BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 799/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 14 stycznia 2002r.


w sprawie: powołania Zespołu Opiniującego wnioski na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie pomocy społecznej przez podmioty, którym proponuje się dzielenie dotacji.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592) w związku z art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 Nr 64 poz. 414 z pózn. zm.), § 11 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz. U Nr 55 poz. 662) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół Opiniujący wnioski na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie pomocy społecznej przez podmioty, o których mowa w art. 12 a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Zespół Opiniujący, zwany dalej Zespołem przedstawia Zarządowi Powiatu propozycje ofert, na które proponuje się udzielnie dotacji.

§ 3. Zespół działa w następującym składzie:
a) Gabriela Ozorowska - przewodnicząca, członek Zarządu Powiatu Poznańskiego;
b) Elżbieta Bijaczewska - specjalista z zakresu pomocy społecznej;
c) Leszek Praczyk - przedstawiciel Komisji Zdrowia Publicznego i Pomocy Społecznej;
d) Teresa Gromadzińska - pracownik Starostwa Powiatowego ds. pomocy społecznej, sekretarz Zespołu.

§ 4. Regulamin Pracy Zespołu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Zespół powołuje się na okres do dnia 31 grudnia 2002 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Zdrowia i Pomocy Społecznej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 12a ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z późn. zmian.) organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego mogą zlecać, w drodze umowy, organizacjom społecznym, Kościołowi Katolickiemu oraz innym kościołom, związkom wyznaniowym, fundacjom, stowarzyszeniom, pracodawcom oraz osobom fizycznym i prawnym zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierać je w tym finansowo. Ponieważ do Starostwa Powiatowego napłynęły już w tym roku wnioski na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, uzasadnione jest ogłoszenie konkursu ww. zakresie.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Wicestarosta
Jan Grabkowski

 

drukuj ()

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-07-04 14:06
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 11:12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-07-04 14:06
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-08-12 13:20

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6473
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-21 11:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56