BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

WYDZIAŁ EDUKACJI

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Monika Lis-Nożyńska
e-mail: monika.lis-nozynska@powiat.poznan.pl
tel. 61 2228-969
III piętro, pok. 330

Z-ca Dyrektora Wydziału
Piotr Pietryga
e-mail: piotr.pietryga@powiat.poznan.pl
tel.: 61 8410-564
III piętro, pok. 329 A


Pracownicy Wydziału:
tel.: 61 8410-701
tel.: 61 8410-754
tel.: 61 8410-570
tel.: 61 8418-807

tel.: 61 2269-204
tel.: 61 2228-968
III piętro, pok. 302, 329 oraz pok. 331

Do podstawowych zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie prowadzenia przez Powiat Poznański publicznych szkół, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków dokształcania zawodowego, internatów, poradni psychologiczno-pedagogicznych, zwanych dalej placówkami oświatowymi:

 1. zakładaniem nowych placówek oświatowych, przekształcaniem ich, łączeniem w zespoły, nadawaniem imienia oraz likwidacją placówek publicznych,
 2. ustalaniem planów sieci szkół,
 3. nadzorem nad zgodnością z przepisami prawa projektów statutów, regulaminów placówek oświatowych,
 4. kontrolą i zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych,
 5. sprawowaniem nadzoru nad placówkami oświatowymi w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych, administracyjno-prawnych i procedurami przekazywania danych statystycznych,
 6. sprawozdawczością oświatową, przekazywaną innym jednostkom (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Powiatowy Urząd Pracy i inne),
 7. kontrolą naliczeń subwencji oświatowej, dokonywanej  przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 8. występowaniem w sprawach związanych z finansowaniem zadań oświatowych do instytucji współfinansujących,
 9. przygotowywaniem i realizacją projektów z funduszy unijnych oraz innych krajowych lub zagranicznych programów pomocowych we współpracy z Wydziałem Tworzenia i Realizacji Projektów,
 10. pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych dla placówek oświatowych,
 11. realizacją zadań oświatowych przy współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 12. promocją oraz kreowaniem wizerunku szkół prowadzonych przez Powiat Poznański,

2. w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w placówkach oświatowych:

 1. zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia specjalnego dzieciom i młodzieży, zgodnie  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży, orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim oraz orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania, wydanymi przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
 2. przeprowadzeniem procedury mającej na celu skierowanie nieletnich z terenu Powiatu Poznańskiego do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zgodnie z postanowieniem właściwego sądu,
 3. monitorowaniem przebiegu oraz wyników egzaminów w szkołach, prowadzonych przez Powiat Poznański,
 4. monitorowanie przebiegu rekrutacji i współpracą ze szkołami i innymi instytucjami w zakresie naboru uczniów do szkół prowadzonych przez Powiat Poznański oraz analizą skutków działań szkół w tym zakresie,
 5. prowadzeniem przedsięwzięć umożliwiających kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, uzupełnianie wiedzy i umiejętności uczniów,
 6. stworzeniem warunków finansowych do realizacji zajęć pozalekcyjnych i fakultetów,
 7. wsparciem dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Poznański poprzez stypendia i nagrody,
 8. prowadzeniem spraw, związanych z obsługą programów stypendialnych dla uczniów i studentów, realizowanych przez  inne instytucje,
 9. wspieraniem konkursów dla uczniów szkół z terenu Powiatu Poznańskiego,
 10. koordynowaniem i pomocą w realizacji przez placówki oświatowe projektów związanych  z wymianą uczniów lub/i nauczycieli,

3. w zakresie  kadry placówek oświatowych:

 1. prowadzeniem spraw związanych z wynagradzaniem i nagradzaniem kadry kierowniczej oraz nagradzaniem nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych,
 2. występowaniem do właściwych jednostek z wnioskami o nadanie odznaczeń i medali dla dyrektorów placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Poznański,
 3. sporządzaniem oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych, w części należącej do kompetencji organu prowadzącego,
 4. nadzorowaniem spraw związanych z przebiegiem pracy na stanowiskach dyrektorów i innych stanowiskach kierowniczych placówek oświatowych,
 5. przeprowadzaniem procedury dotyczącej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora  i powierzenia stanowiska dyrektora placówki oświatowej,
 6. przeprowadzaniem procedury awansu zawodowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 7. tworzeniem regulaminów wynagradzania nauczycieli,
 8. wspieraniem doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli,
 9. udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Poznański,

4. w zakresie szkolnictwa niepublicznego:

 1. prowadzeniem ewidencji szkół i placówek niepublicznych z terenu Powiatu Poznańskiego,
 2. przeprowadzeniem procedury mającej na celu wydanie zaświadczenia o wpisaniu szkoły lub placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 3. wydaniem decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 4. wydaniem decyzji o wykreśleniu szkoły lub placówki z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 5. prowadzeniem spraw związanych z dotowaniem szkół i placówek niepublicznych,
 6. ustalaniem trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych,
 7. ogłaszaniem w Biuletynie Informacji Publicznej podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów lub wychowanków oraz aktualizowaniem tych informacji,
 8. kontrolą stanu faktycznego liczby uczniów, w odniesieniu do informacji przekazywanej przez organy prowadzące szkoły niepubliczne oraz prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji z budżetu powiatu we współpracy z Wydziałem Audytu i Kontroli.

