BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRACH PUBLICZNYCH, PROWADZONYCH PRZEZ STAROSTĘ POZNAŃSKIEGO JAKO ORGAN SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Na podstawie § 3 ust. 3 oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r.

w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

(t.j. Dz.U.2018.29),

w związku z:

art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(t.j. Dz.U.2020.346 z późn. zm.),

art. 14 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U.2020.177 z późn. zm.)

art. 7d pkt 1, art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 7, pkt 10 i ust. 1b oraz art. 40a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276 z późn. zm.)

Starosta Poznański jako organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej właściwy dla terenu powiatu poznańskiego, prowadzący zbiory danych, wchodzące w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego informuje o:

 1. warunkach, sposobie, zakresie i terminie udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym,
 2. formacie, w którym dane są udostępniane,
 3. warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Warunki ogólne:

Podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, zapewnia się nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

Forma wniosku:

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (t.j. Dz.U.2018.29).

Sposób i miejsce złożenia wniosku:

 1. Osobiście: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu (pok.002) lub Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
  i Kartograficznej (pok.118) w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań w godzinach pracy urzędu.
 2. Tradycyjną pocztą: na adres Starostwo Powiatowe w Poznaniu lub Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 3. Drogą elektroniczną:
 1.  z wykorzystaniem poczty elektronicznej  na adresy: starostwo@powiat.poznan.pl lub kancelaria@podgik.powiat.poznan.pl – wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173),
 2. z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) na adresy: /starostwopowiatpoznan/SkrytkaESP lub /PODGiKPoznan/ESPOsrodek - wniosek musi zostać podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j.
  Dz.U.2020.177 z późn. zm. ) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173),

Sposób udostępnienia:

 1. z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
 2. z wykorzystaniem serwera FTP,
 3. z wykorzystaniem sieciowych usług udostępniania.

Zakres udostępniania:

 1. Zbiory danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)
  1. Zbiór danych bazy danych EGiB
   1. Pełny zbiór (dane podmiotowe i przedmiotowe)
   2. Tylko dane przedmiotowe (opisowe i geometryczne)
   3. Tylko dane przedmiotowe opisowe
   4. Tylko dane przedmiotowe geometryczne
  2. Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczący punktów granicznych
  3. Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczący działek ewidencyjnych albo budynków albo lokali
   1. Pełny zbiór – działki ewidencyjne
   2. Pełny zbiór – budynki
   3. Pełny zbiór – lokale
   4. Tylko dane opisowe – działki ewidencyjne
   5. Tylko dane opisowe – budynki
   6. Tylko dane geometryczne – działki ewidencyjne
   7. Tylko dane geometryczne  - budynki
  4. Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczący konturów użytków gruntowych
  5. Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczący konturów klasyfikacyjnych
  6. Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczący podmiotów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków
  7. Zbiór danych bazy danych EGiB dotyczący innych obiektów EGiB
 2. Zbiory danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
  1. Pełny zbiór
  2. Wybrany zbiór (klasa obiektów)
   1. Przewód benzynowy
   2. Przewód ciepłowniczy
   3. Przewód elektroenergetyczny
   4. Przewód gazowy
   5. Przewód kanalizacyjny
   6. Przewód naftowy
   7. Przewód telekomunikacyjny
   8. Przewód wodociągowy
   9. Przewód niezidentyfikowany
   10. Przewód inny
   11. Obudowa przewodu
   12. Budowla podziemna
   13. Urządzenie techniczne związane z siecią
   14. Punkt o określonej wysokości
   15.  Słup i maszt
   16. Korytarz przesyłowy
 3. Zbiory danych rejestru cen i wartości nieruchomości
  1. Zbiór dotyczący cen transakcyjnych
  2. Zbiór dotyczący wartości nieruchomości
 4. Zbiory danych szczegółowych osnów geodezyjnych
  1. Pełny zbiór
  2. Zbiór danych bez obserwacji
 5. Zbiory danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000:

5.1. Pełny zbiór

5.2. Wybrany zbiór (kategoria)

5.2.1. Budowle i urządzenia

5.2.2. Komunikacja i transport

5.2.3. Pokrycie terenu

5.2.4. Obiekty inne

5.2.5. Rzeźba terenu

6. Mapa zasadnicza

7. Mapa ewidencyjna

Terminy udostępnienia:

Nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o udostępnienie. W przypadku formalnych braków we wniosku wnioskodawca wzywany jest o ich uzupełnienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Odmowa udostępnienia:

W postępowaniu administracyjnym zakończonym wydaniem decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu.

Format udostępnienia:   GML

Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych:

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U.2017.2247 z późn. zm.)

Uwagi:

 1.  Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane.
 2. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Muszyńska
 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2017-03-31 10:29
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-25 12:09

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2496
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-11-25 12:09
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-26 13:31