BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.35.2015 z dnia 3.09.2015 r.

 

STANOWISKO: INSPEKTOR

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ AUDYTU I KONTROLI

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Przeprowadzanie kontroli, w szczególności kontroli finansowych;
 2. Sporządzanie protokołów w przeprowadzonych kontroli;
 3. Przygotowywanie wniosków pokontrolnych;
 4. Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych;
 5. Opracowywanie planu kontroli;
 6. Sporządzanie sprawozdania z realizacji planu kontroli;
 7. Opracowywanie programów kontroli;
 8. Współpraca z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi.

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Minimum trzyletni staż pracy;
 3. Znajomość ustaw m.in. o: finansach publicznych, samorządzie powiatowym, systemie oświaty, Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wykonawczy do ww. ustaw;
 4. Umiejętność redagowania tekstów;
 5. Umiejętności analityczne;
 6. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
 7. Posiadanie prawa jazdy kat. B;
 8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 9. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. Nieposzlakowana opinia;
 11. Obywatelstwo polskie.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Preferowane doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 2. Umiejętność korzystania z przepisów prawa;
 3. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
 4. Komunikatywność;
 5. Odporność na stres;
 6. Umiejętność pracy w zespole;
 7. Umiejętności interpersonalne;
 8. Wysoka kultura osobista.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Kserokopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą  z  dnia  29.08.1997 r.  o  ochronie  danych  osobowych  i  ustawą  z  dnia  21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych;
 6. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 14.09.2015 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2015-09-03
 • opublikował: Bernard Raczkowski
  data publikacji: 2015-09-04 07:50
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2015-09-04 07:53

drukuj całą stronę

Banery