BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

GABINET STAROSTY

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Rzecznik Prasowy
Katarzyna Wozińska-Gracz

kom.: 506 082 488
tel.: 61 8410-597
fax: 61 8473-421
e-mail: katarzyna.wozinska-gracz@powiat.poznan.pl

I piętro, pok. 110 A

Zastępca Dyrektora Wydziału
Tomasz Morawski

kom.: 504 134 189
tel.: 61 8410-667
fax: 61 8473-421
e-mail: tomasz.morawski@powiat.poznan.pl
I piętro, pok. 111 segment B

Wydział Gabinet Starosty
Pracownicy Gabinetu
tel.: 61 8410-514
tel.: 61 8418-820
tel.: 61 8410-779
I piętro, pok. 110

Sekretariat
tel.: 61 8410-539
tel.: 61 8410-501
I piętro, pok. 104

Referat Współpracy Zagranicznej i Promocji Przedsiębiorczości
Pracownicy Referatu
tel.: 61 8410-535
tel.: 61 8418-826
tel.: 61 8410-544
I piętro, pok. 103 D

Do zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie obsługi Starosty i Zarządu:

 1. prowadzeniem bieżącej i okolicznościowej korespondencji Starosty i Zarządu,
 2. prowadzeniem kalendarium rocznic uroczystości związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców Powiatu,
 3. przygotowaniem spotkań z udziałem Starosty i Zarządu,
 4. organizowaniem spotkań i wizyt oficjalnych itp.,
 5. prezentowaniem i przeprowadzaniem przedsięwzięcia pt.: „Nagrody Starosty Poznańskiego”,
 6. prezentowaniem, wyjaśnianiem i uzasadnianiem działań organów Powiatu w środkach  masowego przekazu,
 7. prezentowaniem w środkach masowego przekazu stanowiska organów Powiatu w ważnych sprawach należących do zakresu ich działania,
 8. współpracą ze środkami masowego przekazu i lokalnymi środkami masowego przekazu w gminach Powiatu Poznańskiego,
 9. bieżącym analizowaniem informacji, publikacji prasowych związanych z pracą samorządu powiatowego,
 10. organizowaniem konferencji prasowych i spotkań środowiskowych,
 11. kontaktem z przedstawicielami mediów, w tym przekazywanie informacji prasowych i prezentowanie stanowiska Starosty i Zarządu,
 12. realizacja projektów medialnych,
 13. przygotowywaniem i opracowywaniem w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami materiałów   informacyjnych dla Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu,
 14. obsługą działalności Starosty i Członków Zarządu w ramach pełnionych przez nich funkcji w organizacjach, stowarzyszeniach itp.

2. w zakresie współpracy zagranicznej Powiatu Poznańskiego w szczególności

 1. organizacją wizyt partnerów zagranicznych w Powiecie Poznańskim,
 2. organizacją wizyt przedstawicieli Powiatu Poznańskiego za granicą w tym w regionach   partnerskich,
 3. realizowaniem  zagadnień wynikających z ustaleń pomiędzy władzami Powiatu Poznańskiego a partnerami zagranicznymi,
 4. poszukiwaniem nowych partnerów zagranicznych potrzebnych Powiatowi Poznańskiemu  do realizacji  zadań i celów powiatu,
 5. prowadzeniem spraw związanych z współtworzeniem i przystępowaniem przez Powiat Poznański do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych oraz regionalnych,

3. w zakresie współpracy Powiatu Poznańskiego z krajowymi jednostkami samorządu terytorialnego, (dalej jako JST), w szczególności:

 1. organizacją wizyt przedstawicieli JST w Powiecie Poznańskim,
 2. organizacją wizyt przedstawicieli Powiatu Poznańskiego na terenie innych JST,
 3. realizowaniem zagadnień wynikających z ustaleń pomiędzy władzami Powiatu Poznańskiego a innymi JST,
 4. współpracą z krajowymi instytucjami i organizacjami lokalnymi.

4. w zakresie rozwoju i promocji przedsiębiorczości:

 1. współpracą z przedstawicielami instytucji i urzędów w zakresie działań zmierzających do  pozyskania inwestorów,
 2. przygotowaniem i aktualizowaniem oferty inwestycyjnej gmin Powiatu Poznańskiego,
 3. tworzeniem bazy danych dotyczącej przedsiębiorców i przedsiębiorstw z terenu Powiatu,
 4. udzielaniem przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom informacji dotyczących możliwości inwestowania na terenie Powiatu Poznańskiego oraz procedur związanych z tym tematem,
 5. podejmowaniem czynności związanych z promocją Powiatu Poznańskiego w środowisku biznesowym,
 6. organizowaniem imprez, konkursów, wystaw, targów i misji gospodarczych o charakterze biznesowym, dotyczących m.in. Powiatu Poznańskiego,
 7. przygotowywaniem i przeprowadzaniem konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”,
 8. prowadzeniem strony www.pfpp.com.pl 

 

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Felińska
  data wytworzenia: 2003-12-06
 • opublikował: Kolanowska-Pogrzebna Hanna
  data publikacji: 2003-06-12 12:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-21 11:48

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w wydziale Gabinet Starosty

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 
iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:

 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578),
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

4Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

       d. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • opublikował: Joanna Felińska
  data publikacji: 2018-05-24 12:29
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-25 11:46

drukuj całą stronę

Banery