeUP
   
 • strona główna platformy PeUP
   
 • w celu skorzystania z platformy i złożenia wniosku elektronicznego w danej sprawie należy założyć konto:
   
 • dokumenty i formularze doręczane do Urzędu za pośrednictwem platformy PeUP muszą być podpisane:
  - bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem,
  lub
  - profilem zaufanym ePUAP;

   
 • maksymalny rozmiar dokumentów elektronicznych wraz z załącznikami możliwy do doręczenia wynosi 5 MB;
   
 • doręczenie dokumentu elektronicznego przesłanego na konto Starostwa Powiatowego w Poznaniu za pośrednictwem platformy PeUP zostanie potwierdzone Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, wysłanym na Skrzynkę Kontaktową Użytkownika platformy.

II. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP.

 • adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP - /starostwopowiatpoznan/SkrytkaESP
   
 • doręczenie dokumentu elektronicznego przesłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Poznaniu na platformie ePUAP zostanie potwierdzone Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, wysłanym na Skrzynkę Kontaktową Użytkownika platformy.

III. Dokumenty elektroniczne mogą być dostarczane do tutejszego Urzędu także na następujących informatycznych nośnikach danych:

- Pamięć przenośna typu Pendrive (USB 1.1 lub 2.0)
- Płyta CD-RW
- Płyta DVD-RW

 • dokumenty muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem;

IV. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2015-07-16 09:09
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-10 09:35

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z korzystaniem z elektronicznych skrzynek podawczych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2017.570 ze zm.) o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
    a) dostępu do swoich danych osobowych,
    b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
    c) żądania usunięcia danych, gdy:
        - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
        - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
        - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
        - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
        - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
          osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor ochrony danych - Małgorzata Radomska
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-05-25 08:12
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-26 08:37

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 28222
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-06-10 09:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-16 15:05