 

  Zobacz także:
 ⇒ SPRAWY
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Pietryga
  data wytworzenia: 2009-11-05
 • opublikował: Pietryga Piotr
  data publikacji: 2005-02-16 12:33
 • zmodyfikował: Pietryga Piotr
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-04 14:18

Rejestr zmian

 • 30.08.07; dodanie przekierowania do działu Sprawy
 • 12.09.07; dodanie nazwisko Dyrektora Wydziału
 • 13.09.07 dodanie adresu e-mail Dyrektora Wydzialu
 • 17.09.07; korekta edytorska
 • 26.09.07; korekta edytorska
 • 13.12.07; zmiana przkierowania
 • 13.02.08; dodanie informacji dot. p. o. z-cy dyrektora Wydzialu
 • 06.09.10; kontrola danych
 • 06.07.10; kontrola danych
 • 26.02.08; korekta edytorska
 • 08.08.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 07.10.08; korekta
 • 27.04.09; korekta
 • 05.11.09; korekta
 • 23.11.09; korekta
 • 04.12.09; aktualizacja numerów telefonów
 • 23.12.09; aktualizacja numerów telefonów
 • 28.01.10; korekta edytorska
 • 01.03.10; kontrola stanu danych
 • 10.05.10; kontrola stanu danych
 • 24.05.10; dodanie przekierowania w spr. naboru do szkół ponadgimnazjalnych
 • 07.06.10; kontrola danych
 • 21.09.10; zmiana numeru telefony z-cy dyrektora oraz pracownika
 • 28.10.10; kontrola danych
 • 31.12.10; kontrola danych
 • 28.01.11; kontrola danych
 • 07.03.11; kontrola danych
 • 08.04.11; aktualizacja informacji
 • 12.04.11; kontrola danych
 • 04.05.11; kontrola danych
 • zmieniono 2011-05-20 11:47 przez Pieczyński Maciej: aktualizacja treści po zmianie regulaminu organizacyjnego
 • zmieniono 2011-05-20 13:19 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2011-06-06 09:37 przez Pietryga Piotr: kontrola danych
 • zmieniono 2011-07-18 11:42 przez Pietryga Piotr
 • zmieniono 2011-08-08 10:47 przez Pietryga Piotr
 • zmieniono 2011-11-09 09:11 przez Pietryga Piotr: Kontrola danych
 • zmieniono 2011-12-05 12:13 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2012-02-13 10:02 przez Pietryga Piotr: Kontrola danych
 • zmieniono 2012-03-05 13:21 przez Pietryga Piotr: Kontrola danych
 • zmieniono 2012-04-02 14:05 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2012-05-25 13:54 przez Pietryga Piotr: Kontrola danych
 • zmieniono 2012-06-26 13:34 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2012-07-10 11:04 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2012-08-14 12:19 przez Administrator Systemu: zmiana graficzna elementu "Zobacz zmiany"
 • zmieniono 2012-08-14 12:21 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-12-13 12:24 przez Pietryga Piotr: kontrola danych
 • zmieniono 2013-02-22 14:13 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2013-06-27 08:54 przez Magdalena Krygier: Dodanie adresu
 • zmieniono 2013-12-09 10:44 przez Pietryga Piotr: Aktualizacja stanu osobowego Wydziału Edukacji
 • zmieniono 2014-01-23 16:48 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2014-03-17 12:45 przez Pietryga Piotr: Uaktualnienie stanu osobowego w Wydziale Edukacji
 • zmieniono 2014-05-28 15:08 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2014-06-24 15:00 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2014-09-05 11:04 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2014-10-03 14:46 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2014-10-06 16:09 przez Pietryga Piotr: Aktualizacja numerów biur Wydziału Edukacji
 • zmieniono 2014-11-25 14:11 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2015-01-28 10:06 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta adresu e-mail
 • zmieniono 2015-02-04 08:36 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta adresu e-mail
 • zmieniono 2015-02-04 08:37 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-02-04 08:38 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-02-10 13:09 przez Pietryga Piotr: Aktualizacja treści zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu
 • zmieniono 2015-02-10 13:14 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2015-03-17 10:10 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2015-04-14 08:09 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-07-07 13:11 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-07-21 08:09 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2016-02-19 14:40 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2016-09-15 11:16 przez Pietryga Piotr: Aktualizacja numeru pokoju z-cy dyrektora oraz dopisanie nowych numerów telefonów pracowników Wydziału Edukacji
 • zmieniono 2016-12-30 14:31 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2017-02-09 12:18 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2017-03-06 14:18 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2017-05-19 13:59 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2017-09-07 12:26 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2017-11-07 12:30 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2017-12-11 12:41 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2018-01-29 16:45 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2018-02-02 09:17 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-02-28 11:45 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2018-02-28 12:25 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2018-06-25 14:19 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2018-07-25 09:15 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2018-10-11 14:57 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2018-12-03 14:38 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2019-01-22 10:16 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2019-02-18 13:01 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2019-03-06 09:56 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2019-04-17 09:26 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2019-05-06 15:56 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2019-06-18 13:38 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2019-07-02 13:46 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2019-10-24 15:53 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2019-11-06 11:00 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2019-11-27 13:30 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2019-12-03 14:46 przez Pietryga Piotr: Aktualizacja adresu e-mail Dyrektora Wydziału Edukacji
 • zmieniono 2020-01-13 11:04 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja ze względu na nowy regulamin organizacyjny
 • zmieniono 2020-01-20 13:25 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2020-02-03 16:41 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2020-03-05 14:52 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2020-04-03 14:11 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2020-04-27 11:47 przez Pietryga Piotr: usunięcie w pkt 4 dotyczącym szkolnictwa niepublicznego następującego zapisu: „przeprowadzeniem procedury mającej na celu wydanie decyzji o nadaniu szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej”.
 • zmieniono 2020-05-04 14:02 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2020-06-15 12:21 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2020-07-27 16:17 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2020-09-04 14:18 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 28769
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-09-08 13:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 11:28