BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych,
Starostwo Powiatowe w Poznaniu umożliwia doręczanie pism i dokumentów drogą elektroniczną poprzez:

I. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP.

 • adres elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP - /starostwopowiatpoznan/SkrytkaESP

 • doręczenie dokumentu elektronicznego przesłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą Starostwa Powiatowego w Poznaniu na platformie ePUAP zostanie potwierdzone Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, wysłanym na Skrzynkę Kontaktową Użytkownika platformy, które jest równoważne z elektronicznym ‘awizo’;

 • Jeżeli Urząd nie ma konkretnej usługi to możliwe jest wysłanie tzw. pisma ogólnego z załącznikiem (np. skan opłaty, skan wniosku).

Pismo ogólne do Starostwa Powiatowego w Poznaniu na platformie ePUAP

ikona banera pod nazwą ePUAP

II. Dokumenty elektroniczne mogą być dostarczane do tutejszego Urzędu także na następujących informatycznych nośnikach danych:

- Pamięć przenośna typu Pendrive (USB 1.1 lub 2.0)
- Płyta CD-RW
- Płyta DVD-RW

 • dokumenty muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem;

III. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2020-06-05 15:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-10 13:11

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z korzystaniem z elektronicznych skrzynek podawczych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.) o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
    a) dostępu do swoich danych osobowych,
    b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
    c) żądania usunięcia danych, gdy:
        - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
        - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
        - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
        - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
        - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
          osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor ochrony danych - Małgorzata Radomska
 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2018-05-25 08:12
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-01 13:50

Banery