BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 805/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 stycznia 2002r.

w sprawie:
wydania zezwolenia na używanie łodzi motorowej podczas treningów kajakowych zawodników UKS ZALEW — JERZYKOWO na Jez. Kowalskie.

Uchwała Nr 806/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 stycznia 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 30 pojemników do selektywnej zbiórki puszek aluminiowych wyposażonych w zgniatarki do puszek o pojemności do 0,5 l.

Uchwała Nr 807/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 stycznia 2002r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji budowlanej szkoły ponadgimnazjalnej w Stęszewie.

Uchwała Nr 808/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 stycznia 2002r.

w sprawie:
upoważnienia osób do reprezentowania powiatu poznańskiego w zakresie czynności zmierzających do utworzenia spółki Wielkopolskie Centrum Zdrowia S.A.

Uchwała Nr 809/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 stycznia 2002r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na druk "Biuletynu Powiatu Poznańskiego".
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Powołania rzeczoznawcy.

Uchwała Nr 810/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 stycznia 2002r.

w sprawie:
zasad wykonywania w Powiecie Poznańskim ustawy o zamówieniach publicznych.

Uchwała Nr 811/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 stycznia 2002r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty do 5 000,- zł na druk informatora o szkołach ponadpodstawowych w powiecie poznańskim i Mieście Poznaniu.

Uchwała Nr 812/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 stycznia 2002r.

w sprawie:
oddania w najem pomieszczeń usytuowanych w budynku położonym w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 8/10 Przychodni Alergologiczno - Pulmonologicznej z siedzibą w Poznaniu ul. Słowackiego 8/10.

Uchwała Nr 813/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 stycznia 2002r. 

w sprawie:
zatwierdzenia aneksu do umowy WA 3432/48/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r.

Uchwała Nr 814/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 stycznia 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia umowy o roboty dodatkowe do umowy WA 3432/48/200 1 z dnia 28 grudnia 2001 r.

Uchwała Nr 815/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 21 stycznia 2002r.
 
w  sprawie:
Zatwierdzenia umowy na wykonanie projektu wymiany wewnętrznej instalacji c.o. w budynku szkoły ZSOiZ w Rokietnicy - Filia w Poznaniu ul. Rubież 20.

Banery