BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.34.2019 z dnia 27.11.2019 r.

STANOWISKO: SPECJALISTA

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

REFERAT ARCHIWUM ZAKŁADOWE

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie akt spraw zakończonych przejętych z komórek organizacyjnych Starostwa;
 2. Udostępnianie i wypożyczanie pracownikom komórek organizacyjnych przechowywanej w archiwum zakładowym dokumentacji;
 3. Przeprowadzanie kwerend archiwalnych na wniosek osób spoza podmiotu;
 4. Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum;
 5. Porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym;
 6. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji;
 7. Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu;
 8. Przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazywaniu do miejscowo właściwego archiwum państwowego;
 9. Współpraca z miejscowo właściwym archiwum państwowym;
 10. Sporządzanie rocznych sprawozdań z wykonywania prac archiwalnych i stanu posiadanego zasobu archiwum zakładowego;
 11. Prowadzenie rejestru pomiaru wilgotności i temperatury w pomieszczeniach magazynowych archiwum zakładowego.

2. Zależność służbowa: Kierownik Referatu Archiwum Zakładowe.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie minimum średnie;
 2. Minimum 3 lata stażu pracy;
 3. Minimum roczny staż pracy w administracji publicznej;
 4. Znajomość ustawy o samorządzie powiatowym;
 5. Znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. Znajomość Rozporządzania Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 7. Znajomość Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 8. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
 9. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 10. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 11. Nieposzlakowana opinia;
 12. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Preferowane wykształcenie wyższe na kierunku związanym z archiwistyką lub zarządzaniem dokumentacją;
 2. Ukończony kurs archiwalny I stopnia lub II stopnia;
 3. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 4. Umiejętność organizacji pracy;
 5. Umiejętność redagowania pism i korespondencji urzędowej;
 6. Znajomość systemów elektronicznego obiegu dokumentacji, w tym modułów do obsługi archiwum zakładowego.

 

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹. KP):

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 9.12.2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.
Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2019-11-27
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2019-11-27 11:09

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1074
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-11-27 11:09
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-29 15:17