BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr V/32/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 lutego 2003r.

 

w sprawie: ustanowienia przez Powiat Poznański prawa bezpłatnego użytkowania trzymetrowego pasa nieruchomości, położonej w Swarzędzu przy ul. Mielżyńskiego 5A.

Na podstawie art. 13. ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 115 poz. 543 z późn. zmianami), oraz art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Rada Powiatu Poznańskiego wyraża zgodę na obciążenie części nieruchomości będącej własnością Powiatu Poznańskiego, położonej w Swarzędzu przy ul. Mielżyńskiego 5A, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Swarzędz, ark. mapy 26B, działka nr 3736/1 o pow. 7454 m2, prawem do jej bezpłatnego użytkowania w celu zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji sieci cieplnej.

§ 2. Obciążenie części nieruchomości wymienionej w § 1 prawem bezpłatnego użytkowania dotyczy trzymetrowego pasa gruntu zajmowanego przez przyłącze sieci cieplnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr V/32/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 lutego 2003r.

W dniu 27.03 2001 r. na podstawie spisanego aktu notarialnego (Repertorium A 1374/2001) Miasto i Gmina Swarzędz nieodpłatnie przekazała na własność Powiatu Poznańskiego nieruchomość położoną w Swarzędzu jako działka 3736/1, z przeznaczeniem pod budowę szkoły średniej. Dokumentacja techniczna na realizowaną przez Powiat Poznański inwestycję:
"Budowa Szkoły Średniej" przewiduje podłączenie instalacji centralnego ogrzewania do miejskiej sieci cieplnej eksploatowanej przez Poznańską Energetykę Cieplną.
W dniu 12.04.2002 r. zawarta została pomiędzy Powiatem Poznańskim a Poznańską Energetyką Cieplną S.A. umowa o przyłączenie nr 202/2002 w celu określenia zasad finansowania i realizacji inwestycji polegającej na podłączeniu szkoły średniej do miejskiej sieci cieplnej. Ustanowienie prawa o bezpłatnego użytkowania trzymetrowego pasa gruntu na przedmiotowej nieruchomości umożliwi dostęp do przyłącza sieci cieplnej w celu prowadzenia bieżącej obsługi, konserwacji, remontów i wymiany po wcześniejszym uzgodnieniu z Odbiorcą ciepła tj. Powiatem Poznańskim. Ustanowienie w/w prawa nastąpi w formie aktu notarialnego przed dokonaniem ostatecznego odbioru robót i podłączeniem obiektu do miejskiej sieci cieplnej, a następnie wpisane zostanie do księgi wieczystej.
Wobec powyższego obciążenie części przedmiotowej nieruchomości prawem do bezpłatnego użytkowania należy uznać za niezbędne.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-09
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-09 09:07
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-23 14:45

« wstecz

Banery