BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

GABINET STAROSTY

  ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Rzecznik Prasowy
Katarzyna Wozińska-Gracz

kom.: 506 082 488
tel.: 61 8410-597
fax: 61 8473-421
e-mail: katarzyna.wozinska@powiat.poznan.pl
I piętro, pok. 110 A

Zastępca Dyrektora
Maciej Graczyk

tel.: 61 8410-590
kom.: 502 090 926
e-mail: maciej.graczyk@powiat.poznan.pl
I piętro, pok. 111

Wydział Gabinet Starosty
Pracownicy Gabinetu
tel.: 61 8410-514
tel.: 61 8418-820

tel.: 61 8410-779
I piętro, pok. 110

Sekretariat
tel.: 61 8410-539
tel.: 61 8410-501
I piętro, pok. 104

Referat Współpracy Zagranicznej i Promocji Przedsiębiorczości
Kierownik Referatu
Tomasz Morawski

tel.: 61 8410-667
kom.: 504 134 189
e-mail: tomasz.morawski@powiat.poznan.pl
I piętro, pok. 103 D

Pracownicy Referatu
tel.: 61 8410-535
tel.: 61 8418-826
tel.: 61 8410-544
I piętro, pok. 103
D

Do zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie obsługi Starosty i Zarządu:

1. w zakresie obsługi Starosty i Zarządu:

1) prowadzeniem bieżącej i okolicznościowej korespondencji Starosty i Zarządu Powiatu,

2) prowadzeniem kalendarium rocznic uroczystości związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców Powiatu,

3) przygotowaniem spotkań z udziałem Starosty i Zarządu Powiatu,

4)  organizowaniem spotkań i wizyt oficjalnych itp.,

5) prezentowaniem, wyjaśnianiem i uzasadnianiem działań organów Powiatu w środkach  masowego przekazu,

6) prezentowaniem w środkach masowego przekazu stanowiska organów Powiatu w ważnych sprawach należących do zakresu ich działania,

7) współpracą ze środkami masowego przekazu, i lokalnymi środkami masowego przekazu w gminach powiatu poznańskiego,

8) bieżącym analizowaniem informacji, publikacji prasowych związanych z pracą samorządu powiatowego,

9) organizowaniem konferencji prasowych i spotkań środowiskowych,

10)  przygotowywaniem i opracowywaniem w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami materiałów  informacyjnych dla Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu,

11) obsługą działalności Starosty i Członków Zarządu w ramach pełnionych przez nich funkcji  w organizacjach, stowarzyszeniach itp.

2. w zakresie współpracy zagranicznej Powiatu Poznańskiego w szczególności:

1) organizacją wizyt partnerów zagranicznych w Powiecie Poznańskim,

2) organizacją wizyt przedstawicieli Powiatu Poznańskiego za granicą w tym w regionach   partnerskich,

3) realizowaniem  zagadnień wynikających z ustaleń pomiędzy władzami Powiatu Poznańskiego a partnerami zagranicznymi,

4) współpracą z instytucjami i organizacjami  zagranicznymi,

5) poszukiwaniem nowych partnerów zagranicznych potrzebnych Powiatowi Poznańskiemu  do realizacji  zadań i celów powiatu,

6) prowadzeniem spraw związanych z współtworzeniem i przystępowaniem przez Powiat Poznański do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych oraz regionalnych,

3. w zakresie współpracy Powiatu Poznańskiego z krajowymi jednostkami samorządu terytorialnego, (dalej jako „j.s.t.), w szczególności:

1) organizacją wizyt przedstawicieli j.s.t. w Powiecie Poznańskim,

2) organizacją wizyt przedstawicieli Powiatu Poznańskiego na terenie innych j.s.t.,

3) realizowaniem zagadnień wynikających z ustaleń pomiędzy władzami Powiatu Poznańskiego   a innymi j.s.t.,

4) współpracą z instytucjami i organizacjami lokalnymi.

4. w zakresie rozwoju i promocji przedsiębiorczości:

1) współpracą z przedstawicielami instytucji i urzędów w zakresie działań zmierzających do  pozyskania inwestorów,

2) przygotowaniem i aktualizowaniem oferty inwestycyjnej gmin Powiatu Poznańskiego,

3) tworzeniem bazy danych dotyczącej przedsiębiorców i przedsiębiorstw z terenu Powiatu,

4) udzielaniem przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom informacji dotyczących możliwości inwestowania na terenie Powiatu Poznańskiego oraz procedur związanych z tym tematem,

5) podejmowaniem czynności związanych z promocją Powiatu Poznańskiego w środowisku biznesowym,

6) organizowaniem imprez, wystaw, targów i misji gospodarczych o charakterze biznesowym, dotyczących Powiatu Poznańskiego,

7) prowadzeniem strony www.pfpp.com.pl.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Felińska
  data wytworzenia: 06.12.2003
 • opublikował: Kolanowska-Pogrzebna Hanna
  data publikacji: 2003-06-12 12:17
 • zmodyfikował: Joanna Felińska
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-27 14:58

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w wydziale Gabinet Starosty

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 
iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:

 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578),
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

4Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

       d. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • opublikował: Joanna Felińska
  data publikacji: 2018-05-24 12:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-25 11:06

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 18215
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-11-27 14:58
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-10-14 16:12