BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.6.2020 z 6.02.2020 r.

 

STANOWISKO: SAMODZIELNY REFERENT

 

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

REFERAT ARCHIWUM ZAKŁADOWE

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

1) Przyjmowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie akt spraw zakończonych przejętych
z komórek organizacyjnych Starostwa;

2) Udostępnianie i wypożyczanie pracownikom komórek organizacyjnych przechowywanej
w archiwum zakładowym dokumentacji;

3) Przeprowadzanie kwerend archiwalnych na wniosek osób spoza podmiotu;

4) Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum;

5) Porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym;

6) Przeprowadzanie skontrum dokumentacji;

7) Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu;

8) Przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazywaniu do miejscowo właściwego archiwum państwowego;

9) Współpraca z miejscowo właściwym archiwum państwowym;

10) Sporządzanie rocznych sprawozdań z wykonywania prac archiwalnych i stanu posiadanego zasobu archiwum zakładowego;

11) Prowadzenie rejestru pomiaru wilgotności i temperatury w pomieszczeniach magazynowych archiwum zakładowego.

2. Zależność służbowa: Kierownik Referatu Archiwum Zakładowe.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie średnie,
 2. Minimum 2 lata stażu pracy,
 3. Dobra znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 r. poz. 553), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 poz. 67), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 246),
 4. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Nieposzlakowana opinia;
 8. Obywatelstwo polskie.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Preferowane wykształcenie wyższe na kierunku związanym z archiwistyką lub zarządzaniem dokumentacją,
 2. Ukończony kurs archiwalny I stopnia lub II stopnia,
 3. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 4. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 5. Umiejętność organizacji pracy,
 6. Umiejętność redagowania pism i korespondencji urzędowej,
 7. Znajomość systemów elektronicznego obiegu dokumentacji, w tym modułów do obsługi archiwum zakładowego.

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹. KP):

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu,

ul. Jackowskiego 18,

60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 17.02.2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.

Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 2020-02-06
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2020-02-06 12:16

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 907
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-02-06 12:16
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-14 15:24