BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

- PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO -

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1446 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 1429);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.).

II. Definicje

 • Informacja sektora publicznego - to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.
   
 • ponowne wykorzystywanie - to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

III. Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 1. Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja sektora publicznego:
  1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego - http://www.bip.powiat.poznan.pl;
  2. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie;
  3. udostępniona w centralnym repozytorium informacji publicznej.
    
 2. Starosta Poznański nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji publicznych przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący udostępnione informacje.

IV. Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

 1. Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach, gdy:
  1. informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego;
  2. została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania, opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
  3. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla niej określone;
  4. została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
    
 2. Wniosek powinien spełniać warunki formalne a w szczególności:
  1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
  2. informację o wnioskodawcy, w tym imię nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
  3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystana, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
  4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie działalności, w której informacje sektora publicznego, będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
  5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.
    
 3. Wniosek składa się w postaci papierowej lub elektronicznej na adres
  1. Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań;
  2. e- mail: starostwo@powiat.poznan.pl
  3. elektronicznej skrzynki podawczej: http://pzpoznan.peup.pl lub adres elektronicznej skrzynki ePUAP: /starostwopowiatpoznan/SkrytkaESP
    
 4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 
   
 5. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
   
 6. Podmiot obowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego jej wykorzystana, po rozpatrzeniu wniosku:
  1. przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
  2. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
  3. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
  4. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
    
 7. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Starostę Poznańskiego o przyjęciu oferty.
  Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
   

V. Ograniczenia prawa do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom:

 1. wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 2. wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;
 3. ze względu na prywatność osoby fizycznej;
 4. tajemnicę przedsiębiorcy;
 5. w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw;
 6. w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż Staroście Poznańskiemu.

VI. Opłaty

 1. Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie.
   
 2. Starosta Poznański może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
   
 3. Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków.
  Wysokość opłaty nie przekroczy jednak sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

VII. Środki prawne w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 1. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
   
 2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że:
  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Kurek
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2016-08-08 13:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 13:54

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 981
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-11-22 13:54
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-22 14:43