BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Paweł Kurosz
tel.: 61 8410-546
fax: 61 8410-691
e-mail: pczk@powiat.poznan.pl
II piętro, pok. 210

Z-ca Dyrektora Wydziału
Krzysztof Wiśniewski
tel.: 61 8418-802
II piętro, pok. 209

Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej
Roman Śmietana
tel.: 61 8410-593
II piętro, pok. 209

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Łukasz Sobolewski

tel.: 61 8418-814; 61 8410-760

e-mail: pczk@powiat.poznan.pl
II piętro, pok. 209

Stanowisko ds. bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego
Dariusz Fleischer
tel.: 61 8418-801
II piętro, pok. 209

Stanowisko s. organizacyjnych
Żaneta Draszanowska
tel.: 61 2228-976
II piętro, pok. 209

Do podstawowych zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego:

 1. monitorowaniem stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego,
 2. obsługą Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego,
 3. realizowaniem zadań samorządu powiatowego, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych,
 4. współpracą ze służbami, inspekcjami i strażami szczebla powiatowego oraz terenowymi organami administracji wojskowej i innymi instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w celu właściwej realizacji zadań,
   

2. w zakresie zarządzania kryzysowego:

 1. realizowaniem zadań dotyczących planowania cywilnego, w tym opracowaniem i aktualizowaniem Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego,
 2. zapewnieniem przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 3. monitorowaniem, analizą i przygotowaniem propozycji oceny zagrożeń,
 4. obsługą Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego,
 5. udziałem w wykonywaniu zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie Powiatu Poznańskiego,
   

3. w zakresie spraw obrony cywilnej:

 1. udziałem w wykonywaniu zadań z zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,
 2. opracowaniem i aktualizacją Planu Obrony Cywilnej Powiatu Poznańskiego,
   

4. w zakresie spraw obronnych:

 1. udziałem w wykonywaniu zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym:
  a) udziałem w planowaniu operacyjnym w ramach przygotowań obronnych państwa,
  b) udziałem w przygotowaniu systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
  c) udziałem w realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza,
  d)
  udziałem w realizacji współpracy cywilno-wojskowej,
  e) udziałem w planowaniu i organizacji świadczeń na rzecz obrony,
  f) organizowaniem akcji kurierskiej,
 2. organizowaniem i współudziałem w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.

 


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

- ustawa o samorządzie powiatowym,

- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa o policji,

- ustawa o Państwowej Straży Pożarnej,

- ustawa o ochronie przeciwpożarowej,

- ustawa o zarządzaniu kryzysowym,

- ustawy Prawo wodne,

- ustawa o stanie klęski żywiołowej,

- ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
- ustawa o finansach publicznych,

- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- ustawa Prawo zamówień publicznych.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

                      d.   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sobolewski Łukasz
 • opublikował: Draszanowska Żaneta
  data publikacji: 2003-07-01 13:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-19 15:16

Rejestr zmian

 • edycja graficzne tekstu - 03.07.03
 • wprowadzenie zmian perosnalnych - 08.10.03
 • wprowadzenie zmian personalnych - 03.11.03
 • 21.04.04;
 • zmiana stanowiska służbowego
 • 11.05.05; korekta informacji o zadaniach zespołu - 11.05.05
 • 20.07.06 zmiana nazwy jednostki organizacyjnej, aktualizacja przepisów prawnych i zadań wydziału
 • 02.10.06 wprowadzenie zmian personalnych w wydziale, aktualizacja zadań wydziału i poszczególnych pracowników.
 • 04.10.06 wprowadzenie numeru telefonicznego nowego pracownika wydziału
 • 22.08.07; zmiana właściciela obiektu
 • 18.09.07; korekta edytorska
 • 04.10.07; ujednolicenie stron
 • 13.12.07; zmiana przekierowania
 • 13.02.2008; dodanie informacji dot. p. o. Z-cy Dyrektora Wydzialu
 • 26.02.08; korekta edytorska
 • 08.10.08; korekta
 • 24.04.09; korekta
 • 23.11.09; dodanie przekierowania do treści Regulaminu Organizacyjnego - ZK
 • 22.06.10; aktualizacja danych
 • zmieniono 2011-05-20 12:53 przez Pieczyński Maciej: aktualizacja treści po zmianie regulaminu organizacyjnego
 • zmieniono 2011-05-20 13:18 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2011-11-14 14:09 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2011-11-14 14:15 przez Siwczyńska Aleksandra: aktualizacja danych
 • zmieniono 2011-11-14 14:40 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2011-12-02 14:08 przez Siwczyńska Aleksandra: kontrola danych
 • zmieniono 2012-03-01 13:24 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2012-03-14 15:26 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2012-04-05 14:20 przez Siwczyńska Aleksandra: aktualizacja treści
 • zmieniono 2012-05-09 09:46 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2012-05-09 09:47 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2012-06-01 13:11 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2012-07-02 10:30 przez Siwczyńska Aleksandra: kontrola danych
 • zmieniono 2012-08-09 09:15 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2012-08-09 09:16 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2012-08-14 12:15 przez Administrator Systemu: zmiana graficzna elementu "Zobacz zmiany"
 • zmieniono 2012-09-05 11:58 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2012-10-12 14:56 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2012-11-06 08:32 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2012-12-10 14:56 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2013-02-01 11:54 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2013-02-01 11:55 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2013-03-11 13:55 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2013-04-09 12:28 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2013-05-08 14:12 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2013-06-06 10:33 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2013-06-06 10:37 przez Siwczyńska Aleksandra: korekta edytorska
 • zmieniono 2013-06-27 08:45 przez Magdalena Krygier: Dodanie adresu
 • zmieniono 2013-09-06 14:44 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2013-10-11 11:36 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2013-10-17 09:30 przez Administrator Systemu: korekta edytorska
 • zmieniono 2013-12-03 12:01 przez Siwczyńska Aleksandra
 • zmieniono 2013-12-03 12:02 przez Siwczyńska Aleksandra: aktualizacja treści
 • zmieniono 2014-04-02 12:28 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-04-02 12:32 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2014-04-02 12:48 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2014-04-02 12:52 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2014-04-02 12:52 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2014-04-04 08:40 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2014-08-13 10:48 przez Administrator Systemu: korekta edytorska
 • zmieniono 2014-08-13 10:50 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2014-11-28 14:07 przez Administrator Systemu: korekta edytorska
 • zmieniono 2015-04-14 08:07 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-07-07 13:11 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-07-21 08:00 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-03-04 12:06 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-10-18 13:32 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2017-10-18 13:35 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2017-10-19 09:42 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-10-19 09:42 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-01-31 12:21 przez Draszanowska Żaneta: Kontrola danych
 • zmieniono 2018-02-02 09:07 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-05-29 14:45 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2018-06-01 08:41 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2019-03-28 11:36 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2019-11-27 11:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2019-12-12 12:12 przez Sobolewski Łukasz
 • zmieniono 2020-05-19 15:16 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 16451
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-05-19 15:16
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40